Treasure +

ธนาคารไทยพาณิชย์ แบงก์แอสชัวรันส์ - ​​​​​​​​​​​​​​ประกันชีวิต

ประกันชีวิตที่เป็นการออมระยะยาว 15 ปี ที่การันตีผลตอบแทน และให้ความคุ้มครองสูงและนานถึง 25 ปี

จุดเด่น

คุ้มครองชีวิต 300%

รับความคุ้มครองชีวิต 300%* ตลอดสัญญา และเพิ่มความคุ้มครองอุบัติเหตุอีก 300%* ในช่วงระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

การันตีเงินคืนทุก 3 ปี

รับเงินคืน 10%* ทุก 3 ปี

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการสมัคร

•    อายุที่รับประกัน : 0 – 60 ปี

•    เงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ :  100,000 บาท (ไม่จำกัดจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด)

•    การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง