บัตรเครดิตกสิกรไทย – ช้อปปี้

ธนาคารกสิกรไทย บัตรเครดิต

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ
ผู้มีรายได้ประจำ
 • ผู้สมัคร (บัตรหลัก) อายุ 20 – 80 ปี
 • ผู้สมัคร (บัตรเสริม) อายุ 15 – 80 ปี
 • ต้องมีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป กรณีชาวต่างชาติต้องมีรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลอง งานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงานหรือโทรศัพท์มือถือ
เจ้าของกิจการ / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • ผู้สมัคร (บัตรหลัก) อายุ 20 – 80 ปี
 • ผู้สมัคร (บัตรเสริม) อายุ 15 – 80 ปี
 • ต้องมีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป กรณีชาวต่างชาติ ต้องมีรายได้ 50,000 บาท ขึ้นไป
 • ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงานหรือโทรศัพท์มือถือ
ผู้มีเงินออม
 • ผู้สมัคร (บัตรหลัก) อายุ 20 – 80 ปี
 • ผู้สมัคร (บัตรเสริม) อายุ 15 – 80 ปี
 • ต้องมีเงินฝากออมทรัพย์และหรือเงินฝากประจำ 1,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 6 เดือน กรณีชาวต่างชาติ ต้องมีเงินฝากประจำและ หรือเงินฝากออมทรัพย์ 2,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 12 เดือน
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงานหรือโทรศัพท์มือถือ (ต้องระบุลักษณะอาชีพ : พ่อบ้าน/แม่บ้าน)
ผู้ใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน
 • ผู้สมัคร (บัตรหลัก) อายุ 20 – 80 ปี
 • ผู้สมัคร (บัตรเสริม) อายุ 15 – 80 ปี
 • ต้องมีเงินฝากออมทรัพย์และ/หรือเงินฝากประจำค้ำประกัน 15,000 บาทขึ้นไป กรณีชาวต่างชาติ ต้องมีเงินฝากออมทรัพย์และ/หรือเงินฝากประจำค้ำประกัน 15,000 บาทขึ้นไป
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงานหรือโทรศัพท์มือถือ

 

เอกสารประกอบการสมัครตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต
ผู้มีรายได้ประจำ
เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
เอกสารแสดงตัวตน สำหรับชาวต่างชาติ
 • Passport ที่ยังไม่หมดอายุ
 • Visa ที่ยังไม่หมดอายุ
เอกสารแสดงรายได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

หมายเหตุ : กรณีมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

เจ้าของกิจการ
กรณีไม่จดทะเบียน / จดทะเบียนบุคคลธรรมดา
เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชน (สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ)
เอกสารแสดงตัวตน สำหรับชาวต่างชาติ
 • Passport ที่ยังไม่หมดอายุ
 • Visa ที่ยังไม่หมดอายุ
เอกสารแสดงรายได้

หมายเหตุ: กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล
เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชน (สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ)
เอกสารแสดงรายได้

หมายเหตุ: กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

กรณีจดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ / คณะบุคคล
เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชน (สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ)
 • สำเนาใบคำขอจดทะเบียน / หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล
เอกสารแสดงรายได้

หมายเหตุ : กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

 

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

เอกสารแสดงตัวตน สำหรับชาวต่างชาติ

 • Passport ที่ยังไม่หมดอายุ
 • Visa ที่ยังไม่หมดอายุ
เอกสารแสดงรายได้
ผู้มีเงินออม
เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
เอกสารแสดงตัวตน สำหรับชาวต่างชาติ
 • Passport ที่ยังไม่หมดอายุ
 • Visa ที่ยังไม่หมดอายุ
เอกสารแสดงรายได้

หมายเหตุ : กรณีมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำกับธนาคารกสิกรไทยอย่างน้อย 6 เดือนไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

ผู้ใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน
เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

เอกสารแสดงตัวตน สำหรับชาวต่างชาติ

 • Passport ที่ยังไม่หมดอายุ
 • Visa ที่ยังไม่หมดอายุ
เอกสารแสดงรายได้
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำ/ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ที่จะนำมาเป็นหลักประกัน
 • สัญญาจำนำสิทธิ์บัญชีเงินฝาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *