สินเชื่อเกินร้อย วงเงินสูง ผ่อนนาน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

ให้ธุรกิจแกร่งเกินร้อย กับสินเชื่อเกินร้อย

วงเงินสูง
สูงกว่ามูลค่าหลักประกัน
สูงสุด
ไม่เกิน
130%
ผ่อนนาน
สูงสุด
10 ปี
วงเงินสินเชื่อ 2 แสน – 15 ล้านบาท
ประเภทสินเชื่อ เงินกู้ระยะยาว (Term loan)
ระยะเวลาผ่อนชำระ สูงสุด 10 ปี
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) ไม่เกิน  MRR+2.0%
หลักประกัน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น โรงงาน อาคารพาณิชย์ สำนักงาน ที่พักอาศัย (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม)

MRR : อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี ซึ่งเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

  • ค่าธรรมเนียมครั้งแรกในการจัดวงเงินสินเชื่อ (Front-End Fee) สูงสุดไม่เกิน 2% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
  • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

  • บุคคลธรรมดา อายุ 20 – 65 ปี ที่มีสัญชาติไทย
  • ประกอบกิจการในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 2 ปี

 

เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น
เอกสารประกอบการสมัคร
กู้ในนามบุคคลธรรมดา
รายได้อิงทะเบียนการค้า
รายได้อิงนิติบุคคล
สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน*
เอกสารแสดงรายได้ (Bank Statement) 6 เดือนย้อนหลัง (สูงสุด 3 บัญชี)
สำเนาใบทะเบียนการค้า
สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองตราประทับ (ไม่เกิน 3 เดือน)
สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ภ.พ. 20
สำเนาแสดงประเภทและกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน
แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ
รูปถ่ายภายใน / ภายนอกของสถานประกอบการ และรูปถ่ายผลิตภัณฑ์ / สินค้า
สำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล ใบมรณะบัตรคู่สมรส*
หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโรของผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม

*เอกสารของผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ของนิติบุคคล / เจ้าของหลักประกัน / คู่สมรส ของบุคคล ดังกล่าวข้างต้น

เงื่อนไข : สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร รวมถึงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า