บัตรเครดิตธนชาต แมกซ์ แพลทินัม

ธนาคารธนชาต บัตรเครดิต

บัตรเครดิตธนชาตแมกซ์ วีซ่าแพลทินัม อภิสิทธิ์เหนือใคร อิสระแห่งการใช้จ่ายเหนือระดับกับบัตรแพลทินัมที่ให้เครดิตเงินคืนแบบไม่จำกัดสูงถึง 0.8 % ทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตร และยังได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ มากมาย

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาตแมกซ์ วีซ่าแพลทินัม


 1. รับเครดิตเงินคืน 0.8% ทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนชาตแมกซ์ วีซ่าแพลทินัมในแต่ละรอบบัญชี (ยกเว้นการเบิกเงินสดล่วงหน้า การซื้อหน่วยลงทุน ประกัน ชำระค่าเบี้ยประกันทุก ประเภทและรายการโอนยอดสินเชื่อคงค้าง)
 2. บริการห้องพักรับรองพิเศษ Miracle Lounge
  บริการห้องพักรับรองพิเศษ Miracle Lounge 1 ครั้งต่อปีปฏิทิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือท่าอากาศยานดอนเมือง โดยบัตรหลัก บัตรเสริม และผู้ติดตาม สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกัน กรณีที่ใช้บริการเกินที่กำหนด ผู้ถือบัตรฯ จะต้องรับผิดชอบ ค่าบริการเพิ่มเติมด้วยตนเองตามอัตราที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บกับผู้ถือบัตร
 3. คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางทุกครั้งที่ใช้บัตรเครดิตธนชาตแมกซ์ วีซ่าแพลทินัม ชำระค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารเพื่อการพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ ท่านจะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุระหว่างโดยสารด้วยวงเงินสูงถึง 3,000,000 ครอบคลุมถึงคู่สมรสและบุตรโดยไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่ม
 4. ผ่อนเบา ๆ จ่ายสบาย ๆ กับโปรแกรม Smile Plan ผ่อนชำระ 0%  ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

หมายเหตุ
ท่านสามารถศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้จากคู่มือและสิทธิประโยชน์เสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาตแมกซ์ วีซ่าแพลทินัม ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษต่าง ๆ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 30 วัน

วิธีการสมัคร – คุณสมบัติของผู้สมัคร

ช่องทางการสมัคร


 • ธนาคารธนชาตทุกสาขา
 • สมัครออนไลน์

+X019.gif

เอกสารประกอบการสมัคร


กรุณารับรองสำเนาถูกต้องเอกสารประกอบการสมัครทุกฉบับและแนบมาพร้อมใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

กรณีเป็นพนักงานบริษัท / ลูกจ้างประจำ / บุคคลทั่วไป

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)
 2. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน (6 เดือนสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรือมีอาชีพอิสระ)
 3. สลิปเงินเดือนล่าสุดฉบับจริง หรือ สำเนาสลิปจำนวน 2 ฉบับ หรือ หนังสือรับรองรายได้ฉบับจริง

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)
 2. สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัว และ/หรือ ของกิจการย้อนหลัง 6 เดือน
 3. หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วน ทะเบียนการค้า รายนามผู้ถือหุ้น หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ

กรณีสมัครบัตรเสริม

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครบัตรหลัก

ขั้นตอนการสมัคร


รับใบสมัครได้ที่

 1. ธนาคารธนชาต ทุกสาขา
 2. ดาวน์โหลดจากเวปไซต์ธนาคารธนชาต ที่นี่
 3. พนักงานบริการลูกค้า ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต โทร. 1770 กด 3 และกด 0 เพื่อขอใบสมัคร

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

 1. ธนาคารธนชาตทุกสาขา
 2. ส่วนงาน Credit Administration Services
  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) อาคารสวนมะลิ ชั้น 11 ตู้ปณ.99 ปณศ.พลับพลาไชย
  แขวงเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร 10100

เงื่อนไขการสมัคร


คุณสมบัติผู้สมัครบัตรหลัก

 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 20 – 70 ปี
 • บัตรแพลทินัม ผู้สมัครต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 50,000 ต่อเดือน (สำหรับชาวต่างชาติ 100,000 บาทขึ้นไป ต่อเดือน)

คุณสมบัติผู้สมัครบัตรเสริม
ผู้สมัครต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ติดต่อสอบถาม


ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต (Thanachart Credit Card Contact Center) โทร. 1770 กด 0 กด 2

ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม


ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมรายปี*

*ค่าธรรมเนียมรายปีจะได้รับการยกเว้นตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย ณ วันที่สมัครบัตรเครดิต

