สินเชื่อบ้าน New Life

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สินเชื่อบ้าน

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

(1) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
(2) เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
(3) เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส.
(4) เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
(5) เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
(6) เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
(7) เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่นและปลูกสร้างหรือต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร
(8) กู้เพิ่ม เพื่อปลูกสร้าง/ ต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร

 

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

 • เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขธนาคาร

ระยะเวลาผ่อน

 • ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 =3.00% ต่อปี
ปีที่ 2 =3.25% ต่อปี
ปีที่ 3 =3.50% ต่อปี
ปีที่ 4-5 =4.00% ต่อปี
ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญา
-กรณีลูกค้าสวัสดิการ =MRR-1.00% ต่อปี
-กรณีลูกค้ารายย่อย (MOU)* =MRR-0.75% ต่อปี
-กรณีลูกค้ารายย่อย =MRR-0.50% ต่อปี

หมายเหตุ : MRR ตามประกาศธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมอื่นๆให้เรียกเก็บตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
หมายเหตุ :ยกเว้นค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินนิติกรรม

 

 

 

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

1.เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป
2.*เป็นลูกค้ารายย่อย (MOU) ที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างธุรกิจเอกชน ที่หน่วยงานทำข้อตกลง ความร่วมมือ กับ ธอส.
3. เป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก
4. ลูกค้าต้องอยู่ในกลุ่มอาชีพ/ธุรกิจดังนี้
(4.1) กลุ่มอาชีพ/ธุรกิจค้าขายออนไลน์เอนเตอร์เทนเมนต์ออนไลน์
(4.2) กลุ่มอาชีพ/ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
(4.3) กลุ่มอาชีพ/ธุรกิจ Logisticdelivery
(4.4) กลุ่มอาชีพ/ธุรกิจDigital Services, E-Services
(4.5) กลุ่มอาชีพ/ธุรกิจการศึกษา ท
(4.6) กลุ่มอาชีพ/ธุรกิจการเงิน
(4.7) กลุ่มอาชีพ/ธุรกิจสื่อสาร
(4.8) กลุ่มอาชีพ/ธุรกิจสุขภาพ
(4.9) กลุ่มอาชีพ/ธุรกิจการเกษตร
(4.10) กลุ่มอาชีพ/ธุรกิจประกัน

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ  ( กรณีซื้อ)
 • สำเนาสัญญากู้เงิน และ สำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่ถอนจำนอง)
 • ใบเสร็จการผ่อนชำระหรือบัญชีหมุนเวียนย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี (กรณีไถ่ถอน)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2  ทุกหน้า
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **