สินเชื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน

ธนาคารออมสิน สินเชื่อเงินสด - สินเชื่อส่วนบุคคล

รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้

 1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

 • กรณีหน่วยงานทำข้อตกลงกับธนาคาร (ส่วนกลาง)  ให้กู้ได้สูงสุด  ไม่เกิน  30  เท่าของเงินเดือนผู้กู้  แต่ไม่เกินรายละ  1,500,000  บาท
 • กรณีสาขาติดต่อหน่วยงานโดยตรง ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน  10  เท่าของเงินเดือนผู้กู้
  แต่ไม่เกินรายละ  1,000,000  บาท
 1. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ให้กู้ไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท โดยให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ  90  ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร  หรือ ไม่เกินร้อยละ  85  ของราคาประเมินห้องชุด  ทั้งนี้  กรณีใช้ที่ดินเป็นหลักทรัพย์   ค้ำประกัน  ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ  80  ของราคาประเมินที่ดิน  และไม่เกิน  2,000,000  บาท

ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

การชำระหนี้เงินกู้

การชำระหนี้เงินกู้

การชำระเงินกู้ ให้หน่วยงานของผู้กู้รวบรวมเงิน นำส่งชำระหนี้ให้ธนาคารเป็นรายเดือน โดยธนาคารจะจ่ายเงินตอบแทน ให้แก่หน่วยงาน ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินต้นที่ได้รับชำระ ในเดือนนั้น

ระยะเวลาชำระเงินกู้

กรณีใช้บุคคลค้ำประกันให้กู้ได้ไม่เกิน 7 ปี  และกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 30 ปี (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ) โดยนับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา  ยกเว้น  กรณีใช้ที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันให้กู้ได้ไม่เกิน  10  ปี

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

 1. เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานบริษัทเอกชน
 2. เป็นลูกจ้างของสถาบันการศึกษาเอกชน สถาบันการเงิน  องค์กรอื่น ๆ  ตามที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  และนิติบุคคลอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
 3. มีอายุครบ 20  ปีบริบูรณ์  และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน  60  ปี
 4. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

หลักประกัน

 1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน
  – มีอายุครบ 20  ปีขึ้นไป  และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลา ที่ชำระเงินกู้  ต้องไม่เกิน  60  ปี
  – ทำงานในหน่วยงานเดียวกับผู้กู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีเงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป
 2. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

เอกสาร

เอกสารประกอบการขอกู้และค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประจาตัวพนักงานหน่วยงานเอกชน หรือสำเนาบัตรประชาชน
  สำเนาทะเบียนบ้าน
  สำเนาใบสาคัญการสมรส สำเนาใบสาคัญการหย่า สำเนาใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
  สำเนาใบสาคัญการจ่ายเงินเดือน และสำเนาสมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
  หลักฐานแสดงรายได้อื่นๆ (ถ้ามี)
  หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน และเงินรายได้อื่น (ถ้ามี)

เอกสารการค้ำประกัน กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

 • สำเนาโฉนดที่ดิน/หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
  แผนผังแสดงที่ตั้งที่ดิน หรือห้องชุด
  แบบแปลนอาคาร/ภาพถ่ายอาหารทั้ง 4 ด้าน (ถ้ามี)
  สำเนาสัญญากู้เงินและสำเนาสัญญาจานอง อันเป็นมูลหนี้จานองเดิม (ถ้ามี)
  หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินจากกรมที่ดิน (ถ้ามี)
  หนังสืออื่นๆ ตามความจาเป็นที่ใช้ในการขอกู้