 

400 บาท

ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดจากเครื่อง ATM

3% ของจำนวนเงินที่เบิกถอน
(เบิกถอนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1,000 บาท)

ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน

200 บาท/ ครั้ง

ค่าออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำรุด

200 บาท/ ครั้ง

ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด

200 บาท/ ครั้ง

หมายเหตุ
* ค่าธรรมเนียมยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเติม และอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

** ในกรณีที่มีการใช้บัตรเครดิตชำระค่าสินค้า บริการ และ/หรือเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงว่าค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทยตามอัตราแลกเปลี่ยน ที่ธนาคารถูกเรียกเก็บจากธนาคาร บัตรเครดิตแต่ละรายที่ธนาคารเป็นสมาชิกอยู่ ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับธนาคาร ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามวันและเวลาที่ธนาคาร ถูกเรียกเก็บจริงโดยผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในการอ้างอิงเบื้องต้นได้จาก:

กรณีบัตร VISA: คลิกเพื่อดูรายละเอียด

นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงให้ธนาคารคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5 จากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินตราที่กล่าวข้างต้น

ช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงินผ่านธนาคารธนชาต ค่าธรรมเนียมต่อรายการ วงเงินการรับชำระต่อรายการ การรับชำระ
กรุงเทพฯ ภูมิภาค ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ E-Wallet
เคาน์เตอร์ธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ ไม่เสียค่าธรรมเนียม ยังไม่เปืดให้บริการ ไม่จำกัด เงินสด/เช็ค
ตู้ ATM ธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น
Thanachart iNet / Thanachart Connect รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น
เคาน์เตอร์ TMB ทุกสาขาทั่วประเทศ ไม่เสียค่าธรรมเนียม ยังไม่เปืดให้บริการ ไม่จำกัดวงเงินต่อรายการ เงินสด
TMB Touch
ตู้ ATM TMB ทุกสาขาทั่วประเทศ สูงสุด 500,00 บาทต่อรายการ
ช่องทางการชำระเงิน ผ่านช่องทางอื่นๆ ค่าธรรมเนียมต่อรายการ วงเงินการรับชำระต่อรายการ การรับชำระ
กรุงเทพฯ ภูมิภาค ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ E-Wallet
เคาน์เตอร์เซอร์วิส (COUNTER SERVICE ) 15 20 ยังไม่เปืดให้บริการ ไม่เกิน 49,000 รับชำระเฉพาะเงินสดเท่านั้น
เทสโก้ โลตัส (TESCO LOTUS) 10 10 ยังไม่เปืดให้บริการ ไม่เกิน 49,000
ที่ทำการไปรษณีย์ (PAY AT POST) 10 15 ยังไม่เปืดให้บริการ ไม่เกิน 50,000
จุดรับชาระทรูมันนี่/ซีพีเฟรชมาร์ท/ทรูพาร์ทเนอร์ 15 20 15 ไม่เกิน 49,000
เอไอเอส ช็อป/ร้านเทเลวิซและจุดรับชาระเงินเอ็มเปย์ สเตชั่น 15 15 15 ไม่เกิน 49,000
บิ๊กซี (BIG C) 10 10 ยังไม่เปืดให้บริการ ไม่เกิน 49,000

หมายเหตุ

 1. กรณีชำระเงินที่ช่องทางอื่นๆ ท่านสามารถใช้วงเงินที่ชำระได้ใน 3 วันทำการหลังจากที่ชำระเงิน
 2. กรณีที่ท่านชำระผ่านช่องทางที่มีการคิดค่าธรรมเนียม ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ณ จุดให้บริการ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของผู้ให้บริการแต่ละราย
 3. กรณีชำระเงินผ่านช่องทางอื่นหรือจุดบริการชำระเงิน ยอดชำระจะถูกบันทึกในบัญชีบัตรเครดิตของท่าน หลังจากวันที่ท่านชำระ 2 วันทำการของธนาคาร(ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 4. กรณีหักชำระผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) กรุณานำเงินเข้าบัญชีเงินฝากก่อนวันครบกำหนดชำระอย่างน้อย 1 วันทำการ

ถาม – ตอบ

1. ถาม สนใจสมัครบัตรเครดิตธนชาตแมกซ์วีซ่าแพลทินัมจะต้องคุณสมบัติอะไรบ้าง?
ตอบ 1. ชาวไทย หรือชาวต่างชาติที่มีหนังสือเดินทาง (Passport) และ การขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
2. อายุผู้สมัครบัตรหลักอยู่ระหว่าง 20 – 70 ปี สำหรับบัตรเสริม อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
3. มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป (สำหรับชาวต่างชาติ 100,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป)
2. ถาม ลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ เหมือนกับบัตรเครดิตธนชาต หรือไม่?
ตอบ นอกเหนือจากรับเงินคืน 0.8% ทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรแล้วผู้ถือบัตรเครดิตธนชาตแมกซ์วีซ่าแพลทินัม จะได้รับสิทธิประโยชน์จากการใช้บัตรธนชาตอีก เช่น
1. บริการห้องพักรับรองพิเศษของ Miracle Lounge ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ฟรี 1 ครั้งต่อปี
2. บริการเลขาส่วนตัวช่วยเหลือและประสานงานแก่สมาชิกตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
3. คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางทุกครั้งที่ใช้บัตรเครดิตธนชาต ชำระค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารเพื่อการพาณิชย์ คุ้มครองสูงถึง 10,000,000 ครอบคลุมถึงคู่สมรสและบุตรโดยไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่ม
4. รับประกันสินค้าในกรณีชำรุด เสียหาย หรือสูญหาย มูลค่าสินค้าสูงสุด 35,000 บาท ต่อครั้ง (ไม่รวมค่าจัดส่ง) เรียกร้องได้สูงสุด 2 ครั้งต่อปี
3. ถาม บัตรเครดิตธนชาตแมกซ์วีซ่าแพลทินัมมีคะแนนสะสม หรือไม่?
ตอบ บัตรเครดิตธนชาตแมกซ์วีซ่าแพลทินัมไม่มีคะแนนสะสม แต่ผู้ใช้บัตรฯจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร 0.8% ของทุกยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ โดยลูกค้าจะได้รับเครดิตเงินคืน ณ วันที่มีการสรุปยอดบัญชี
4. ถาม ถ้าต้องการสมัครบัตรเครดิตธนชาต จะต้องทำอย่างไร
ตอบ ลูกค้าสามารถรับใบสมัครได้ 3 วิธี ดังนี้

 1. ธนาคารธนชาต ทุกสาขา
 2. ดาวน์โหลดจากเวปไซต์ธนาคารธนชาต
 3. โทร.1770 กด 0 และ กด 2 เพื่อติดต่อ ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต
  จากนั้นให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร โดยทำได้ 2 ช่องทาง

  1. ติดต่อสาขาของธนาคารธนชาต
  2. ส่วนงาน Credit Administration Services
   ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) อาคารสวนมะลิ ชั้น 11 ตู้ปณ.99 ปณศ.พลับพลาไชย
   แขวงเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร 10100
5. ถาม บัตรหลัก 1 ใบสามารถทำบัตรเสริมได้กี่ใบ
ตอบ 4 ใบ
6. ถาม หลังจากได้รับบัตรเครดิตทางไปรษณีย์แล้ว จะต้องทำอย่างไรเพื่อขอเปิดใช้บริการ
ตอบ เปิดบริการบัตรเครดิตได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าธนชาตโทร. 1770 ได้ 2 วิธี คือ

 1. ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โทร.1770 กด 5 ซึ่งท่านจะต้องระบุหมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และวันหมดอายุบัตรบนหน้า เมื่อข้อมูลถูกต้อง ระบบจะแจ้งการเปิดให้บริการให้ลูกทราบ
 2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสมาชิกบัตรธนชาต โทร.1770 กด 0 และ กด 2 โดยเจ้าหน้าที่จะสอบถามข้อมูลส่วนตัว 4-5 ข้อ เพื่อตรวจสอบความเป็นผู้ถือบัตรตัวจริง ก่อนเปิดให้บริการบัตรเครดิต
7. ถาม การชำระเงินค่าบัตรเครดิต สามารถชำระผ่านช่องทางใดได้บ้าง
ตอบ สามารถทำได้หลายวิธีด้วยกันคือ

 1. เคาน์เตอร์ธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ
 2. ตู้ ATM ธนาคารธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ
 3. Thanachart iNet / Thanachart Connect
 4. เคาน์เตอร์ TMB ทุกสาขาทั่วประเทศ
 5. TMB Touch
 6. ตู้ ATM TMB ทุกสาขาทั่วประเทศ
 7. เคาน์เตอร์เซอร์วิส (Counter Service)
 8. เทสโก้ โลตัส (Tesco Lotus)
 9. ที่ทำการไปรษณีย์ (PAY AT POST)
 10. จุดรับชำระทรูมันนี่/ซีพีเฟรชมาร์ท/ทรูพาร์ทเนอร์
 11. เอไอเอส ช็อป /ร้านเทเลวิชและจุดรับชำระเงินเอ็มเปย์ สเตชั่น
 12. บิ๊กซี (Big C)
8. ถาม กรณีชำระค่าบัตรเครดิตผ่านช่องทางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ธนาคารธนชาต มีค่าบริการหรือไม่ เท่าไร
ตอบ อัตราค่าธรรมเนียมมีดังนี้ โดยอัตราค่าธรรมเนียมในการชำระเงินอาจเปลี่ยนแปลงตามที่เรียกเก็บจริง โดยผู้ให้บริการรับชำระเงินแต่ละราย

