เดอะวิสดอมกสิกรไทย (KBank THE WISDOM Card)

ธนาคารกสิกรไทย บัตรเครดิต

เงื่อนไขการสมัคร KBank THE WISDOM Card

ใช้ / มีผลิตภัณฑ์ มูลค่า
 • เงินฝากประจำประเภท 6 เดือน ขึ้นไป
ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
 • หุ้นกู้ธนาคารกสิกรไทย
 • กองทุน Fixed Term Fund 6 เดือนขึ้นไป
 • กองทุน RMF
 • กองทุนรวมตามที่ธนาคารกำหนด (35 กองทุน)*

(รหัสโครงการ 1671)

หมายเหตุ: * กองทุนรวมตามที่ธนาคารกำหนด 35 กองทุน ประกอบด้วย

1. K-EQUITY 2. K-MIDSMALL 3. K-MVEQ 4. K-SELECT 5. K-STEQ 6. K-VALUE 7. RKF4 8. K-PROP 9. K-AEC 10. K-ASIA 11. K-CHANGE 12. K-CHINA 13. K-CCTV 14. K-EUROPE 15. K-EUSAGE 16. K-EUSMALL 17. K-GA 18. K-GEMO 19. K-GHEALTH 20. K-GHEALTH (UH) 21. K-GINCOME-A(R) 22. K-GINCOME-A (A) 23. K-GINFRA 24. K-GLAM-UI 25. K-GLOBE 26. K-GPROP 27. K-GREAT 28. K-HIT 29. K-INDIA 30. K-JP 31. K-MBOND 32. K-SEMQ 33. K-USA-A (A) 34. K-USA-A (D) 35. K-VIETNAM

รับประสบการณ์พิเศษด้วยอภิสิทธิ์เหนือระดับจาก KBank THE WISDOM Card
โดยการเข้าร่วมโครงการพิเศษ ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 63

ซื้อ / มีผลิตภัณฑ์ ประเภท ค่าเบี้ยประกัน
ประกันชีวิต
 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 80/4
 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/5
 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/19
ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป
 • ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 60/5
 • ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 520
 • ประกันชีวิตเพื่อบำนาญแบบลดหย่อนได้ A85/5
ตะกาฟุล
 • คุ้มครองตลอดชีพ 95/20
 • สะสมทรัพย์ 1520

(รหัสโครงการ 1672)

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ประกันอาจเปิดขายเฉพาะช่วงเวลาที่กำหนด หรือ มีโควต้าการขายจำกัด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประกาศการขายของฝ่ายบริหารธุรกิจประกัน

ซื้อ / มีผลิตภัณฑ์ ประเภท ค่าเบี้ยประกัน
เงินฝาก/เงินลงทุน
 • เงินฝากประจำ 6 เดือนขึ้นไป
 • กองทุน Fixed Term Fund 6 เดือนขึ้นไป
 • กองทุน RMF
 • หุ้นกู้ธนาคารกสิกรไทย
 • กองทุนรวมตามที่ธนาคารกำหนด (35 กองทุน)*
รวมกันให้ได้ 100% จากเงื่อนไขปกติของการสมัคร บัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย
(10 ล้านบาท)
ประกันชีวิต
 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 80/4
 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/5
 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/19
 • ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 60/5
 • ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 520
 • ประกันชีวิตเพื่อบำนาญแบบลดหย่อนได้ A85/5
ตะกาฟุล
 • คุ้มครองตลอดชีพ 95/20
 • สะสมทรัพย์ 1520

(รหัสโครงการ 1778)

หมายเหตุ: * กองทุนรวมตามที่ธนาคารกำหนด 35 กองทุน ประกอบด้วย

1. K-EQUITY 2. K-MIDSMALL 3. K-MVEQ 4. K-SELECT 5. K-STEQ 6. K-VALUE 7. RKF4 8. K-PROP 9. K-AEC 10. K-ASIA 11. K-CHANGE 12. K-CHINA 13. K-CCTV 14. K-EUROPE 15. K-EUSAGE 16. K-EUSMALL 17. K-GA 18. K-GEMO 19. K-GHEALTH 20. K-GHEALTH (UH) 21. K-GINCOME-A(R) 22. K-GINCOME-A (A) 23. K-GINFRA 24. K-GLAM-UI 25. K-GLOBE 26. K-GPROP 27. K-GREAT 28. K-HIT 29. K-INDIA 30. K-JP 31. K-MBOND 32. K-SEMQ 33. K-USA-A (A) 34. K-USA-A (D) 35. K-VIETNAM

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ประกันอาจเปิดขายเฉพาะช่วงเวลาที่กำหนด หรือ มีโควต้าการขายจำกัด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประกาศการขายของฝ่ายบริหารธุรกิจประกัน

* ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการ

เงื่อนไขการสมัคร

 1. ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ตกลง และ ยอมรับว่า การที่ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น (เงินฝากประจำ, กองทุนรวมที่ระบุอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และ / หรือหุ้นกู้ธนาคารกสิกรไทย และ / หรือกองทุน RMF และ / หรือกองทุนตามที่ทางธนาคารกำหนด และ / หรือ ประกันชีวิต) เป็นไปโดยความสมัครใจของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เองทั้งสิ้น
 2. ผู้ซื้อที่มีสิทธิ์สมัครบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย จะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากประจำ / บัญชีกองทุน / หุ้นกู้ธนาคารกสิกรไทยที่ทำตามเงื่อนไขของโครงการ ผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทย ในช่วงเวลาวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่มียอดอย่างใดอย่างหนึ่ง / รวมกัน ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
 3. ในกรณีสมัครโดยเข้าร่วมโครงการพิเศษ ผ่านการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต สามารถรวมเบี้ยประกันชีวิตที่ต่างประเภทได้ และ จะต้องเป็นเจ้าของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่อนุมัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ได้รับอนุมัติจาก บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
 4. ในกรณีบัญชีเงินฝากประจำหรือกองทุนเป็นบัญชีร่วม สิทธิ์การสมัครบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทยจะคำนวณจากยอดเงินฝากประจำ หรือ กองทุนที่เพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาโครงการ โดยทุก 10 ล้านบาท จะนำมาหารกับจำนวนผู้ถือบัญชีร่วม แล้วนับจำนวนเงินสุทธิมานับเป็นจำนวนเงินฝาก และ เงินลงทุนที่ลงทุน เช่น กรณีลูกค้ามีบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน เป็นบัญชีร่วม จำนวน 10 ล้านบาท มีผู้ถือบัญชีร่วม จำนวน 2 ราย จำนวนเงินสุทธิที่นำมาคำนวณเพื่อรับสิทธิ์การสมัครจะเท่ากับ 5 ล้านบาท

เงื่อนไขการต่ออายุ

 1. เงื่อนไขการต่ออายุบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (KBank THE WISDOM Card)
  1. 5.1 บัตรที่ได้รับการต่ออายุแล้วจะมีอายุ 3 ปี
  2. 5.2 ลูกค้าต้องมี
   • ยอดเงินฝาก และ / หรือ
   • เงินลงทุน (ตามประเภทที่ธนาคารกำหนด) และ / หรือ
   • ยอดรวมของเบี้ยกรมธรรม์ประกันชีวิตเฉพาะกรมธรรม์ที่ยังคงมีการชำระเบี้ยอยู่ (โดยนับตามมูลค่าจริงที่ลูกค้าชำระเบี้ยประกันดังกล่าวแล้ว)

นำมานับรวมกันให้ได้ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ณ วันที่ธนาคารพิจารณาต่ออายุบัตร

* วิธีการคำนวณ
ยอดรวมของเบี้ยกรมธรรม์ประกันชีวิต = เบี้ยกรมธรรม์ประกันชีวิตรายปี x จำนวนปีที่จ่ายเบี้ยแล้ว

หมายเหตุ: กรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับเดิมจะมีผลคุ้มครองลูกค้าต่อไป และลูกค้ายังคงต้องชำระค่าเบี้ยประกันภัยตามสัญญาประกันชีวิตฉบับเดิม

ข้อสงวนสิทธิ์

  1. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติและต่ออายุบัตรเดอะวิสดอมกสิกร ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร และการอนุมัติบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทยต้องผ่านการตรวจสอบจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ที่สถาบันการเงินเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น
  2. ในกรณีสมัครบัตรเดอะวิสดอมกสิกรโดยเข้าร่วมโครงการพิเศษ ผ่านการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต (ตามประเภทที่ธนาคารกำหนด) และผู้ซื้อประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการถือบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (KBank THE WISDOM Card) รวมถึงสิทธิพิเศษจากการถือบัตรด้วย โดยธนาคารจะจัดส่งบัตรเครดิตประเภทอื่นเป็นการทดแทน ดังนี้ตัวอย่าง
   เงินฝาก / เงินลงทุน ประเภทบัตรทดแทน
   ตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไป บัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย KBank THE PREMIER Card
   ต่ำกว่า 2 ล้านบาท บัตรแพลทินัมกสิกรไทย KBank PLATINUM Card

 

 1. สำหรับสิทธิพิเศษตามเงื่อนไขของบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่คงสถานะการเป็นลูกค้าเดอะวิสดอมกสิกรไทยเท่านั้น (มียอดเงินฝาก และ / หรือ เงินลงทุน และ / หรือ ยอดรวมของเบี้ยของกรมธรรม์ประกันชีวิตเฉพาะกรมธรรม์ที่ยังคงมีการชำระเบี้ยอยู่ (โดยนับตามมูลค่าจริงที่ลูกค้าชำระเบี้ยประกันดังกล่าวแล้ว) นำมานับรวมกันให้ได้ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป)
 2. ธนาคารกสิกรไทยทำหน้าที่เป็นนายหน้าประกันชีวิต ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต เลขที่ ช00024/2546 และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต รับประกันโดย บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตทุกครั้ง และควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์ โดยเงื่อนไข หลักเกณฑ์การรับประกันเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด
 3. การใช้ผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ของรางวัลมูลค่ารวมไม่เกินตามเกณฑ์ที่กำหนด

 

“ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะผลิตภัณฑ์ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน”

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ THE WISDOM Contact Center โทร. 02-8888899