สินเชื่ออเนกประสงค์ FLASH Welfare

ธนาคารธนชาต สินเชื่อเงินสด - สินเชื่อส่วนบุคคล

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย


พนักงานของบริษัทฯ ที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับธนาคารธนชาตเท่านั้น

รายละเอียดผลิตภัณฑ์


ผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล (พิเศษ) วัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายตามความจำเป็นของพนักงานบริษัทที่เซ็น MOU

จุดขายของผลิตภัณฑ์


ให้วงเงินสินเชื่อสูง ระยะเวลาการผ่อนชำระนาน ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ และไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

คุณสมบัติของผู้


  1. พนักงานของบริษัทฯ ที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับธนาคารธนชาต
  2. เงินเดือน ตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป
  3. อายุงานตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป

เอกสารประกอบการพิจารณา


  1. ใบสมัครสินเชื่อสวัสดิการ welfare
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. สำเนาสมุดบัญชี/Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
  4. สลิปเงินเดือนล่าสุด
  5. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน

วงเงินกู้ต่อราย


วงเงินกู้ตั้งแต่ 10,000 – 1,000,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการผ่อนชำระ

* หมายเหตุ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เงินกู้ตามความเหมาะสม เฉพาะลูกค้าที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์ของธนาคาร

เงื่อนไข

เงื่อนไขสินเชื่อ


  1. การชำระคืน กำหนดให้ชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน โดยนายจ้างหรือบริษัทจะต้องเป็นผู้หักจากเงินเดือน ของสมาชิกผู้กู้ และนำส่งให้กับธนาคารธนชาต
  2. เมื่อพ้นสภาพพนักงาน ธนาคารขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการกู้ หรือปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราสูงสุดกรณีปกติ ตามประกาศธนาคาร

* หมายเหตุ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นรายกรณี

ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยต่อปี


เป็นไปตามที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างธนาคารกับบริษัทที่เซ็น MOU (ข้อมูล ณ 19 พ.ค. 60 MRR เท่ากับ 7.75% ต่อปี ซึ่งต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร)

วิธีการเบิกเงินกู้


ธนาคารจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีที่ผู้กู้ได้แจ้งไว้

ระยะเวลาในการผ่อนชำระ


สูงสุดไม่เกิน 60 เดือน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย


ไม่มี

จุดขายของผลิตภัณฑ์


ให้วงเงินสินเชื่อสูง ระยะเวลาการผ่อนชำระนาน ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ และไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

Prepayment Fee


ไม่มี

การค้ำประกัน


ไม่มี