ค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน

ค่าธรรมเนียมต่อรายการ

กรุงเทพฯ

ภูมิภาค

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
E-Wallet

เคาน์เตอร์ธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ ไม่เสียค่าธรรมเนียม ยังไม่เปิดให้บริการ
ตู้ ATM ธนาคารธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ
Thanachart iNet / Thanachart Connect
เคาน์เตอร์ TMB ทุกสาขาทั่วประเทศ ไม่เสียค่าธรรมเนียม ยังไม่เปิดให้บริการ
TMB Touch
ตู้ ATM TMB ทุกสาขาทั่วประเทศ
เคาน์เตอร์เซอร์วิส (Counter Service) 15 20 ยังไม่เปิดให้บริการ
เทสโก้ โลตัส (Tesco Lotus) 10 10 ยังไม่เปิดให้บริการ
ที่ทำการไปรษณีย์ (PAY AT POST) 10 15 ยังไม่เปิดให้บริการ
จุดรับชำระทรูมันนี่/ซีพีเฟรชมาร์ท/ทรูพาร์ทเนอร์ 15 20 15
เอไอเอส ช็อป /ร้านเทเลวิชและจุดรับชำระเงินเอ็มเปย์ สเตชั่น 15 15 15
บิ๊กซี (Big C) 10 10 ยังไม่เปิดให้บริการ

 

9. ถาม ถ้าต้องการสอบถามวงเงินคงเหลือ / วงเงินที่ใช้ไป / จำนวนเงินที่ต้องชำระ / กำหนดวันชำระเงิน ต้องทำอย่างไร
ตอบ สามารถตรวจสอบได้ 3 ช่องทาง

 1. ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โทร.1770 กด 5 ซึ่งท่านจะต้องระบุหมายเลขบัตรเครดิต, หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 4 หลักสุดท้าย, วันหมดอายุบัตรบนหน้าบัตร ระบบแจ้ง ยอดใช้จ่ายทั้งหมด, ยอดขั้นต่ำที่ต้องชำระทั้งหมด, วันครบกำหนดชำระ และ กด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสมาชิกบัตรธนชาต เพื่อสอบถามยอดที่สามารถใช้ได้
 2. สอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต โทร.1770 กด 0 และ กด 2
 3. สอบถามวงเงินคงเหลือผ่านตู้ ATM ธนชาต
10. ถาม หากต้องการให้ธนาคารส่งใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต (Statement) ให้ใหม่ จะต้องทำอย่างไร
ตอบ สามารถตรวจสอบได้ 2 วิธีคือ

 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสมาชิกบัตรธนชาต โทร.1770 กด 0 และกด 2
 2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสมาชิกบัตรธนชาต โทร. 1770 กด 3 และกด 0
11. ถาม หากต้องการตรวจสอบรายการที่ปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต จะต้องทำอย่างไร
ตอบ ลูกค้าเจ้าของบัตรจะต้องแจ้งความจำนงขอตรวจสอบรายการที่ศูนย์บริการสมาชิกบัตรธนชาต โทร.1770 กด 0 และกด 2 โดยเจ้าหน้าที่จะขอให้ลูกค้าส่งหลักฐานการใช้หรือปฏิเสธรายการให้แก่ธนาคาร
12. ถาม ถ้าต้องการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต จะต้องทำอย่างไร
ตอบ การขอเพิ่มวงเงินมี 2 แบบ ดังนี้

