สินเชื่อโฮมพลัส

ธนาคารธนชาต สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อโฮมพลัส สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายปัจจุบันของธนาคาร หรือ สินเชื่อที่ไถ่ถอนมาจากสถาบันการเงินอื่น (Refinance) ที่ต้องการขอวงเงินกู้เพิ่มเติมจากวงเงินสินเชื่อบ้านธนชาต ด้วยการผ่อนแบบสบายๆ กับอัตราดอกเบี้ยต่ำ และระยะเวลาการผ่อนนานสูงสุดถึง 30 ปี หรือนานเท่ากับระยะเวลาของสินเชื่อบ้านธนชาต

รายละเอียดผลิตภัณฑ์


ระยะเวลาการผ่อนชำระ

 • ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี โดยกำหนดอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ผ่อนชำระ ตามแต่กรณี ดังนี้อาชีพพนักงานประจำ อายุรวมไม่เกิน 65 ปี
 • เจ้าของธุรกิจ / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ / ผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆโดยเฉพาะ อายุรวมไม่เกิน 70 ปี

คุณสมบัติของผู้กู้ 

 1. บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
 2. อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 3. มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน กรณีเป็นพนักงานประจำ หรือ มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท/เดือน กรณีเป็นเจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ
 4. อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หากไม่ถึง 1 ปี ใช้เอกสารหรือหนังสือรับรองจากที่ทำงานเดิมมาแสดงว่ามีอายุงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 5. กรณีมีผู้กู้ร่วม ผู้กู้ร่วมต้องมีส่วนร่วมในการผ่อนชำระหนี้ และควรเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
 6. กรณีสินเชื่อบ้านธนชาตมีการกู้ร่วม สินเชื่อโฮมพลัสจะต้องมีชื่อผู้กู้ร่วมเหมือนกับสินเชื่อบ้าน

ประเภทหลักประกัน
ที่อยู่อาศัยที่สามารถใช้เป็นหลักประกัน ได้แก่ บ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ โฮมออฟฟิศ อาคารชุด
วงเงินกู้

 • ธนาคารให้วงเงินเริ่มต้น 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท
 • ธนาคารให้วงเงินกู้เป็นสินเชื่อโฮมพลัส (Home Plus) ได้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกันใหม่ โดยที่วงเงินกู้รวมต้องไม่เกินหลักเกณฑ์ของธนาคาร

หมายเหตุ


 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการสมัคร – คุณสมบัติของผู้สมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร


คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ช่องทางการสมัคร


ติดต่อสอบถามและยื่นสมัครขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารธนชาตทุกสาขา

ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย


เงื่อนไข ปีที่ 1-3 ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอก เบี้ยเฉลี่ย 3 ปี รับสิทธิเพิ่มเติม
สมัครพร้อมประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ MRTA Smile Home Plus MRR-1.40% MRR-1.15% 5.75% ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
ไม่สมัครพร้อมประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ MRTA Smile Home Plus MRR-0.40% 0.15% 6.75% ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

ดูอัตราดอกเบี้ย MRR

สิทธิพิเศษ/โปรโมชั่น


กรณีสมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ MRTA Smile Home Plus ตามเกณฑ์ธนาคาร (ขอสินเชื่อเพิ่ม Refinance)

 • ผู้กู้ทำประกันชีวิตที่คุ้มครองวงเงินกู้ไม่ต่ำกว่า 70% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ กับบริษัทผู้รับประกันตามนโยบายของธนาคาร โดย อายุกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่า 70% ของอายุสัญญากู้เงิน และ ไม่ต่ำกว่า 10 ปี หรือ
 • ผู้กู้ทำประกันชีวิตที่คุ้มครองวงเงินกู้ทั้งจำนวน กับบริษัทผู้รับประกันตามนโยบายของธนาคาร โดยอายุกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่าอายุสัญญากู้เงิน หรือ ไม่ต่ำกว่า 10 ปี หรือ
 • ผู้กู้สามารถชำระค่าเบี้ยเป็นเงินสด หรือขอสินเชื่อ MRTA พร้อมกันกับการขอสินเชื่อหลัก

ค่าธรรมเนียม


 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกัน
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ
 • ยกเว้นค่าประกันอัคคีภัย

หมายเหตุ


 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ถาม – ตอบ

 • ถาม : สินเชื่อโฮมพลัส คืออะไร
 • ตอบ: สินเชื่อโฮมพลัส เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับผู้ที่มีบัญชีสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนชาต โดยเปิดให้บริการสำหรับลูกค้าที่มีบัญชีสินเชื่อบ้านธนชาตอยู่เดิม หรือ ลูกค้าที่ต้องการย้ายบัญชีสินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่น (Refinance) มายังธนาคารธนชาต และขอวงเงินกู้เพิ่มเติม
 • ถาม : สินเชื่อโฮมพลัส (Home Plus) และสินเชื่อธนชาตบ้านแลกเงิน (Cash your Home) แตกต่างกันอย่างไร
 • ตอบ: สินเชื่อทั้งสองประเภทเป็นสินเชื่อบุคคลแบบมีหลักประกันเหมือนกัน แต่มีความแตกต่างกันโดยสินเชื่อธนชาตบ้านแลกเงินเหมาะสำหรับผู้มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดจำนองมาเป็นหลักประกัน ส่วนสินเชื่อโฮมพลัสเหมาะสำหรับลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายปัจจุบันของธนาคาร
 • ถาม : กรณีลูกค้าไถ่ถอนสินเชื่อบ้านมาจากธนาคารอื่น เพื่อมาขอสินเชื่อบ้านธนชาตรีไฟแนนซ์พร้อมกับขอสินเชื่อโฮมพลัสด้วย จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่าไร
 • ตอบ: หากมีการขอสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์และสินเชื่อโฮมพลัสพร้อมในคราวเดียวกัน สินเชื่อโฮมพลัสจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเดียวกันกับสินเชื่อบ้านธนชาตรีไฟแนนซ์นานถึง 3 ปี
 • ถาม : สามารถสมัครสินเชื่อโฮมพลัส (Home Plus) ได้ที่ไหน
 • ตอบ: ที่ธนาคารธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ถาม : ช่องทางการชำระเงินมีที่ใดบ้าง
 • ตอบ: ลูกค้าสามารถชำระค่างวดผ่านหลากหลายช่องทางทั้งช่องทางของธนาคารและช่องทางอื่นๆ ที่ธนาคารได้เพิ่มบริการ
  • ช่องทางของธนาคาร
   – ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
   – ชำระโดยหักผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
   – ชำระผ่านตู้เอทีเอ็ม
   – ชำระผ่านบริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (i-Net)
  • ช่องทางการชำระอื่นๆ
   – เคาน์เตอร์เซอร์วิส (Counter Service)
   – เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทย (Pay at Post)