ประกันชีวิต เพื่อการออมทรัพย์ เดอะ เทรเชอร์

ธนาคารธนชาต แบงก์แอสชัวรันส์ - ​​​​​​​​​​​​​​ประกันชีวิต

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย


 • เจ้าของกิจการที่มีครอบครัวและมีทรัพย์สินเพื่อการวางแผนอนาคตและวางแผนการเงินระยะยาวแบบปราศจากความเสี่ยงให้แก่บุตรหลาน
 • กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้สูงและไม่มีบุตรหลาน และต้องการจัดสรรเงินและทรัพย์สินที่มีอยู่เพื่อสร้างกระแสรายรับ (Passive Income) ในรูปแบบผลตอบแทนที่แน่นอนและมีความเสี่ยงต่ำ
 • ลูกค้าต้องการเครื่องมือทางการเงิน ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป และมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะสามารถดึงเงินก้อนออกมาใช้ในช่วงชีวิตที่ต้องการได้ เช่น เงินก้อนเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ เงินทุนเริ่มธุรกิจ เงินก้อนเพื่อดาวน์บ้าน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์


เดอะ เทรเชอร์ (The Treasure) เป็นประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ระยะยาว ที่ให้คุณสามารถวางแผนจัดสรรความมั่งคั่ง ส่งต่อทรัพย์สินเพื่อคนที่คุณรักได้อย่างชัดเจน

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • รับผลตอบแทนทุกปีเป็นเงินคืน 8% ของทุนประกันภัยเริ่มต้นถึงอายุ 87 ปี
 • ส่งต่อทรัพย์สินเพื่อคนที่คุณรัก ด้วยเงินก้อนสูงถึง 888% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น เมื่อครบสัญญา ณ อายุครบ 88 ปี
 • สบายใจเรื่องภาษี เพราะไม่ต้องเสียภาษีจากผลตอบแทนที่ได้รับจากกรมธรรม์
 • ดูแลคนข้างหลังด้วยความคุ้มครองสูง คุ้มครองกรณีเสียชีวิตสูงสุด 800% ของทุนประกันภัยเริ่มต้นและหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ คุ้มครองสูงสุดจำนวน 6,400% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น
 • วางแผนง่ายจ่ายเบี้ยฯ เพียง 8 ปีไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ

การจ่ายผลประโยชน์


1. ด้านความคุ้มครองชีวิต และความคุ้มครองเพิ่มเติมในกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

 • ปีกรมธรรม์ที่ 1 รับเงินชดเชย 100% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น ในกรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ รับเงินชดเชย 800% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น
 • ปีกรมธรรม์ที่ 2 รับเงินชดเชย 200% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น ในกรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ รับเงินชดเชย 1600% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น
 • ปีกรมธรรม์ที่ 3 รับเงินชดเชย 300% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น ในกรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ รับเงินชดเชย 2400% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น
 • ปีกรมธรรม์ที่ 4 รับเงินชดเชย 400% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น ในกรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ รับเงินชดเชย 3200% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น
 • ปีกรมธรรม์ที่ 5 รับเงินชดเชย 500% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น ในกรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ รับเงินชดเชย 4000% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น
 • ปีกรมธรรม์ที่ 6 รับเงินชดเชย 600% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น ในกรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ รับเงินชดเชย 4800% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น
 • ปีกรมธรรม์ที่ 7 รับเงินชดเชย 700% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น ในกรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ รับเงินชดเชย 5600% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น
 • ปีกรมธรรม์ที่ 8 เป็นต้นไป รับเงินชดเชย 800% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น ในกรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ รับเงินชดเชย 6400% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

2. ผลประโยชน์ในรูปแบบเงินคืนจากกรมธรรม์

 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 จนถึงอายุ 87 ปี รับเงินคืนปีละ 8% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น
 • ครบสัญญาในปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 88 ปี รับเงินคืน 888% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

ข้อยกเว้น – ความคุ้มครองชีวิต


กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

 1. กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทฯจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มทุนประกันภัยเริ่มต้นในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
 2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มทุนประกันภัยเริ่มต้นในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตาย

ข้อยกเว้น – ความคุ้มครองเพิ่มเติมในกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ


ความคุ้มครองเพิ่มเติมในกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ไม่คุ้มครองการเสียชีวิต อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

 1. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจน ไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
 2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 3. การถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
 4. การแท้งลูก
 5. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
 6. การก่อการร้าย ที่เกิดจากการกระทำซึ่งใช้กำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่ โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทน หรือ ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน  รวมทั้งเพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาลและ/หรือสาธารณชน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะ
  ตื่นตระหนกหวาดกลัว
 7. การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
 8. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
 9. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั้มพ์ ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ
 10. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 11. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์
 12. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
 13. ขณะที่ผู้เอาประกันเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
 14. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
 15. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม

หมายเหตุ โปรดอ้างอิงรายละเอียดข้อยกเว้นความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต

ผลประโยชน์ด้านภาษี*


 

 1. เบี้ยประกันชีวิต สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร) ยกเว้น ผู้ขอเอาประกันภัย เพศชาย ช่วงอายุ1 เดือน – 22 ปี และ เพศหญิง ช่วงอายุ 1 เดือน – 29 ปี เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตจะไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้
 2. เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จะไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยโดยย่อ


 

 1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 65 ปี
 2. ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุ 88 ปี
 3. ระยะเวลาชำระเบี้ยฯ 8 ปี
 4. อัตราเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามเพศและอายุ
 5. งวดการชำระเบี้ยประกันภัย รายปี

สิทธิพิเศษเมื่อสมัคร The Treasure


สมัครภายใน 31 มิ.ย. 63 รับโปรโมชั่นเงินคืนเข้าบัญชี พร้อมสิทธิพิเศษผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยกับบัตรเครดิตธนชาต บัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus บัตรเครดิตนครหลวงไทย 0% นานสูงสุด 6 เดือน และบัตรเครดิตทีเอ็มบี ผ่านบริการ So GooOD 0% 3 เดือน

เงื่อนไขการผ่อนชำระค่าเบี้ยประกัน 0% สำหรับบัตรเครดิตธนชาต บัตรสินเชื่อบุคคล FLASH Plus และบัตรเครดิตนครหลวงไทย

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต บัตรเครดิตนครหลวงไทย และบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต (FLASH Plus) ที่ใช้จ่ายผ่านบัตร  ตามวันที่ สถานที่ และเงื่อนไขที่ระบุเท่านั้น
 • ระยะเวลาที่ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2563
 • บัตรเครดิตสำหรับองค์กร (Corporate Card) ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • ประเภทสินค้า/ผลิตภัณฑ์ประกันที่เข้าร่วมรายการผ่อนชำระ 0% 3 และ 6 เดือน เป็นไปตามที่ทางร้านค้ากำหนด
 • ข้อกำหนด และเงื่อนไข และระยะเวลาเป็นไปตามที่ทางธนาคารฯ กำหนด ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆเกิดขึ้น ดุลพินิจและคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีสินค้า/บริการมีปัญหา โปรดติดต่อบริษัทฯ โดยตรง

เงื่อนไขบริการ TMB So GooOD

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดา ไม่รวมบัตรองค์กรทุกประเภท
 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต TMB ที่มีสถานะบัตรเครดิตปกติและสมัครบริการแบ่งจ่ายรายเดือนผ่านช่องทาง TMB Touch / TMB Internet Banking และ TMB Contact Center โทร 1558
 • ยอดใช้จ่ายที่เปลี่ยนมาเป็นบริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคะแนนสะสม TMB Rewards Plus สำหรับบัตรเครดิต TMB ABSOLUTE Visa Signature/ TMB So Fast และเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสูง สำหรับบัตรเครดิต TMB So Smart ที่เกิดขึ้นจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว
 • ผู้ถือบัตรเครดิต TMB จะต้องทำรายการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ในรอบบัญชีเดียวกับที่มีการใช้จ่าย ผ่าน TMB Touch / TMB Internet Banking สามารถทำรายการได้ตั้งแต่หลังจากที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตร จนถึงวันสรุปยอดบัญชี ระหว่างเวลา 6.00-22.00 น.
 • ผ่าน TMB Contact Center สามารถทำรายการได้ตั้งแต่หลังจากที่ได้ใช้จ่ายผ่านบัตร จนถึงเวลา 20.00 น. ของวันสรุปยอดบัญชี
 • ยอดขั้นต่ำที่สามารถใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ได้ คือ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
 • ผู้ถือบัตรสามารถเลือกโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือนตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ซึ่งปัจจุบันกำหนดที่ 3 เดือน 6 เดือน และ 10 เดือน โดยธนาคารจะเรียกเก็บดอกเบี้ย 0.79% ต่อเดือน สำหรับรายการแบ่งจ่าย 6 เดือน และ 0.69% ต่อเดือน สำหรับรายการ แบ่งจ่าย 10 เดือน (หรือตามที่ธนาคารจะได้มีการเปลี่ยนแปลงในภายหน้า) ทั้งนี้ ธนาคารได้ให้สิทธิพิเศษแก่ลูกค้าโดยยกเว้น การเรียกเก็บดอกเบี้ยในประเภทแบ่งจ่าย 3 เดือน (0% เฉพาะรายการแบ่งจ่าย 3 เดือน) (หรือตามที่ธนาคารอาจจะ มีการเปลี่ยนแปลงในภายหน้า)
 • หากผู้ถือบัตรขอยกเลิกบริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ก่อนครบกำหนด 6 เดือน หรือ 10 เดือน (แล้วแต่กรณี) ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมการยกเลิกบริการก่อนกำหนด โดยคำนวนจากอัตราค่าธรรมเนียมยกเลิกบริการก่อนกำหนด ในอัตรา 0.79% (สำหรับผู้ถือบัตรที่เลือกผ่อนชำระ 6 เดือน) และ 0.69% (สำหรับผู้ถือบัตรที่เลือกผ่อนชำระ 10 เดือน) คูณด้วยจำนวนเงินต้นและคูณด้วยระยะเวลาผ่อนชำระที่คงเหลือ
 • หากผู้ถือบัตรมียอดคงค้างภายใต้บริการนี้ ไม่ว่ายอดใดยอดหนึ่ง และ/หรือค้างชำระค่าใช้จ่ายตามบัตรเครดิตในบริการอื่น รวมกันเป็นระยะเวลา 2 รอบบัญชีติดต่อกัน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการนี้ และบริการอื่นๆ ทั้งหมด โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระเงินที่คงค้างทั้งหมดตามโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ทุกยอดที่มีอยู่กับธนาคารให้เสร็จสิ้นครบถ้วนทั้งจำนวนในรอบบัญชีการเรียกเก็บเงินบัตรเครดิต (Billing Cycle) ถัดไปของธนาคาร โดยธนาคารจะแจ้งจำนวนเงินทั้งหมดที่เรียกเก็บเนื่องจากการผิดสัญญาตามโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือนดังกล่าวในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต (Statement) ต่อไป

วิธีการสมัคร – คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร


 • อายุ 1 เดือน – 65 ปี
 • ทุนประกันภัยเริ่มต้นขั้นต่ำ 200,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 4,000,000 บาท
 • กรอกใบคำขอเอาประกันภัย ชนิดไม่มีคำถามสุขภาพ

ขั้นตอนการสมัคร:


 

 1. แจ้งความจำนงในการซื้อประกันกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
 2. เจ้าหน้าที่ธนาคารพิมพ์ใบแบบสอบถามความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคารจาก Intranet
 3. เจ้าหน้าที่ธนาคารพิมพ์ใบสมัครจาก SOS และผู้ขอเอาประกันตรวจทานพร้อมลงนามในใบคำขอเอาประกันภัย
 4. ผู้ขอเอาประกันภัยเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการพิจารณา และส่งคืนเจ้าหน้าที่ธนาคาร

เอกสารประกอบการพิจารณา


 

 1. ใบคำขอเอาประกันภัยชนิดไม่มีคำถามสุขภาพ ที่กรอกข้อมูลผู้ขอเอาประกันภัยอย่างสมบูรณ์
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. กรณีชาวต่างชาติ ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport), วีซ่า (VISA) และสำเนาใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย (Work permit) ที่มีข้อมูลจนถึงปัจจุบัน และตอบคำถามในถ้อยแถลงสำหรับชาวต่างชาติ
 4. แบบฟอร์มการพิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้า (ในกรณีที่ลูกค้าประกอบอาชีพเสี่ยงและค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป)

ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ


1. ถาม ทุนประกันภัยเริ่มต้นขั้นต่ำและขั้นสูงของแบบประกันนี้คือเท่าไหร่
ตอบ ขั้นต่ำ 200,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 4,000,000 บาท
2. ถาม ค่าเบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันนี้ จะแตกต่างกันขึ้นกับปัจจัยใดบ้าง
ตอบ เบี้ยประกันภัย จะแตกต่างกัน ตาม เพศและอายุ ของลูกค้า
3. ถาม ในกรณีผู้เอาประกันภัยต้องการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี สำหรับแบบประกันภัยนี้ สามารถใช้ได้หรือไม่
ตอบ เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 88/8 จะไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้
สำหรับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ใช้ได้สำหรับผู้เอาประกันภัย เพศชาย อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป และเพศหญิง อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ผู้เอาประกันภัยที่มิได้อยู่ในช่วงอายุดังกล่าว ไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ เนื่องจาก ไม่เข้าเงื่อนไขการได้รับสิทธิภาษีตามประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172
4. ถาม ผู้เอาประกันภัย เพศหญิง สมัครทำแบบประกันภัยนี้ ตอนอายุ 27 ปี ซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ อยากทราบว่าเมื่ออายุครบ 30 ปี จะสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้หรือไม่
ตอบ ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เพราะสิทธิดังกล่าวจะพิจารณาจากอายุของผู้เอาประกันภัย ณ วันเริ่มทำสัญญาประกันภัย
5. ถาม ผู้เอาประกันภัย มีทุนประกันภัยเริ่มต้นเริ่มต้นที่ 500,000 บาท โดยในปีกรมธรรม์ที่ 4 ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ อยากทราบว่าผู้เอาประกันภัยจะได้รับทุนประกันภัยเริ่มต้นเท่าใด
ตอบ ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต สูงสุด 3200% ของทุนประกันภัยเริ่มต้นเริ่มต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต 400% ของทุนประกันภัยเริ่มต้นเริ่มต้น = 2 ล้านบาท
 2. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 2800% ของทุนประกันภัยเริ่มต้นเริ่มต้น = 14 ล้านบาท
  ความคุ้มครองผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตที่ได้รับ เท่ากับ 16 ล้านบาท
6. ถาม ผู้เอาประกันภัย มีทุนประกันภัยเริ่มต้นเริ่มต้นที่ 500,000 บาท ในกรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนอายุครบ 88 ปี อยากทราบว่าจะได้รับเงินคืนเท่าใด
ตอบ ในกรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ จนอายุครบ 88 ปี จะได้รับเงินคืน 888% ของทุนประกันภัยเริ่มต้นเริ่มต้น หรือเท่ากับ 4,440,000 บาท
7. ถาม การพิจารณารับประกันภัยของแบบประกันภัยนี้ เป็นแบบใด และบริษัทฯ จะรับทุนประกันภัยเริ่มต้นเริ่มต้นสูงสุดไม่เกินเท่าใด
ตอบ การรับประกันภัยแบบไม่มีคำถามสุขภาพ (GIO) ทุนประกันภัยเริ่มต้นสูงสุด ไม่เกิน 4,000,000 บาท
8. ถาม กรณีผู้เอาประกันภัยเกิดอุบัติเหตุและนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นเวลา 185 วันและเสียชีวิต จะได้รับความคุ้มครองอย่างไร
ตอบ ได้รับความคุ้มครอง 2 ส่วน จากสัญญาประกันชีวิต (1x) และสัญญาประกันอุบัติเหตุ (7x) รวมได้รับความคุ้มครอง 8x ของทุนประกันภัยเริ่มต้นเริ่มต้น
9. ถาม กรณีลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ ต้องมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
ตอบ เงื่อนไขการรับประกัน คือ ต้องเป็นชาวต่างชาติที่ทำงานและพักอาศัยในประเทศไทยที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางชนิดท่องเที่ยว (Tourist Visa) โดยต้องนำส่งเอกสารดังนี้

 • ใบคำขอเอาประกันภัย
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
 • สำเนาหลักฐานการเดินทางเข้าประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (VISA)
 • สำเนาหลักฐานการอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย (work permit) จนถึงปัจจุบัน
 • ตอบคำถามเกี่ยวกับการสมัครขอทำประกันชีวิต (Foreigner Questionnaire)
 • แบบฟอร์มการพิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้า (ในกรณีที่ลูกค้าประกอบอาชีพเสี่ยง หรือค่าเบี้ยประกันภัยต่อปีตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป)
10. ถาม สามารถชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยวิธีการใดได้บ้าง
ตอบ สามารถชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

 1. ชำระค่าเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ ผ่านระบบหักบัญชีเงินฝาก / บัตรเครดิต
 2. ชำระผ่านธนาคาร / เคาน์เตอร์เซอร์วิส / ไปรษณีย์และระบบ mPAY โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
 3. ชำระผ่านระบบโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ, ระบบอินเทอร์เน็ต, เครื่อง ATM ของธนาคารโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
 4. ชำระโดยเงินสด เช็ค แคชเชียร์เช็ค
 5. บัตรเครดิตประเภทวีซ่า / มาสเตอร์ ผ่านเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่สำนักงานใหญ่ อาคารแอทสาทร ชั้น 24 ไม่เสียค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต

หมายเหตุ


 

 • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้เอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินคืนเท่ากับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ หรือจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิตเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
 • ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือหลังจากหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ฉบับละ 500 บาท
 • ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ขอเวนคืนกรมธรรม์ โดยจะได้รับค่าเงินเวนคืนกรมธรรม์ ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์กับผลประโยชน์อื่นๆ อันพึงจะได้รับ (ถ้ามี) หักด้วยจำนวนหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี)
 • เดอะ เทรเชอร์ เป็นชื่อทางการตลาดของประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ “พรูประกันชีวิต 88/8” (ชนิดไม่มีเงินปันผล) โดยต้องซื้อคู่กับสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 88/8
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *