สินเชื่ออเนกประสงค์ FLASH Plus

ธนาคารธนชาต สินเชื่อเงินสด - สินเชื่อส่วนบุคคล

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ผู้ถือบัตรจะได้รับบัตรพร้อมวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ บริการโอนเงินผ่อนสบาย Sabai Cash โอนเงินเข้าบัญชี ชำระคืนรายเดือน หรือ บริการเงินสดสั่งได้ Cash Transfer โอนเงินเข้าบัญชี ชำระคืนขั้นต่ำ 3% และ เบิกถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ตลอด 24 ชม. ทุกที่ทั่วโลก ผ่าน บริการเงินสดกดทันที Cash Advance  นอกจากนี้ยังมี บริการผ่อนสบาย Smile Plan ให้ผ่อน ชำระสินค้าและบริการ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% สามารถใช้ 4 บริการนี้ได้สูงสุด 100% ของวงเงินบัตร  ในการทำรายการทุกครั้ง วงเงินคงเหลือในบัตรจะลดลง เมื่อชำระเงินคืน วงเงินจะทยอยกลับคืนสู่บัตร ทำให้ผู้ถือบัตรสามารถเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินได้ตลอดทุกที่ทุกเวลา

สมัครวันนี้ ไม่มีค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสด แรกเข้าและรายปี

สิทธิประโยชน์


Sabai บริการโอนเงินผ่อนสบาย Sabai Cash โอนวงเงินจากบัตรเข้าบัญชี สมัครผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โทร. 0-2217-5556 หรือ สาขาธนาคารธนชาต ผ่อนชำระคืนนานสูงสุด 60 เดือน
หมายเหตุ 
วงเงินทำรายการขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุงวงเงินคงเหลือบัตร
Cash บริการเงินสดสั่งได้ Cash Transfer โอนวงเงินจากบัตรเข้าบัญชี สะดวกในการชำระเงินคืน ชำระคืนขั้นต่ำ 3%
หมายเหตุ วงเงินทำรายการขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุงวงเงินคงเหลือบัตร
Cash บริการเงินสดกดทันที Cash Advance เบิกถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ตลอด 24 ชม. ทุกที่ทั่วโลก ไม่มีค่าธรรมเนียม ชำระคืนขั้นต่ำ 3%
Smill บริการผ่อนสบาย Smile Plan ให้ผ่อนชำระสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0%
Cirrus อัตราดอกเบี้ยพิเศษลดลงทุกปี อัตราดอกเบี้ยของท่านจะลดลง 1% ทุกปี เมื่อทำรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากเครื่อง ATM ตามเงื่อนไขดังนี้

 • ชำระเงินไม่น้อยกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำตลอดระยะเวลา 12 รอบบัญชี โดยไม่มีการผิดนัดชำระ
 • มียอดเบิกเงินสดล่วงหน้ามากกว่า 70% ของวงเงินบัตร ภายในระยะเวลา 12รอบบัญชี (ยอดเงินดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • มียอดเรียกเก็บไม่น้อยกว่า 5 รอบบัญชี ภายในระยะเวลา 12 รอบบัญชี
 • ไม่มียอดค้างชำระ ที่ระบุในใบแจ้งยอดบัญชีในช่อง “ยอดเงินเกินกำหนดที่ต้องชำระทันที (Past Due Amount)”

หมายเหตุ

 • • ระยะเวลา 12 รอบบัญชี นับจากวันออกบัตรครั้งแรกหรือวันที่อัตราดอกเบี้ยของบัตรมีการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด
 • อัตราดอกเบี้ยลดลงอัตโนมัติสูงสุด 3% สำหรับการเบิกเงินสดล่วงหน้า (อัตราดอกเบี้ยลดลงไม่เกิน 25% ต่อปี)
 • อัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลง จะมีผลต่อยอดเงินต้นคงค้างของรายการเบิกเงินสดล่วงหน้าหลังจากครบรอบปีบัญชีแล้ว
 • ธนาคารจะมีการแจ้งหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรให้ท่านทราบ เมื่ออัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง
 • หากมียอดค้างชำระในช่วงที่ได้รับการลดอัตราดอกเบี้ย ธนาคารจะกลับมาคิดดอกเบี้ยในอัตราปกติทันที
Cirrus คิดอัตราดอกเบี้ยตามวันที่ใช้จริง ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยโดยคำนวณจากยอดเงินที่เบิก คูณอัตราดอกเบี้ยรายวัน ซึ่งจะเริ่มคิดดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่ทำการรายการ การคำนวณดอกเบี้ยจะคำนวณตามจำนวนวัน ในอัตราดอกเบี้ยซึ่งอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์คิดได้ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

 

หมายเหตุ


 1. อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมต่างๆ ข้างต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือ เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เอกสารการเปิดบัญชีต่างๆ และ/หรือเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณสมบัติผู้สมัคร


1. อายุผู้สมัคร

พนักงานประจำ เจ้าของกิจการ/ ธุรกิจส่วนตัว
20 – 60 ปี 20 – 60 ปี

2. รายได้ประจำต่อเดือน
– พนักงานประจำ 20,000 บาทขึ้นไป
– เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว 30,000 บาทขึ้นไป

3. อายุการทำงาน / กิจการ

พนักงานประจำ เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว
อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี

4. สัญชาติไทยเท่านั้น
5. มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้
6. ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคารฯ

เอกสารประกอบการสมัคร


โปรดแนบเอกสารต่อไปนี้พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง มาพร้อมกับใบสมัคร

พนักงานประจำ

 1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 2. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
 3. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน หรือ 6 เดือนสำหรับ อาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน
 4. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร

เจ้าของกิจการ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 3. ทะเบียนการค้า หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนล่าสุดนับจากวันที่ออก)
 4. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของกิจการหรือของผู้กู้
 5. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัครหมายเหตุ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคืนใบสมัคร และเอกสารประกอบทั้งหมด

ขั้นตอนการสมัคร


สมัครได้ที่

 1. ธนาคารธนชาตทุกสาขา
 2. ดาวน์โหลดใบสมัครจากเวปไซด์ธนาคารธนชาต ที่นี่
 3. ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Thanachart Contact Center โทร. 17700287.gif

ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

 1. ธนาคารธนชาตทุกสาขา
 2. ส่วนงาน Application Processing Center
  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) อาคารสวนมะลิ ชั้น 11 ตู้ปณ.99 ปณศ.พลับพลาไชย
  แขวงเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร 10100

ติดต่อสอบถาม


ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Thanachart Contact Center) โทร. 1770

หมายเหตุ


 1. อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมต่างๆ ข้างต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือ เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เอกสารการเปิดบัญชีต่างๆ และ/หรือเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม


คลิกเพื่อดูรายละเอียด

*การคำนวณอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อหมุนเวียน ดอกเบี้ยจะคำนวณจากยอดค้างชำระทั้งหมด โดยนับจากวันที่ทำรายการถึงวันที่ธนาคารได้รับการชำระคืนเต็มจำนวน

** อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย ดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*** ค่าธรรมเนียมการชำระเงินขึ้นอยู่กับประกาศของผู้ให้บริการชำระเงินแต่ละราย กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการโดยตรงก่อนการชำระเงิน

หมายเหตุ
– ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 25% หากมีการผิดนัดชำระ

ช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงินผ่านธนาคารธนชาต ค่าธรรมเนียมต่อรายการ วงเงินการรับชำระ
ต่อรายการ (บาท)
การรับชำระ
กรุงเทพฯ ภูมิภาค ช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ E-Wallet
เคาน์เตอร์ธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ ไม่เสียค่าธรรมเนียม ยังไม่เปืดให้บริการ ไม่จำกัด เงินสด/เช็ค
ตู้ ATM ธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ เงินสดเท่านั้น
ช่องทางการชำระเงินผ่านช่องทางอื่น ค่าธรรมเนียมต่อรายการ วงเงินการรับชำระ
ต่อรายการ
การรับชำระ
กรุงเทพฯ ภูมิภาค ช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ E-Wallet
เคาน์เตอร์เซอร์วิส (COUNTER SERVICE ) 15 20 ยังไม่เปืดให้บริการ ไม่เกิน 49,000 รับชำระเฉพาะ เงินสดเท่านั้น
เทสโก้ โลตัส (TESCO LOTUS) 10 10 ยังไม่เปืดให้บริการ ไม่เกิน 49,000
ที่ทำการไปรษณีย์ (PAY AT POST) 10 15 ยังไม่เปืดให้บริการ ไม่เกิน 50,000
จุดรับชาระทรูมันนี่/ซีพีเฟรชมาร์ท/ทรูพาร์ทเนอร์* 15 20 15 ไม่เกิน 49,000
เอไอเอส ช็อป/ร้านเทเลวิซและจุดรับชาระเงินเอ็มเปย์ สเตชั่น* 15 15 15 ไม่เกิน 49,000
บิ๊กซี (BIG C) 10 10 ยังไม่เปืดให้บริการ ไม่เกิน 49,000

* รับชำระเฉพาะบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus เท่านั้น

หมายเหตุ

 1. กรณีชำระเงินที่ช่องทางอื่นๆ ท่านสามารถใช้วงเงินที่ชำระได้ใน 3 วันทำการหลังจากที่ชำระเงิน
 2. กรณีที่ท่านชำระผ่านช่องทางที่มีการคิดค่าธรรมเนียม ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ณ จุดให้บริการ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขและ ข้อกำหนดของผู้ให้บริการแต่ละราย
 3. กรณีชำระเงินผ่านช่องทางอื่นหรือจุดบริการชำระเงิน ยอดชำระจะถูกบันทึกในบัญชีบัตรเครดิตของท่าน หลังจากวันที่ท่านชำระ 2 วัน ทำการของธนาคาร (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์)
 4. กรณีหักชำระผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) กรุณานำเงินเข้าบัญชีเงินฝากก่อนวันครบกำหนดชำระอย่างน้อย 1 วันทำการ
 5. รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขธนาคาร และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า