เชิญกู้! สินเชื่อ “SMEs One” วงเงินเหลือ 1,200 ล้านบาท เพื่อช่วย 2,400 SME จ้างงาน 1.2 หมื่นคน

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

(25 ส.ค. 2563) นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า เมื่อเดือน มิ.ย. สสว. ได้ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เปิดให้เอสเอ็มอี ยื่นขอกู้สินเชื่อ “SMEs One” รอบแรก วงเงิน 4,890 ล้านบาท หลังจากตรวจคุณสมบัติผู้ยื่นขอสินเชื่อวงเงินรวม 3,700 ล้านบาท และหักลบคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์แล้ว พบว่ามีวงเงินเหลืออีก 1,200 ล้านบาท จึงได้นำมาเปิดให้กู้รอบที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 24 ส.ค.ที่ผ่านมา และจะปิดรับคำขอเมื่อวงเงินยื่นขอกู้เต็มจำนวน

“สสว.ได้ช่วยเอสเอ็มอีให้กลับมาเข้มแข็ง หลังเผชิญกับ โควิด-19 ผ่านมาตรการต่างๆ อาทิ การเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน, การลดค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพ, การเพิ่มช่องทางการตลาด ดังนั้นวงเงินกู้ดังกล่าว คาดว่ามีเอสเอ็มอีเข้ามาขอสินเชื่อ 2,400 ราย เพื่อทำให้รักษาการจ้างได้ 12,000 ราย ก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 5,000 ล้านบาท และจะเร่งคัดกรองเอกสารต่างๆ เพื่ออนุมัติวงเงินกู้ให้แล้วเสร็จในเดือน ก.ย.นี้”

สำหรับสินเชื่อ ดังกล่าวคิดดอกเบี้ย 1% ต่อปี กู้สูงสุด 500,000 บาทต่อราย ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 7 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 1 ปี คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อได้ เปิดโอกาสทั้งบุคคลธรรมดา และกลุ่มนิติบุคคล และต้องเป็นกลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อย (MICRO) คือ รายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี การจ้างงานไม่เกิน 5 คน ซึ่งในวันที่ยื่นกู้ต้องขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.และต้องไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี, โครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม, โครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ขอสินเชื่อ ต้องไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้, ไม่ถูกดำเนินคดี, ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และต้องมีหลักประกัน กรณีบุคคลธรรมดาต้องมีบุคคลที่น่าเชื่อถือค้ำประกัน ขณะที่ นิติบุคคล ค้ำประกันโดยกรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล.