สินเชื่อ Dream Homes By GHB

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สินเชื่อบ้าน

ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
อนุมัติและสิ้นสุดการทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563
(ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด
2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
3. เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส.
หมายเหตุ

นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝดทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นแฟลตและบ้านเช่า

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

  • วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

ระยะเวลาผ่อน

  • ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1-3 = 3.25%  ต่อปี
ปีที่ 4-5 = MRR -2.00% ต่อปี
เดือนที่ 61 – 66 = 0% ต่อปี
เดือนที่ 67 จนถึงตลอดอายุสัญญา
  • กรณีลูกค้าสวัสดิการ
= MRR-1.00% ต่อปี
  • กรณีลูกค้ารายย่อย (MOU)
= MRR-0.75%  ต่อปี
  • กรณีลูกค้ารายย่อย
= MRR-0.50%  ต่อปี

หมายเหตุ : MRR ตามประกาศธนาคาร

 

ค่าธรรมเนียม

ยกเว้น ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินนิติกรรม

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

  • กลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไป
  • กลุ่มลูกค้ารายย่อย (MOU) ที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างธุรกิจเอกชน ที่หน่วยงานทำข้อตกลง ความร่วมมือ กับ ธอส.
  • กลุ่มลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

•    บัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
•    ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
•    สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
•    สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
•    อื่น ๆ (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

•    ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
•    สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
•    สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารหลักประกัน

•    สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)
•    หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับสำนักงานที่ดิน (ทด.13 หรือ อ.ช.23)
•    สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
•    สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก./หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า
•    ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
•    แบบแปลน
•    ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
•    อื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **