สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบอีลิท เฮลท์ พลัส

ธนาคารกสิกรไทย แบงก์แอสชัวรันส์ - ​​​​​​​​​​​​​​ประกันชีวิต

โอกาสที่ดีที่สุด ในการซื้อสัญญาเพิ่มเติ่ม ประกันสุขภาพ

จุดเด่น

คุ้มครอง 20-100 ล้านบาท*

ความคุ้มครองเลือกได้

ครอบคลุมโรคร้าย

รวมถึง Covid – 19 และการรักษา
มะเร็งแบบ Targeted Therapy

ครอบคลุมทั่วโลก

คุ้มครอง การรักษาต่างประเทศ

คุ้มครองก่อนป่วย*

ตรวจสุขภาพประจำปี ฉีดวัคซีน
ดูแลสายตาและทันตกรรม

คุ้มครองระหว่างป่วย

ทั้งกรณีผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกและ
ผู้ป่วยฉุกเฉิน

คุ้มครองหลังป่วย*

การทำกายภาพบำบัด
ค่าพยาบาลส่วนตัว

เงื่อนไขการรับประกัน

อายุรับประกัน 18 ปี – 80 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี ทั้งนี้ ต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัย
ของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่
การชำระเบี้ยประกันภัย รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน
ลดหย่อนภาษี ได้

เงื่อนไขกรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง

กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง

 • สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) ได้แก่ โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) หรือการบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวัน เริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุสัญญาเพิ่มเติม (Reinstatement) ครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด เว้นแต่
  • ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัทฯ ทราบและบริษัทฯยินยอมรับความเสี่ยงภัยโดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว
 • สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษา หรือวินัจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบหรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปี ก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมเป็นครั้งแรก
 • การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญา เพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด หรือการเจ็บป่วยด้วยโรคตามรายละเอียดด้านล่าง ที่เกิดขึ้นภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองหรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
  • เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
  • ไส้เลื่อนทุกชนิด
  • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
  • เส้นเลือดขอดที่ขา
  • ริดสีดวงทวาร
  • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
  • นิ่วทุกชนิด
  • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • การคลอดบุตรในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมและ กรณีเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตรภายในระยะเวลา280 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
 • การถ่างขยายปากมดลูกและการขูดมดลูกกรณีแท้งบุตรในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมภายในระยะเวลา 90วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
 • การตรวจสุขภาพประจำปีภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
 • ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ (Elite Health) มีทั้งหมด 26 ข้อ เช่น ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล หรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
  • โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมา แต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
  • การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัด อันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง เป็นต้น
ผู้ให้บริการประกัน

บริษัทรับประกันชีวิต

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

นายหน้าประกันชีวิต

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล
ใบอนุญาตเลขที่ ช00024/2546

หมายเหตุ:*

 • ทุนประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท จากกรมธรรม์หลัก
 • สำหรับแผน 75 ล้านบาท และ 100 ล้านบาท
 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 315
 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • เงื่อนไขการใช้บริการ Best Doctor และ MTL Global Connect เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้บริการได้จนกว่าบริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลง

คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย

อายุเท่าไรที่สามารถสมัครสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ อีลิท เฮลท์ได้ ?

ตั้งแต่ 18 ปี – 80 ปี และให้ความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ อีลิท เฮลท์สูงสุดได้กี่สัญญา ?

ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ อีลิท เฮลท์ สูงสุด 1 สัญญาเท่านั้น

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ อีลิท เฮลท์มีพื้นที่ความคุ้มครองที่ใดบ้าง ?

พื้นที่ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม มีทั้งหมด 4 พื้นที่ ได้แก่ เฉพาะประเทศไทย, ทวีปเอเชีย, ทั่วโลก ยกเว้น สหรัฐอเมริกา และเกาะเล็กรอบนอกสหรัฐอเมริกา, และทั่วโลก

ถ้าซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ อีลิท เฮลท์พื้นที่ความคุ้มครองทวีปเอเชีย คุ้มครองในประเทศอะไรบ้าง?

ทวีปเอเชีย ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน บรูไน กัมพูชา จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ลาว มาเก๊า มาเลเซีย มัลดีฟส์ มองโกเลีย พม่า เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ศรีลังกา ไต้หวัน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน อุซเบกิสถาน เวียดนามและไทย

แบบประกันภัยหลักที่สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ อีลิท เฮลท์แนบท้ายจะต้องมีจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำเท่าไร ?

แบบประกันภัยหลักที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายจะต้องมีจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ ตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป และต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำของเงื่อนไข แต่ละแบบประกันภัยหลัก

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ อีลิท เฮลท์มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองจากการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้เกิดจากการบาดเจ็บกี่วัน ?

มีการกำหนดระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองไว้ที่ 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด ยกเว้น โรคพิเศษเนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา และเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่มีกำหนดระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองไว้ที่ 120 วัน

ถ้าหากซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ อีลิท เฮลท์ โดยเลือกพื้นที่ความคุ้มครองเฉพาะประเทศไทย สามารถใช้สิทธิขอรับการช่วยเหลือฉุกเฉินในต่างประเทศ (International) ได้หรือไม่ ?

สามารถขอรับการช่วยเหลือฉุกเฉินในต่างประเทศได้โดยที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกนอกประเทศไทย และมีระยะเวลาการเดินทางไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง

ถ้าซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ อีลิท เฮลท์ ไปแล้วจะขอเปลี่ยนพื้นที่ความคุ้มครองจากเดิมเฉพาะประเทศไทย เป็นทวีปเอเชีย ได้หรือไม่ ?

ได้ แต่หากเป็นการขยายพื้นที่ความคุ้มครอง จะต้องจัดทำใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมนี้ และต้องยื่นคำแถลงสุขภาพใหม่เข้ามาด้วย

ถ้าซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ อีลิท เฮลท์ ไปแล้วจะขอเปลี่ยนแผนความคุ้มครองจากเดิม แผน 75 ล้าน เป็น แผน 20 ล้าน ได้หรือไม่ ?

ได้ ซึ่งเป็นการลดความคุ้มครองลงจากแผนเดิม จัดทำเพียงใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมนี้เท่านั้น