สินเชื่อบ้านบุพเพสันนิวาส

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สินเชื่อบ้าน
 • อายุผู้กู้ 40 ปีขึ้นไป (คำนวนอายุจากปีเกิด)
 • ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรม ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 และสิ้นสุดระยะเวลาทำนิติกรรมเมื่อธนาคารให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินโครงการ
 • วงเงินในโครงการมีจำนวนจำกัด

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
 • เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส.
 • เพื่อซื้อหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกฯ พร้อมวัตถุประสงค์การขอกู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดเท่านั้น

 หมายเหตุ

อาคาร หมายถึง บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

 • วงเงินกู้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ

ระยะเวลาผ่อน

 • ไม่น้อยกว่า 11 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้รวมระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 – 10 = 3.99% ต่อปี
ปีที่ 11 จนถึงตลอดอายุสัญญา
 • กรณีสวัสดิการ
= MRR-1.00% ต่อปี
 • กรณีรายย่อย
= MRR-0.50% ต่อปี
 • ยกเว้น กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์ฯ
= MRR
หมายเหตุ :

 1. กรณีไม่มีผลงานก่อสร้าง หรือผลงานก่อสร้างไม่ถึงร้อยละ 20 บวกอัตราดอกเบี้ยเพิ่มร้อยละ 0.50 ต่อปี ตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ
 2. MRR ตามประกาศธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยปรับ และค่าธรรมเนียมด้านสินเชื่ออื่นๆ ให้ดำเนินการจัดเก็บตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

 • ผู้กู้อายุ 40 ปีขึ้นไป (คำนวณอายุจากปีเกิด)

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

 •     บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 •     สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
 •     สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
 •     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 •     ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
 •     สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 •     สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 •     สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 •     สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 •     หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 •     รูปถ่ายกิจการ
 •     สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 •     สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ  (กรณีซื้อ)
 •     สำเนาสัญญากู้เงิน และ สำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่ถอนจำนอง)
 •     ใบเสร็จการผ่อนชำระหรือบัญชีหมุนเวียนย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี (กรณีไถ่ถอน)
 •     หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 •     สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 •     สำเนาโฉนดที่ดิน/ นส.3ก / หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ อช.2  ทุกหน้า
 •     ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 •     แบบแปลน
 •     ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **