สินเชื่อปลูกบ้าน

ธนาคารธนชาต สินเชื่อบ้าน

บริการสินเชื่อบ้านที่ให้คุณได้ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตนเอง หรือซื้อที่ดินเปล่าและปลูกสร้างที่อยู่อาศัยภายใน 6 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ ให้คุณผ่อนสบายๆ กับระยะเวลาผ่อนชำระนาน พร้อมบริการประกันชีวิตคุ้มครองภาระเงินกู้ เพื่อเป็นหลักประกันในกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินให้กับคุณและครอบครัวได้อุ่นใจ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์


คุณสมบัติของผู้กู้

 • บุคคลธรรมดา
 • สัญชาติไทย หรือ เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรณีที่ไม่มีสัญชาติไทยต้องมีเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือใบต่างด้าว หรือมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ทร.14)
 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน/คน
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หากไม่ถึง 1 ปี ต้องมีเอกสารหรือหนังสือรับรองจากที่ทำงานเดิมมาแสดงว่ามีอายุงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • กรณีผู้กู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • กรณีมีผู้กู้ร่วม ผู้กู้ร่วมต้องมีส่วนในการผ่อนชำระหนี้ และต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

ระยะเวลาการผ่อนชำระ
ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี โดยกำหนดอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ผ่อนชำระ ตามแต่กรณี ดังนี้

 • อาชีพพนักงานประจำ อายุรวมไม่เกิน 65 ปี
 • เจ้าของธุรกิจ / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ / ผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆโดยเฉพาะ อายุรวมไม่เกิน 70 ปี

ประเภทหลักประกัน

 • บ้านพร้อมที่ดิน , ทาวน์เฮ้าส์ , ทาวน์โฮม , โฮมออฟฟิต , อาคารชุด (คอนโดมิเนียม) และอาคารพาณิชย์ที่อยู่ในกลุ่ม Top Selective Developers ทั้งหมด หรืออาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อเคหะ)

วงเงินกู้

 1. กรณีราคาซื้อขายที่อยู่อาศัยไม่ถึง 10 ล้านบาท วงเงินกู้
   1. 1.1กรณีซื้อที่ดินเปล่าเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 50% ของราคาประเมินที่ดินเปล่า ส่วนวงเงิน ปลูกสร้างให้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง และเมื่อรวมวงเงินกู้ทั้งสองแล้ว ต้องไม่ เกิน 85% ของราคาประเมินหลักประกันใหม่รวมกัน
   1. 1.2 กรณีผู้ขอสินเชื่อเป็นเจ้าของที่ดินเปล่าและต้องการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ให้วงเงินสิ่งปลูกสร้างสูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างและไม่เกิน 85% ของราคาประเมินหลักประกันใหม่รวมกัน
 2. กรณีราคาซื้อขายที่อยู่อาศัยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขายที่ตกลงกันจริง ทั้งนี้ สัดส่วนวงเงินกู้ที่ดินเปล่าและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปตามข้อ 1.1 และ 1.2

หมายเหตุ


 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการสมัคร – คุณสมบัติของผู้สมัคร

เอกสารประกอบการขอสินสินเชื่อ


คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ช่องทางการสมัคร


 • ติดต่อสอบถามและยื่นสมัครขอสินเชื่อบ้านได้ที่ธนาคารธนชาตทุกสาขา

หมายเหตุ


ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย


1. กลุ่มลูกค้าที่ซื้อหลักประกันภายใต้กลุ่ม Top Selective Developers

เงื่อนไข

ระยะเวลา

อัตราดอกเบี้ย
(ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ย
(เฉลี่ย)

รับสิทธิเพิ่มเติม

สมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท

ปีที่ 1-3

MRR-3.74%

2.54%

ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

ปีที่ 4 เป็นต้นไป

MRR-1.63%

4.65%

ปีที่ 1-3

3.15%

3.15%

ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

ปีที่ 4 เป็นต้นไป

MRR-1.63%

4.65%

ปีที่ 1-3

MRR-3.38%

2.90%

ฟรี ค่าจดทะเบียนจำนอง
ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

ปีที่ 4 เป็นต้นไป

MRR-1.63%

4.65%

สมัครผลิตภัณฑ์เสริม ไม่ครบ ทั้ง 3 ประเภท

ปีที่ 1-3

MRR-2.74%

3.54%

ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

ปีที่ 4 เป็นต้นไป

MRR-1.38%

4.90%

2. กลุ่มลูกค้าที่ซื้อหลักประกันภายใต้กลุ่ม Selective Developers

เงื่อนไข

ระยะเวลา

อัตราดอกเบี้ย
(ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ย
(เฉลี่ย)

รับสิทธิเพิ่มเติม

สมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท

ปีที่ 1-3

MRR-3.58%

2.70%

ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

ปีที่ 4 เป็นต้นไป

MRR-1.63%

4.65%

ปีที่ 1-3

MRR-3.23%

3.05%

ฟรี ค่าจดทะเบียนจำนอง
ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

ปีที่ 4 เป็นต้นไป

MRR-1.63%

4.65%

สมัครผลิตภัณฑ์เสริม ไม่ครบ ทั้ง 3 ประเภท

ปีที่ 1-3

MRR-2.74%

3.54%

ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

ปีที่ 4 เป็นต้นไป

MRR-1.38%

4.90%

3. กลุ่มลูกค้าที่ซื้อหลักประกันภายใต้โครงการทั่วไป  Non Selective Developers

เงื่อนไข

ระยะเวลา

อัตราดอกเบี้ย
(ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ย
(เฉลี่ย)

