ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/5

ธนาคารกสิกรไทย แบงก์แอสชัวรันส์ - ​​​​​​​​​​​​​​ประกันชีวิต

จ่ายเบี้ย 5 ปี คุ้มครองถึงครบอายุ 99 ปี หักลดหย่อนภาษีได้

จุดเด่น

จ่ายเบี้ยสั้น คุ้มครองยาว

จ่ายเบี้ยแค่ 5 ปี คุ้มครองยาวถึงอายุครบ 99 ปี

เมื่อครบกำหนดสัญญา

รับเงินครบสัญญา 100%

ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีได้

เฉพาะเบี้ยประกันชีวิต

รายละเอียดประกัน

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ถึงอายุครบ 99 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

5 ปี

การชำระเบี้ยประกันภัย

ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน หรือรายปี

อายุที่รับประกันภัย

1 เดือน – 65 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ

100,000 บาท

เงื่อนไขเพิ่มเติม

เลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

หมายเหตุ

การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

ผลประโยชน์

หมายเหตุ

ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

ความคุ้มครอง
 • เมื่อครบกำหนดสัญญา ครบอายุ 99 ปี รับเงินครบสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
 • รับความคุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา หรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)
 • ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยกรณีผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร*

*สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย (สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 20 – 59 ปี)

กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง
 1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
 2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ
ผู้ให้บริการประกัน

บริษัทรับประกันชีวิต

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

นายหน้าประกันชีวิต

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล
ใบอนุญาตเลขที่ ช00024/2546

หมายเหตุ

 • ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
 • เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2551
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย

อายุรับประกันภัยที่สามารถสมัครแบบประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/5 ได้คือ ?

ตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 65 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำที่สามารถซื้อได้ของแบบประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/5 เริ่มต้นเท่าไร ?

100,000 บาท

เบี้ยประกันภัยรายปีของแบบประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/5 เท่าไร ?

สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 1 เดือน – 65 ปี สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท ชำระเบี้ยประกันภัยรายปีดังนี้

 • เบี้ยประกันภัยรายปี 5,064 – 18,620 บาท (เพศชาย)
 • เบี้ยประกันภัยรายปี 4,145 – 17,962 บาท (เพศหญิง)

แบบประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/5 มีผลประโยชน์เงินจ่ายคืนระหว่างสัญญาหรือไม่ อย่างไร ?

เมื่ออายุครบ 99 ปี รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา (ไม่มีเงินจ่ายคืนระหว่างสัญญา)

ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญาของแบบประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/5 เป็นอย่างไร ?

คุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา หรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) ตลอดระยะเวลาสัญญา

กรณีผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจะได้รับยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยหรือไม่ อย่างไร ?

จะให้ความคุ้มครองผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย ฟรี กรณีผู้เอาประภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร สำหรับผู้เอาประกันภัยที่อายุ 20 – 59 ปี

กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายหลังจากที่สัญญามีผลบังคับมาแล้ว 3 ปี บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์หรือไม่ อย่างไร ?

บริษัทจะไม่คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย ดังนั้นในกรณีนี้ สัญญาได้มีผลบังคับมาแล้ว 3 ปี บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมได้หรือไม่ ?

สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้ เช่น สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุ, สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย ได้ยาวนานถึงอายุ 60 – 70 ปี แล้วแต่สัญญา (ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท)

เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/5 สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้หรือไม่ ?

สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.51 โดยบริษัทจะออกหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยเพื่อเป็นหลักฐานแสดงการชำระเบี้ยประกันภัยที่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *