โครงการสินเชื่อบ้านเช่า

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อสำหรับ สร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม บ้านสำหรับให้เช่า

บ้านเช่า หมายถึง บ้านเดี่ยว / ทาวน์เฮาส์ / บ้านแฝด และอาคารพาณิชย์

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 • ปลูกสร้างบ้านให้เช่า
 • ซื้อที่ดินและบ้านเพื่อให้เช่า
 • ปรับปรุง / ซ่อมแซม / ต่อเติม บ้านเพื่อให้เช่า
 • ชำระหนี้ที่เกี่ยวกับบ้านให้เช่า
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินและบ้านให้เช่า

หมายเหตุ
บ้านเช่าต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วย แต่สูงสุดไม่เกิน 10 หน่วย (นับตามใบอนุญาตก่อสร้างหรือเลขหมายประจำอาคาร)

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

 • ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าการก่อสร้างอาคาร และอีกไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ดินตามราคาประเมินของธนาคาร โดยวงเงินรวมต้องไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าที่ดินและอาคาร

ระยะเวลาผ่อน

 • สูงสุด 15 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมยื่นกู้

 • ร้อยละ 0.25 ของวงเงินกู้ (วงเงินอนุมัติ)

ค่าประเมินหลักประกัน

 • ครั้งละ 5,000 บาท

ค่าตรวจสอบผลงานก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม

 • ครั้งละ 1,200 บาท

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติผู้ขอกู้

 • เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล
 • กรณีบุคคล อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้ไม่เกิน 70 ปี

เอกสาร

เอกสารประกอบการยื่นกู้ (กรณีบุคคลธรรมดา)

 • เอกสารส่วนตัว เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) เป็นต้น
 • หลักฐานทางการเงิน เช่น สลิปเงินเดือน, หนังสือรับรองเงินเดือน, หลักฐานการชำระภาษี, บัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน เป็นต้น
 • โฉนดที่ดิน พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า (ถ่ายสำเนาขนาดเท่าต้นฉบับ)
 • ใบอนุญาตก่อสร้าง
 • แบบแปลนอาคาร(ชุดที่ได้รับอนุญาต)
 • กู้ปลูกสร้าง =  ใบเสนอราคา หรือสัญญารับเหมาก่อสร้าง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับเหมา หรือ
  กู้ไถ่ถอน    =  สัญญากู้เงิน / สัญญาจำนอง ทุกฉบับ / รายการผ่อนชำระหนี้กับสถาบันการเงินเดิมย้อนหลัง 24 เดือน / รายรับ – รายจ่ายของโครงการ  ย้อนหลัง 3 เดือนพร้อมตัวอย่างสัญญาเช่า / เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อาคาร หรือ
  กู้ซื้อ = สัญญาจะซื้อจะขาย พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้ขาย / รายรับ-รายจ่ายของโครงการ ย้อนหลัง 3 เดือน / เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อาคาร

กรณีนิติบุคคล

นอกจากเอกสารตามกรณีบุคคลธรรมดา ให้เพิ่มเติมเอกสาร ดังนี้

 • เอกสารสำคัญของบริษัท เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท / รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) / หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2) / งบการเงิน / รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ แสดงเอกสารส่วนตัวเฉพาะกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ที่ถือหุ้นในบริษัทตั้งแต่ 20% ขึ้นไป

สถานที่ติดต่อ

กรณีหลักประกันอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

กรณีหลักประกันอยู่ในเขตภูมิภาค

 • ติดต่อสาขาภูมิภาคทั้งประเทศ หรือสำนักงานใหญ่  ฝ่ายสาขาภาคเหนือ / ฝ่ายสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ฝ่ายสาขาภาคตะวันออกและภาคกลาง / ฝ่ายสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก โทรศัพท์ 0-2645-9000 ต่อ 6155, 6642 หรือ 0-2202-1634 ติดต่อสาขาในเขตภูมิภาค

การชำระ / ค่างวด

การชำระค่างวด

 • กรณีกู้เพื่อไถ่ถอนจำนอง ซื้อ หรือชำระหนี้ ให้ผ่อนชำระเงินงวดตามสัญญาเงินกู้
 • กรณีกู้เพื่อปลูกสร้าง ต่อเติมซ่อมแซม รับเงินงวดตามผลงานการก่อสร้าง ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน โดยเริ่มผ่อนชำระเงินงวดเมื่อเบิกเงินกู้ครบตามสัญญา หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาปลอดเงินต้น 12 เดือน และชำระงวดต่อไปทุกเดือน จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น

ช่องทางชำระค่างวด

ชำระผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยตรง ไม่เสียค่าธรรมเนียม

 • ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คที่ เคาน์เตอร์สาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ชำระผ่านการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ชำระผ่านบัตร ATM ของธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ชำระผ่านเคาน์เตอร์การเงินนอกสถานที่ หรือสาขาย่อยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา / จุดให้บริการ

ชำระผ่านการหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน

 • ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ (ต้องฝากเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน) ค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการ

  

ชำระผ่านตัวแทนรับชำระ

 • โดยใช้บัตร GHB Pay Card หรือใบเสร็จรับชำระเงินกู้ที่มีบาร์โค้ด เสียค่าธรรมเนียมตามที่แต่ละตัวแทนกำหนด รายละเอียดการชำระ