สินเชื่ออพาร์ทเม้นท์ 2563 โครงการ SME โปรดี บัญชีเดียว

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สินเชื่อบ้าน
 • ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่  2 มกราคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563
 • ทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

เพื่อปลูกสร้าง, ไถ่ถอนจำนอง , ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร ,ซื้อที่ดินพร้อมอาคารแฟลต, ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างแฟลต, ซื้ออุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย ยกเว้นชำระหนี้ เป็นต้น

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

 •   วงเงินกู้ขั้นต่ำรายละ 5 ล้านบาท ให้กู้สูงสุด 80% ของราคาที่ดินและอาคารที่ธนาคารรับเป็นหลักประกัน

ระยะเวลาผ่อน

 • สูงสุดไม่เกิน 30 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

กรณี ปลูกสร้าง
ปีที่ 1  MLR-2.25%
ปีที่ 2-5  MLR – ไม่เกิน 1.25 %
ปีที่ 6 จนตลอดอายุสัญญา MLR

กรณี  ไถ่ถอนจำนอง
ปีที่ 1-2  MLR-2.25%
ปีที่ 3-5  MLR – ไม่เกิน 1.25 %
ปีที่ 6 จนตลอดอายุสัญญา MLR

หมายเหตุ : MLR ตามประกาศธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

 • ฟรีค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
 • ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 0.25% ของวงเงิน

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ เป็นนิติบุคคล

เอกสาร

เอกสาร (กรณีนิติบุคคล)   เอกสารสำคัญของบริษัท เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท / รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)/ หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2) งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี  / รายงานการประชุมของนิติบุคคล

หมายเหตุ เอกสารส่วนตัวเฉพาะกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นในบริษัทตั้งแต่ 20 % ขึ้นไป เช่น  บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือน บัญชีเงินฝาก เป็นต้น

เอกสารเพิ่มเติม

 • กรณีกู้ปลูกสร้าง แสดงใบเสนอราคา หรือสัญญารับเหมาก่อสร้าง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับเหมา
 • กรณีกู้ไถ่ถอน   แสดงสัญญากู้เงิน / สัญญาจำนอง  ทุกฉบับ / รายการผ่อนชำระหนี้กับสถาบันการเงินเดิมย้อนหลัง 24 เดือน / รายรับ-รายจ่ายของโครงการ ย้อนหลัง 3 เดือนพร้อมตัวอย่างสัญญาเช่า / เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อาคาร หรือ
 • กรณีกู้ซื้อ แสดงสัญญาจะซื้อจะขาย พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้ขาย / รายรับ-รายจ่ายของโครงการ ย้อนหลัง 3 เดือน / เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อาคาร

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

เอกสารหลักประกัน 

 • ใบอนุญาตก่อสร้าง พร้อมแบบแปลนชุดที่ได้รับอนุญาต
 • สำเนาโฉนดทุกหน้า