MEA รับใบรับรอง ISO 22301 ยกระดับระบบบริหารจัดต่อเนื่องธุรกิจมาตรฐานสากล

ธุรกิจ - การลงทุน

นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ได้รับมอบใบรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ MEA (MEA Business Continuity Management System: BCMS) ตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 จากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (BSI Certification Services Co., Ltd.) สถาบันรับรองมาตรฐานแห่งชาติของประเทศอังกฤษ ครอบคลุมกระบวนการควบคุมการจ่ายไฟฟ้า การจัดเก็บและรับชำระค่าไฟฟ้า และการจ่ายเงินและภาษี จัดขึ้น ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

นายกีรพัฒน์ กล่าวว่า MEA เป็นหน่วยงานที่มุ่งขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ควบคุมและจัดการระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าที่มั่นคง ให้ความสำคัญในการให้บริการที่มีมาตรฐาน ดูแลระบบไฟฟ้าเพื่อความก้าวหน้าของประเทศ รวมถึงในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม

ทั้งในด้านการให้บริการ ให้คำแนะนำปรึกษา ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ การแก้ไขเหตุไฟฟ้าขัดข้องของระบบไฟฟ้าภายในอย่างรวดเร็ว และการจัดหาเทคโนโลยี รวมถึงนำนวัตกรรมใหม่ๆ ให้บริการต่อเนื่อง

โดยการได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานแห่งชาติของประเทศอังกฤษ ครอบคลุมกระบวนการสำคัญที่ดำเนินงานในขอบเขตสำนักงานเพลินจิต ประกอบด้วย 3 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการควบคุมการจ่ายไฟฟ้า กระบวนการการจัดเก็บและรับชำระค่าไฟฟ้า และกระบวนการจ่ายเงินและภาษี ในครั้งนี้

แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและมาตรฐานของ MEA ที่พร้อมยกระดับคุณภาพงานบริการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและมีแผนการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล เพื่อให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า พร้อมพัฒนาเศรษฐกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน