ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน Home Max

ธนาคารกสิกรไทย แบงก์แอสชัวรันส์ - ​​​​​​​​​​​​​​ประกันชีวิต

​​​​​​​​​​​​​​​เพราะครอบครัว คือ บ้าน
ให้สองสิ่งนี้ อยู่คู่กันตลอดไป

มอบความห่วงใยด้วยความคุ้มครองที่ส่งต่อได้​

จุดเด่น

ชำระเบี้ยครั้งเดียว

ชำระเบี้ยเพียงครั้งเดียว

คุ้มครองชีวิต

คุ้มครองการเสียชีวิต หรือ
กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 100%

คุ้มครอง 5 – 30 ปี

เลือกระยะเวลาคุ้มครองได้ 5 – 30 ปี

รายละเอียดประกัน

ผู้ซื้อเป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกสิกรไทย

ระยะเวลาเอาประกันภัย

5 – 30 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ครั้งเดียว

อายุที่รับประกันภัย

20 – 60 ปี

(รวมระยะเวลาคุ้มครองอายุต้องไม่เกิน 65 ปี)

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ

400,000 บาท

เงื่อนไขเพิ่มเติม

ไม่สามารถเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

ผลประโยชน์

หมายเหตุ

 • รูปแบบความคุ้มครองข้างต้นอยู่บนสมมติฐานของลูกค้าที่มีประวัติการชำระเงินกู้เป็นปกติตามสัญญาเงินกู้ของธนาคาร
 • เฉพาะเบี้ยประกันภัยของความคุ้มครองชีวิตเท่านั้นที่สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51 ทั้งนี้สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
ความคุ้มครอง
 • กรณีเสียชีวิต คุ้มครองเท่ากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
 • การทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ก่อนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 65 ปี ดังนี้
  • 1) ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน บริษัทจะจ่าย 50%*
  • 2) หากยังคงทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรต่อเนื่องอีกไม่น้อยกว่า 180 วัน นับถัดจากวันครบกำหนด 180 วัน ตามข้อ 1) บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยส่วนที่เหลืออีก 50%* และถือว่าสัญญาสิ้นสุด
  • 3) หากเสียชีวิตระหว่างระยะเวลา 180 วัน นับจากวันที่บริษัทได้จ่าย 50%* ในข้อ 1) บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยส่วนที่เหลืออีก 50% และถือว่าสัญญาสิ้นสุด
  • 4) หากบริษัทได้จ่ายผลประโยชน์ 50%* ตามข้อ 1) แล้ว ปรากฏว่าได้พ้นสภาพการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ความคุ้มครองจะถูกปรับลดลงเหลือ 50%* นับตั้งแต่วันที่พ้นสภาพการทุพพลภาพนั้น
  • 5) หากทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร เนื่องจากเกิดการสูญเสียที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจน บริษัทจะจ่าย 100%* และถือว่าสัญญาสิ้นสุด

*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย
ในกรณีที่ผู้ถือกรมธรรม์ และ / หรือ สมาชิกผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทให้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทอาจบอกล้างสัญญา และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์
กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง
 1. กรณีสมาชิกผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา
 2. กรณีสมาชิกผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 3. กรณีสมาชิกผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ
ข้อยกเว้นจ่ายผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร มีทั้งหมด 8 ข้อ เช่น
บริษัทจะไม่คุ้มครองการสูญเสียหรือทุพพลภาพใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อมทั้งหมดหรือแต่บางส่วน สืบเนื่องจากสาเหตุหรือเกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้

 1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 2. ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
 3. สงครามไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การจลาจล การก่อการร้าย เป็นต้น
ผู้ให้บริการประกัน

บริษัทรับประกันชีวิต

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

นายหน้าประกันชีวิต

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล
ใบอนุญาตเลขที่ ช00024/2546

หมายเหตุ

 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันชีวิตและอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์

คำถามที่พบบ่อย

ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน Home Max คืออะไร ?

เป็นการประกันสินเชื่อบ้านแบบกลุ่ม ชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องครอบครัวของผู้กู้จากภาระหนี้สินจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

ระยะเวลาเอาประกันภัยมีตั้งแต่กี่ปี ?

สามารถเลือกระยะเวลาเอาประกันภัยให้สอดคล้องกับระยะเวลากู้ ตั้งแต่ 5 – 30 ปี

ค่าเบี้ยประกันคิดอย่างไร ?

ค่าเบี้ยประกันของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเพศ อายุ ระยะเวลาเอาประกันภัย และจำนวนเงินเอาประกันภัย

การซื้อประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน Home Max ต้องตรวจสุขภาพหรือไม่ ?

ตรวจตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด และการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยหลักเกณฑ์การรับประกันโดยไม่ตรวจสุขภาพขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัยและอายุของผู้เอาประกันภัย

เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ?

เฉพาะเบี้ยประกันภัยความคุ้มครองชีวิตเท่านั้นที่สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51 ทั้งนี้สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *