บัตรเบิกถอนเงินสด สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บัตรกดเงินสด

ใช้เบิกถอนเงินสด ภายในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ ผ่านช่องทางที่ธนาคารกำหนด ได้แก่ เครื่อง ATM ที่มีสัญลักษณ์ ATM Pool ทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา

ลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์

 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 3 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1 ล้านบาท
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ แบบลดต้นลดดอก
 • จ่ายชำระคืนสบายๆ ขั้นต่ำเพียง 3% ของยอดเงินต้นคงค้างรวมดอกเบี้ย
 • สะดวกด้วยหลากหลายช่องทางการเบิกถอนเงินสด และชำระเงิน
 • ชำระเงินผ่านตัวแทนให้บริการรับชำระเงิน ใกล้ๆ คุณ

ช่องทางเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร

 • เบิกถอนเงินสด หรือ รับเงินสินเชื่อเข้าบัญชีเงินฝาก ได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้

Krungsri Online

Krungsri Online
รายละเอียด

โทร 1572

โอนง่าย… อยู่ที่ไหนก็ได้เงิน แค่โทร 1572
รายละเอียด

ตู้ ATM

ตู้ ATM
รายละเอียด

ธนาคารกรุงศรีทุกสาขา

ธนาคารกรุงศรี ทุกสาขา
 

หมายเหตุ
*การคำนวณรายได้, ภาระหนี้, การอนุมัติวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร ต้องศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการสมัครใช้บริการ
**ธนาคารไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการอนุมัติสินเชื่อบุคคลจากลูกค้าแต่อย่างใด กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างเรียกเก็บค่าดำเนินการดังกล่าว

อัตราดอกเบี้ยต่ำ แบบลดต้นลดดอก
ฟรี! ค่าธรรมเนียมรายปี
ฟรี! ค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสด
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • อายุ 20 – 59 ปี
 • รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • พนักงานที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
  กรณีที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 15,000 – 20,000 บาท สงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะลูกค้าเก่าที่เคยได้รับอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 *ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
 • เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป
 • อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน
เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีพนักงานที่มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือน (กรณีที่มีรายได้ ขอสำเนาบัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 6-12 เดือน)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

กรณีเจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจการ)
 • ใบทะเบียนการค้า (กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฏหมาย)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)
ดอกเบี้ย/ค่าบริการ/ค่าปรับ/ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ อัตราค่าบริการ/ค่าปรับ
  1. ดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ สูงสุด 25% ต่อปี
        1.1 ดอกเบี้ย (คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก)
เงินต้นส่วนที่น้อยกว่า 60,000 บาท แต่ไม่ถึง 300,000 บาท
25% ต่อปี
เงินต้นส่วนตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป
22.99% ต่อปี
        1.2 กรณีผิดนัด
25% ต่อปี
รายละเอียด อัตราค่าบริการ
1. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ
– ค่าอากรแสตมป์
ไม่มี
2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลอื่น
 • ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน
– ชำระผ่านบริการต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้แก่ บัญชีอัตโนมัติ เคาน์เตอร์ ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โทร.1572 ระบบอินเทอร์เน็ต Krungsri Online เครื่อง ATM เครื่อง ADM (เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ)
ไม่มี
– ชำระผ่านผู้รับให้บริการภายนอก
 • จุดบริการรับชำระเคาน์เตอร์เซอร์วิส (เฉพาะเงินสด)
  – ไม่เกิน 49,000 บาท ต่อรายการ
15 บาทต่อรายการ
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ที่ทำการไปรษณีย์ (เฉพาะเงินสด)
  – ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อรายการ
10 บาทต่อรายการ
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • เทสโก้ โลตัส (เฉพาะเงินสด)
  – ไม่เกิน 49,000 บาท ต่อรายการ
10 บาทต่อรายการ
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
ไม่มี
 • ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ กรณีค้างชำระ
100 บาท/งวด
3. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงาน
 • ค่าใช้จ่ายกรณีหักบัญชีไม่ผ่าน
ไม่มี
 • ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน
ไม่มี
 • ค่าออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำรุด
ไม่มี
 • ค่าขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม
ไม่มี
4. ดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระ 25%
5. ค่าธรรมเนียมกรณีชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด ไม่มี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *