สินเชื่อเพื่อการศึกษา FLASH Scholar

ธนาคารธนชาต สินเชื่อเงินสด - สินเชื่อส่วนบุคคล

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาของตนเองในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก กับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ทุกสถาบัน ทุกหลักสูตร

รายละเอียดผลิตภัณฑ์


 • วงเงินสินเชื่อ : 100% ของค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร ขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระ : สูงสุดไม่เกิน 8 ปี
 • การค้ำประกัน : บุคคล
 • การชำระคืน : ชำระคืนค่างวดทันที แบบลดต้นลดดอก
 • วิธีการชำระคืน : หักบัญชีอัตโนมัติธนาคารธนชาต
 • วิธีการเบิกเงินกู้ :
  • ทยอยเบิกเงินกู้เป็นงวด ตามเอกสารการลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา โดยจ่ายเช็คในนามสถาบันการศึกษา
  • กรณีผู้กู้ลงทะเบียนไว้ก่อนที่จะได้รับอนุมัติสินเชื่อ ให้จ่ายเงินกู้ตามใบเสร็จรับเงินที่สถาบันการศึกษาออกให้โดยนับย้อนหลังได้ 1 ภาคการศึกษาเท่านั้น

  * ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเบิกเงินกู้งวดต่อไป ถ้าผู้กู้ค้างชำระติดต่อกันตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไป

วิธีการสมัคร – คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติของผู้กู้


 • สัญชาติไทย
 • เป็นผู้ศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกกับสถาบันการศึกษาภายในประเทศตามที่ธนาคารกำหนด
 • อายุตั้งแต่ 20ปีขึ้นไป และอายุของผู้กู้รวมระยะเวลาการผ่อนชำระต้องไม่เกิน 60 ปี
 • มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • อายุงานของผู้กู้
  – ผู้มีรายได้ประจำ อายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
  – ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ดำเนินธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

เงื่อนไขการค้ำประกัน


กำหนดคุณสมบัติผู้ค้ำประกันดังนี้

 • บุคคลค้ำประกัน
  1. อายุผู้ค้ำ
   – อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
   – กรณีบิดา หรือ มารดา เป็นผู้ค้ำประกัน ไม่กำหนดอายุ
   – กรณีบุคคลอื่นเป็นผู้ค้ำ อายุรวมกับระยะเวลาการผ่อนแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
  2. รายได้
   – กรณีรายได้ประจำ : รายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 บ. ต่อเดือน
   – กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว : ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี รายได้ไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท/เดือน

เอกสารประกอบการสมัคร


ผู้กู้

 1. แบบคำขอสินเชื่อ / หนังสือให้ความยินยอมตรวจเครดิตบูโร
 2. สำเนาบัตรประชาชน (ตนเอง และคู่สมรส)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ตนเอง และคู่สมรส)
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 5. สำเนาใบทะเบียนสมรส
 6. หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุด (กรณีทำงานประจำ)
 7. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว)
 8. สำเนารายการบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 9. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาที่ออกโดยสถาบันการศึกษา หรือเอกสารผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา
 10. สำเนารายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรการศึกษา

ผู้ค้ำประกัน

 1. แบบคำขอสินเชื่อ
 2. สำเนาบัตรประชาชน (ตนเอง และคู่สมรส)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ตนเอง และคู่สมรส)
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 5. สำเนาใบทะเบียนสมรส
 6. หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุด (กรณีทำงานประจำ)
 7. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว)
 8. สำเนารายการบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

ช่องทางการสมัคร


 • ธนาคารธนชาตทุกสาขา
 • ฝ่ายการตลาดและงานขายลูกค้าผู้บริโภค ชั้น 5อาคารพระราม 7 โทร.02-528-7272 ต่อ 2758,2754,2763,2757 โทรสาร 02-435-0658
 • ติดต่อสอบถาม Thanachart Contact Center โทร 1770

ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย


MLR + 4%

MLR คือ อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระยะยาว มีกำหนดชำระคืนเกิน 1 ปี สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี

ค่าธรรมเนียม


ไม่มีค่าธรรมเนียมเงินกู้

ถาม – ตอบ

1. ถาม ผู้ที่สนใจอยากเรียนปริญญาโท และปริญญาเอก สามารถสมัครใช้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อนี้ได้หรือไม่
ตอบ ผู้ที่สามารถสมัครใช้ผลิตภัณฑ์นี้ได้ ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้ศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาภายในประเทศทุกสถาบัน ทุกหลักสูตร
2. ถาม ผลิตภัณฑ์สินเชื่อนี้ เริ่มชำระค่างวดเมื่อไร
ตอบ เริ่มชำระค่างวด เมื่อมีการเบิกเงินกู้งวดแรก โดยมีระยะเวลาการผ่อนชำระนานสุด 8 ปี
3. ถาม ลูกค้าสามารถชำระคืนเงินต้นมากกว่าค่างวดที่กำหนดไว้ได้หรือไม่ และมีค่าปรับหรือไม่
ตอบ ลูกค้าสามารถชำระคืนเงินต้นมากกว่าค่างวดที่กำหนดไว้ได้โดยไม่มีค่าปรับ