รับสิทธิเพิ่มเติม

สมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท

ปีที่ 1-3

MRR-2.23%

4.05%

ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

ปีที่ 4 เป็นต้นไป

MRR-1.63%

4.65%

ปีที่ 1-3

MRR-1.88%

4.40%

ฟรี ค่าจดทะเบียนจำนอง
ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

ปีที่ 4 เป็นต้นไป

MRR-1.63%

4.65%

สมัครผลิตภัณฑ์เสริม ไม่ครบ ทั้ง 3 ประเภท

ปีที่ 1-3

MRR-1.48%

4.80%

ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

ปีที่ 4 เป็นต้นไป

MRR-1.38%

4.90%

 

รายชื่อกลุ่ม Top Selective / Selective

ดูอัตราดอกเบี้ย MRR

สิทธิพิเศษ/โปรโมชั่น


ได้ดอกเบี้ยพิเศษ กรณีที่เลือกกลุ่มอัตราดอกเบี้ยที่มีเงื่อนไขให้สมัครผลิตภัณฑ์เสริมครบทั้ง 3 ประเภท คือ

 1. สมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ MRTA Smile Home Plus ตามเกณฑ์ธนาคาร
  • ผู้กู้ทำประกันชีวิตที่คุ้มครองวงเงินกู้ไม่ต่ำกว่า 70% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ กับบริษัทผู้รับประกันตามนโยบายของธนาคาร โดย อายุกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่า 70% ของอายุสัญญากู้เงิน และ ไม่ต่ำกว่า 10 ปี หรือ
  • ผู้กู้ทำประกันชีวิตที่คุ้มครองวงเงินกู้ทั้งจำนวน กับบริษัทผู้รับประกันตามนโยบายของธนาคาร โดยอายุกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่าอายุสัญญากู้เงิน หรือ ไม่ต่ำกว่า 10 ปี หรือ
  • ผู้กู้สามารถชำระค่าเบี้ยเป็นเงินสด หรือขอสินเชื่อ MRTA พร้อมกันกับการขอสินเชื่อหลัก
 2. สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนชาต เพื่อผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน
 3. สมัครบัตรเดบิตธนชาต (กรณีที่มีบัตรเดบิตธนชาต แล้ว ไม่ต้องสมัครเพิ่ม)

หมายเหตุ :  กรณีตรวจพบภายหลังที่มีการเบิกเงินกู้ แล้วพบว่าสมัครไม่ครบ 3 ผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไข ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน MRR บวก 3% ต่อปี นับตั้งแต่วันที่เบิกเงินกู้

ค่าธรรมเนียม


 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกัน
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ
 • ยกเว้นค่าประกันอัคคีภัย

หมายเหตุ


ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ถาม – ตอบ

1.ถามลูกค้าต้องการวงเงินกู้เพื่อปลูกสร้างบ้าน ธนาคารให้วงเงินกู้สูงสุดเท่าไหร่
ตอบ

1) กรณีราคาซื้อขายที่อยู่อาศัยไม่ถึง 10 ล้านบาท วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหรือซื้อขาย แล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า ซึ่งแบ่งได้ดังนี้

  • 1.1) กรณีซื้อที่ดินเปล่าเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 50% ของราคาประเมินที่ดินเปล่า ส่วนวงเงินปลูกสร้างให้สูงสุดไม่เกิน 100%
  • ของราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง และเมื่อรวมวงเงินกู้ทั้งสองแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินหลักประกันใหม่รวมกัน
  1.2) กรณีผู้ขอสินเชื่อเป็นเจ้าของที่ดินเปล่าและต้องการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ให้วงเงินสิ่งปลูกสร้างสูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างและไม่เกิน 85% ของราคาประเมินหลักประกันใหม่รวมกัน (ที่ดิน + สิ่งปลูกสร้าง)

2) กรณีราคาซื้อขายที่อยู่อาศัยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขายที่ตกลงกันจริง ทั้งนี้ สัดส่วนวงเงินกู้ที่ดินเปล่าและสิ่งปลูกสร้าง เป็นไปตามข้อ 1.1 และ 1.2

2.ถามแนวทางการตรวจสอบประวัติย้อนหลัง (BLACK LIST) เป็นอย่างไร
ตอบ

 • สำหรับบัตรเครดิตภายใน 5 ปี
 • หากลูกค้าถูกฟ้องล้มละลายจะไม่สามารถขอสินเชื่อได้
 • กรณีบัญชีกระแสรายวัน โดยที่เงินในบัญชีไม่พอจ่าย ลูกค้าจะต้องติดต่อไปยังสถาบันการเงินนั้นๆเพื่อถอนประวัติ BLACK LIST ดังกล่าว

3.ถามลูกค้าอายุ 50 ปี (ใกล้จะเกษียนแล้ว) มีที่ดินของตนเอง 200 ตาราวาอยู่ต่างจังหวัด ต้องการปลูกสร้างบ้านเพื่อไว้ อยู่อาศัยพักผ่อนในวันหยุดและหลังเกษียนจากงานแล้ว สามารถขอสินเชื่อบ้านได้หรือไม่และจะกู้ได้ยาวเท่าใด
ตอบลูกค้าสามารถขอสินเชื่อเคหะได้ โดยธนาคารให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 100% ของราคาสิ่งปลูกสร้าง ทั้งนี้ เมื่อ ประเมินราคาที่ดินบวกสิ่งปลูกสร้างรวมกันแล้ว วงเงินกู้จะต้องไม่เกิน 85% ของราคาประเมินทั้งสองรายการรวมกัน และผู้กู้จะมีระยะเวลาผ่อนชำระประมาณ 15 ปี (65-50) โดยผู้กู้สามารถยื่นเรื่องขอสินเชื่อบ้านได้ที่ธนาคารธนชาตทุกสาขา