สินเชื่อผู้ประกอบการบ้านมือสอง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สินเชื่อบ้าน

สำหรับซื้อบ้านมือสองเพื่อนำไปปรับปรุงแล้วขายต่อ

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ที่เป็นทรัพย์ NPL ของธอส. ที่กรมบังคับคดี
 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ที่เป็นทรัพย์ NPA ของธอส.

หมายเหตุ

 • การยื่นกู้ครั้งแรกต้องซื้อจำนวนตั้งแต่ 6 หน่วยขึ้นไป โดยนำไปปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อรายย่อย
 • ที่ดินพร้อมอาคาร หมายถึง บ้านเดี่ยว / ทาวน์เฮ้าส์ / บ้านแฝด / อาคารพาณิชย์
 • การขอกู้ทุกกรณี ยกเว้น ที่ดินเปล่าและแฟลต

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

 • ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักประกัน และไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายแล้วแต่ว่าราคาใดต่ำกว่า

ระยะเวลาการกู้

 • ไม่เกิน 3 ปี

 

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

กรณีซื้อทรัพย์ NPL ของ ธอส. ที่กรมบังคับคดี

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1-2

0% ต่อปี

ปีที่ 3 = MRR

กรณีซื้อทรัพย์ NPA ของ ธอส.

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1

0% ต่อปี

ปีที่ 2 = MRR
ปีที่ 3

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมยื่นกู้

 • บัญชีละ 1,500 บาท

ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองขยายระยะเวลาให้กรมบังคับคดี

 • บัญชีละ 300 บาท

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติผู้ขอกู้

 • เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ที่มีประสบการณ์ ด้านซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
 • กรณีนิติบุคคลต้องจดทะเบียนนิติบุคคลไม่ต่ำกว่า 2 ปี และมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท

เอกสาร

เอกสารประกอบการยื่นกู้ (กรณีบุคคลธรรมดา)

 • เอกสารส่วนตัว เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) เป็นต้น
 • หลักฐานทางการเงิน เช่น สลิปเงินเดือน, หนังสือรับรองเงินเดือน, หลักฐานการชำระภาษี, บัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน เป็นต้น
 • รายการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 20 รายการ
 • โฉนดที่ดิน พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า (ถ่ายสำเนาขนาดเท่าต้นฉบับ)
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย
 • กรณีซื้อทรัพย์ NPL แสดงหลักฐานเพิ่มเติมได้แก่ สำเนาประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี

กรณีนิติบุคคล

นอกจากเอกสารตามกรณีบุคคลธรรมดา ให้เพิ่มเติมเอกสาร ดังนี้

 • เอกสารสำคัญของบริษัท เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท / รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) / หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2) / งบการเงิน / รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ แสดงเอกสารส่วนตัวเฉพาะกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ที่ถือหุ้นในบริษัทตั้งแต่ 20% ขึ้นไป

สถานที่ติดต่อ

กรณีหลักประกันอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

กรณีหลักประกันอยู่ในเขตภูมิภาค

 • ติดต่อสาขาภูมิภาคทั้งประเทศ หรือสำนักงานใหญ่  ฝ่ายสาขาภาคเหนือ / ฝ่ายสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ฝ่ายสาขาภาคตะวันออกและภาคกลาง / ฝ่ายสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก โทรศัพท์ 0-2645-9000 ต่อ 6155, 6642 หรือ 0-2202-1634 ติดต่อสาขาในเขตภูมิภาค

การชำระ / ค่างวด

การชำระค่างวด

กรณีซื้อทรัพย์ NPL ของธอส.ที่กรมบังคับคดี

 • ปีที่ 1-2 ผ่อนเงินงวด ลดเงินต้น ปีละ 10% (เฉลี่ยเป็นรายเดือน)
 • ปีที่ 3 ผ่อนเงินงวดพร้อมกับดอกเบี้ยประจำเดือน และชำระส่วนที่คงเหลือในงวดสุดท้ายทั้งจำนวน

กรณีซื้อทรัพย์ NPA ของธอส.

 • ปีที่ 1 ผ่อนเงินงวดลดเงินต้นปีละ 10% (เฉลี่ยเป็นรายเดือน) ปีต่อไปผ่อนเงินงวดพร้อมดอกเบี้ยประจำเดือนและชำระส่วนที่คงเหลือในงวดสุดท่้ายทั้งจำนวน

ช่องทางชำระค่างวด

ชำระผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยตรง ไม่เสียค่าธรรมเนียม

 • ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คที่ เคาน์เตอร์สาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ชำระผ่านการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ชำระผ่านบัตร ATM ของธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ชำระผ่านเคาน์เตอร์การเงินนอกสถานที่ หรือสาขาย่อยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา / จุดให้บริการ

ชำระผ่านการหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน

 • ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ (ต้องฝากเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน) ค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการ

  

ชำระผ่านตัวแทนรับชำระ

 • โดยใช้บัตร GHB Pay Card หรือใบเสร็จรับชำระเงินกู้ที่มีบาร์โค้ด เสียค่าธรรมเนียมตามที่แต่ละตัวแทนกำหนด รายละเอียดการชำระ