โครงการบ้าน ธอส. เพื่อปลูกสร้าง ปี 2563

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สินเชื่อบ้าน

กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

(ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการหากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินโครงการแล้ว กำหนดเงื่อนไขการใช้วงเงินสำหรับลูกค้าที่ทำนิติกรรมก่อนได้สิทธิ์ก่อน)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

(1)  กรณีลูกค้ารายย่อย และลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก
–    เพื่อปลูกสร้างอาคาร
–    เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
(2)  กรณีลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก (เกรด A)
–    เพื่อปลูกสร้างอาคาร
–    เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
–    เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร

หมายเหตุ

นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นบ้านเช่าและแฟลต

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

 1. วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน
  –    เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อรายย่อย (ทั้งกรณีลูกค้ารายย่อยและกรณีลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก)
  2. วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์รายได้
  2.1 กรณีลูกค้ารายย่อย
  –    เงินงวดผ่อนชำระรายเดือนไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้สุทธิต่อเดือนและเป็นไปตาม ระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อรายย่อย
  2.2 กรณีลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก
  –    เงินงวดผ่อนชำระรายเดือนไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินเดือนสุทธิ หรือไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินเดือนสุทธิ กรณีผู้บริหารระดับสูง

ระยะเวลาผ่อน

-ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

ปีที่ 1  = 0.75% ต่อปี
ปีที่ 2  = 3.75% ต่อปี
ปีที่ 3  = 4.75% ต่อปี
ปีที่ 4 จนตลอดอายุสัญญา
–    กรณีรายย่อยทั่วไป = MRR-0.75% ต่อปี
–    กรณีรายย่อยสวัสดิการ = MRR-1.00% ต่อปี

หมายเหตุ : MRR ตามประกาศธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

ยกเว้น ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินกู้และทุกบัญชีเงินกู้ภายใต้หลักประกันเดียวกัน

 

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

ลูกค้ารายย่อย และลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

– บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
– สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
– สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

– ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
–  สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
–  สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

– สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
– สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
– หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
– รูปถ่ายกิจการ
– สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

– หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
– สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
– สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก
– ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
– แบบแปลน
– ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **