สินเชื่อ SME Quick Loan ตอบโจทย์ให้ธุรกิจก้าวเร็ว โตไว

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) ค่าธรรมเนียม
ประเภทหลักประกัน เงินกู้ระยะยาว
(T/L)
วงเงินเบิกเกินบัญชี
(O/D)
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
(P/N)
หนังสือค้ำประกัน
(L/G)
เงินฝาก1 D/R+2.00% D/R+2.00% D/R+2.00% ไม่เกิน 1.25%
หลักทรัพย์2 ไม่เกิน MRR + 1.50% ไม่เกิน MRR + 1.75% ไม่เกิน MRR + 1.75% ไม่เกิน 2.50%
พันธบัตรรัฐบาล MRR – 1.25% MRR – 1.00% MRR – 1.00% ไม่เกิน 2.50%

เงินฝากประจำและเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) • ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น โรงงาน อาคารพาณิชย์ สำนักงาน ที่พักอาศัย (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียมเป็นต้น) • MRR : อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี ซึ่งเป็นไปตามประกาศของธนาคาร • D/R : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำหรือเงินฝากออมทรัพย์ที่นำมาเป็นหลักประกัน

อัตราค่าธรรมเนียม

  • ค่าธรรมเนียมครั้งแรกในการจัดวงเงินสินเชื่อ (Front-End Fee) สำหรับหลักประกันประเภทหลักทรัพย์
    และ พันธบัตรรัฐบาลสูงสุดไม่เกิน 1.5% และสำหรับหลักประกันประเภทเงินฝากสูงสุดไม่เกิน 1.0% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
  • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

  • บุคคลธรรมดา อายุ 20 – 65 ปี มีสัญชาติไทยที่ประกอบกิจการในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  • นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ที่ประกอบกิจการไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  • มีผลประกอบการและประวัติทางการเงินที่ดี

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล
สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน*
เอกสารแสดงรายได้ (Bank Statement) 6 เดือนย้อนหลัง (สูงสุด 3 บัญชี)
สำเนาใบทะเบียนการค้า
สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองตราประทับ (ไม่เกิน 3 เดือน)
สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ภ.พ. 20
สำเนาแสดงประเภทและกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน
แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ รูปถ่ายภายใน / ภายนอก
ของสถานประกอบการและรูปถ่ายผลิตภัณฑ์ / สินค้า
สำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล ใบมรณบัตรคู่สมรส*
หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโรของผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม

*เอกสารของผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ของนิติบุคคล / เจ้าของหลักประกัน /
คู่สมรสของบุคคลดังกล่าวข้างต้น

เงื่อนไข : สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร รวมถึงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า