 1. ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว โดยแจ้งความประสงค์ผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสมาชิกบัตรธนชาต โทร.1770 กด 1 และกด 4 โดยหากเจ้าหน้าที่พิจารณาอนุมัติ วงเงินชั่วคราวจะมีผลใช้ได้ทันที่
 2. ขอเพิ่มวงเงินถาวร โดยแจ้งความประสงค์ผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสมาชิกบัตรธนชาต โทร.1770 กด 0 และกด 2 เพื่อแจ้งยอดวงเงินที่ต้องการ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะสอบถามข้อมูลด้านอาชีพ รายได้ เบอร์โทรศัพท์ และขอหลักฐานทางการเงินเพิ่มเติมทางโทรสาร ซึ่งธนาคารจะใช้เวลาในการพิจารณาประมาร 1 สัปดาห์
13. ถาม ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่ง ใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต (Statement) มีวิธีการอย่างไร
ตอบ กรุณาติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรธนชาต โทร.1770 กด 0 และกด 2 เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ลูกค้าได้ทันที่
14. ถาม ขอเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุลบนหน้าบัตรเครดิต
ตอบ สามารถติดต่อได้ 2 วิธี ตามความสะดวกของลูกค้า คือ

 1. แจ้งผ่านสาขาของธนาคารธนชาต และส่งเอกสารประกอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา
 2. แจ้งศูนย์บริการสมาชิกบัตรธนชาต โทร.1770 กด 0 และกด 2 และส่งเอกสารประกอบให้เจ้าหน้าที่ทางโทรสารเอกสารประกอบที่ต้องใช้
  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ระบุไว้ในใบสมัคร เสียค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ 200 บาท +Vat 7% ซึ่งจะเรียกเก็บไปในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตของลูกค้า บัตรจะจัดส่งไปให้ตามที่อยู่จัดส่งเอกสาร ภายใน 7 วันทำการ
15. ถาม บัตรเครดิตชำรุด ต้องทำอย่างไร
ตอบ สามารถติดต่อมาทีศูนย์บริการลูกค้า โทร.1770 กด 0 กด 2 พนักงานให้บริการจะตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง จากนั้นจะดำเนินการออกบัตรใหม่ให้ลูกค้าทันที่ จากนั้น 1 สัปดาห์ จะมีจดหมายแจ้งให้ไปรับบัตรที่สาขาของธนาคาร ที่ลูกค้าสามารถติดต่อได้สะดวก มีค่าใช้จ่ายการออกบัตรใหม่ 200 บาท + Vat 7% ซึ่งจะเรียกเก็บไปในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตของลูกค้า
16. ถาม บัตรเครดิตหาย / ถูกขโมย ต้องทำอย่างไร และเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่
ตอบ
 • รีบแจ้งอายัดบัตรเครดิตที่ศูนย์บริการลูกค้า โทร.1770 กด 1 กด 1 (ลูกค้าไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากครบ 5 นาทีนับจากเวลาที่แจ้งอายัด)
 • พนักงานจะดำเนินการอายัดบัตร พร้อมทั้งออกบัตรเครดิตให้ใหม่ ซึ่งจะมีหมายเลขบัตรเครดิตใหม่ และได้รับรหัสบัตรเครดิต และรหัสโทรศัพท์ใหม่ โดยบัตรเครดิตใหม่และรหัสใหม่จะส่งให้ลูกค้าทางไปรษณีย์
 • ไม่มีค่าใช้จ่าย ในการออกบัตรใหม่ครั้งแรก เกินกว่านั้นจะคิดค่าใช้จ่ายในการออกบัตรใหม่ 200 บาท + Vat 7% ซึ่งจะเรียกเก็บไปในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตของลูกค้า
17. ถาม กรณีต้องการอายัดบัตรเครดิต จะต้องทำอย่างไร
ตอบ การอายัดบัตรมี 2 กรณี

 1. อายัดบัตรชั่วคราว กรณีลูกค้าลืมบัตรไว้ที่ร้านค้า เมื่อลูกค้าได้รับบัตรแล้วลูกค้าต้องแจ้งศูนย์บริการสมาชิกบัตรธนชาต โทร.1770 กด 0 และกด 2 เพื่อปลดอายัดบัตร
 2. อายัดบัตรถาวร กรณีบัตรสูญหายซึ่งลูกค้าต้องแจ้งศูนย์บริการสมาชิกบัตรธนชาต โทร.1770 กด 1 และ กด 1 เพื่อขออายัดบัตร โดยธนาคารจะออกบัตรใหม่ทดแทน และจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ภายใน 7 วันทำการ
18. ถาม หากต้องการยกเลิกบัตรเครดิต จะต้องทำอย่างไร
ตอบ กรุณาติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรธนชาต โทร.1770 กด 0 กด 2 เจ้าหน้าที่จะสอบถามสาเหตุการขอยกเลิก โดยหากลูกค้ายืนยันการทำธุรกรรม เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการได้ทันที ลูกค้าควรทำลายบัตรทิ้งหลังจากยกเลิกบัตรเรียบร้อยแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *