สินเชื่อ Refinance

ธนาคารธนชาต สินเชื่อรถทุกประเภท

บริการสินเชื่อบ้าน Refinance เพื่อไถ่ถอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคุณ ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นพิเศษ และระยะเวลาผ่อนชำระนาน พร้อมให้วงเงินกู้เพิ่มเพื่อใช้จ่ายตามความต้องการของคุณ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์


คุณสมบัติของผู้กู้

 • บุคคลธรรมดา
 • สัญชาติไทย หรือ เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรณีที่ไม่มีสัญชาติไทยต้องมีเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือใบต่างด้าว หรือมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ทร.14)
 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน/คน
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หากไม่ถึง 1 ปี ต้องมีเอกสารหรือหนังสือรับรองจากที่ทำงานเดิมมาแสดงว่ามีอายุงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • กรณีผู้กู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • กรณีมีผู้กู้ร่วม ผู้กู้ร่วมต้องมีส่วนในการผ่อนชำระหนี้ และต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
 • กรณี Refinance ต้องมีประวัติผ่อนชำระกับสถาบันการเงินอื่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และบัญชีมีสถานะล่าสุด เป็นปกติ

ระยะเวลาการผ่อนชำระ
ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี โดยกำหนดอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ผ่อนชำระ ตามแต่กรณี ดังนี้

 • อาชีพพนักงานประจำ อายุรวมไม่เกิน 65 ปี
 • เจ้าของธุรกิจ / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ / ผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆโดยเฉพาะ อายุรวมไม่เกิน 70 ปี

ประเภทหลักประกัน

 • บ้านพร้อมที่ดิน , ทาวน์เฮ้าส์ , ทาวน์โฮม , โฮมออฟฟิต , อาคารชุด (คอนโดมิเนียม) และอาคารพาณิชย์ที่อยู่ในกลุ่ม Top Selective Developers ทั้งหมด หรืออาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อเคหะ)

มูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ

 • กรุงเทพและปริมณฑล 700,000 บาท / ต่างจังหวัด 500,000 บาท

วงเงินกู้

 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย แล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า
 • กรณีเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการกับธนาคาร เงื่อนไขเป็นไปตามรายละเอียดของแต่ละโครงการ*หมายเหตุ : ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

หมายเหตุ


 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการสมัคร – คุณสมบัติของผู้สมัคร

เอกสารประกอบการขอสินสินเชื่อ


คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ช่องทางการสมัคร


 • ติดต่อสอบถามและยื่นสมัครขอสินเชื่อบ้านได้ที่ธนาคารธนชาตทุกสาขา

หมายเหตุ


ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย


เงื่อนไข

ระยะเวลา

อัตราดอกเบี้ย
(ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ย
(เฉลี่ย)

รับสิทธิเพิ่มเติม

สมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท

ปีที่ 1-3

MRR-3.58%

2.70%

ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

ปีที่ 4 เป็นต้นไป

MRR-1.63%

4.65%

ปีที่ 1-3

MRR-3.23%

3.05%

ฟรี ค่าจดทะเบียนจำนอง
ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

ปีที่ 4 เป็นต้นไป

MRR-1.63%

4.65%

สมัครผลิตภัณฑ์เสริม ไม่ครบ ทั้ง 3 ประเภท

ปีที่ 1-3

MRR-2.63%

3.65%

ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

ปีที่ 4 เป็นต้นไป

MRR-1.38%

4.90%

ดูอัตราดอกเบี้ย MRR

สิทธิพิเศษ/โปรโมชั่น


ได้ดอกเบี้ยพิเศษ กรณีที่เลือกกลุ่มอัตราดอกเบี้ยที่มีเงื่อนไขให้สมัครผลิตภัณฑ์เสริมครบทั้ง 3 ประเภท คือ

 1. สมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ MRTA Smile Home Plus ตามเกณฑ์ธนาคาร
  • ผู้กู้ทำประกันชีวิตที่คุ้มครองวงเงินกู้ไม่ต่ำกว่า 70% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ กับบริษัทผู้รับประกันตามนโยบายของธนาคาร โดย อายุกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่า 70% ของอายุสัญญากู้เงิน และ ไม่ต่ำกว่า 10 ปี หรือ
  • ผู้กู้ทำประกันชีวิตที่คุ้มครองวงเงินกู้ทั้งจำนวน กับบริษัทผู้รับประกันตามนโยบายของธนาคาร โดยอายุกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่าอายุสัญญากู้เงิน หรือ ไม่ต่ำกว่า 10 ปี หรือ
  • ผู้กู้สามารถชำระค่าเบี้ยเป็นเงินสด หรือขอสินเชื่อ MRTA พร้อมกันกับการขอสินเชื่อหลัก
 2. สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนชาต เพื่อผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน
 3. สมัครบัตรเดบิตธนชาต (กรณีที่มีบัตรเดบิตธนชาต แล้ว ไม่ต้องสมัครเพิ่ม)

หมายเหตุ :  กรณีตรวจพบภายหลังที่มีการเบิกเงินกู้ แล้วพบว่าสมัครไม่ครบ 3 ผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไข ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน MRR บวก 3% ต่อปี นับตั้งแต่วันที่เบิกเงินกู้

ค่าธรรมเนียม


 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกัน
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ
 • ยกเว้นค่าประกันอัคคีภัย

หมายเหตุ


ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ถาม – ตอบ

1.ถามปัจจุบันอายุ 40 ปี กู้สินเชื่อเคหะมาแล้ว 10 ปี คงเหลือระยะเวลาผ่อนชำระอีก 10 ปี หาก Re-Finance จะขอ ขยายระยะเวลากู้ได้หรือไม่
ตอบระยะเวลาการกู้สูงสุดได้ถึง 30 ปี และเมื่อนำอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการผ่อนแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี ดังนั้น คุณ สามารถขอขยายระยะเวลากู้ Refinance ครั้งนี้ได้เป็น 25 ปี (รวมกับอายุผู้กู้ 40 ปี เป็น 65 ปี) และยอดผ่อนชำระต่อ งวดก็จะลดลง ทำให้คุณสามารถลดภาระการผ่อนลงได้อย่างสบายๆ

2.ถามประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการ Refinance
ตอบนอกจากจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยแล้ว ลูกค้ายังสามารถขอวงเงินกู้เพิ่มได้จากยอดหนี้ที่ลดลงไปแล้ว โดยขอกู้เป็น วงเงินสินเชื่อบุคคล

3.ถามลูกค้าสามารถชำระคืนเงินต้นมากกว่าค่างวดที่กำหนดไว้ ได้หรือไม่?
ตอบลูกค้าสามารถชำระคืนเงินต้นมากกว่าค่างวดที่กำหนดไว้ได้ โดยธนาคารไม่คิดค่าธรรมเนียมการชำระคืนก่อน กำหนด (Prepayment Fee) แต่จะคิด ในกรณีที่ลูกค้าRefinance ไปธนาคารอื่นภายใน 3 ปีแรก ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม (Refinance Fee) ในอัตราร้อยละ 3 ของภาระหนี้คงเหลือ

4.ถามผมเคยเป็น NPL ที่ธนาคารแห่งหนึ่ง และพึ่งจะเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เสร็จ สามารถขอ Refinance ได้หรือไม่?
ตอบไม่ได้ค่ะ ผู้ที่จะ Refinance จะต้องมีประวัติชำระหนี้ดีไม่ต่ำกว่า 12 เดือนค่ะ