สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สินเชื่อบ้าน

ข้อเสนอพิเศษสำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ

ลักษณะเด่นของบริการ

 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ เมื่อยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
 • อนุมัติเร็ว
 • สบายๆ กับการผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)

สิทธิพิเศษ สำหรับผู้ใช้บัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษปีแรก 0.25% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

คุณสมบัติผู้กู้

 • เฉพาะกลุ่มอาชีพพิเศษ ประกอบด้วย
  – กลุ่มอาชีพแพทย์ ได้แก่ แพทย์, สัตวแพทย์, ทันตแพทย์ และเภสัชกร
  – ผู้พิพากษา
  – นักบินพาณิชย์
 • อายุ 20 – 65 ปี
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ ซึ่งสามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ได้
 • พนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี (งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงานแล้ว)

ช่องทางการสมัคร

 • สมัครได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ (ในวันทำการ) ที่ตั้งสาขา
 • ติดต่อทีมสินเชื่อบ้านกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 1572

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพที่ถือไม่น้อยกว่า 2 ปี และยังไม่หมดอายุ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ หย่า/ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบมรณบัตร และทะเบียนสมรสของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

เอกสารแสดงรายได้
กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ

 • หนังสือรับรองการทำงาน หรือสำเนาสลิปเงินเดือน (ฉบับล่าสุด) (สำเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 12 เดือน กรณีมีรายได้เป็น commission)
 • หนังสือรับรองโบนัสประจำ (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ย้อนหลัง 12 เดือน กรณีมีรายได้เป็น commission)
 • แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (50 ทวิ และ ภงด.90/91) พร้อมใบเสร็จการชำระภาษีย้อนหลัง 2 ปี

 กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน / ใบทะเบียนการค้า ไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม ไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)
 • สำเนา ภ.พ.30 พร้อมใบเสร็จ (ถ้ามี)
 • สำเนา ภ.พ.20 (ถ้ามี)
 • สำเนาบริคณห์สนธิ ไม่เกิน 3 เดือน

เอกสารทางด้านหลักประกัน

 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า)
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13) หรือหนังสือสัญญาให้ที่ดิน (ทด.14 )
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และหลักฐานการจ่ายชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือสัญญาจำนองที่ดิน (กรณีถ้ามีสัญญาเงินกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอื่นและอยู่ระหว่างการผ่อนชำระ)
 • แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป

ค่าธรรมเนียม

ประเภท จำนวนเงินที่เรียกเก็บ ช่องทางการชำระเงิน
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน
(วงเงินกู้รวมต่อหลักประกันไม่เกิน 50 ล้านบาท)
(เรียกเก็บก่อน หรือ ณ วันทำนิติกรรมสัญญา)
ฟรี! 3,210 บาท ต่อหลักประกัน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หากเกินกว่านี้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ ชำระโดยเงินสด, เงินโอน, เช็ค หรือยินยอมให้ตัดบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
(ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา)
เบี้ยประกันอัคคีภัย
(เรียกเก็บก่อน หรือ ณ วันทำนิติกรรมสัญญา)
ตามอัตราของบริษัทประกัน ชำระโดยเงินสด, เงินโอน, เช็ค หรือยินยอมให้ตัดบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
เพื่อสาขาทำการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทประกันภัย
ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ
ค่าอากรแสตมป์
(เรียกเก็บก่อน หรือ ณ วันทำนิติกรรมสัญญา)
คิด 0.05% ของวงเงินกู้
(ไม่เกิน 10,000 บาท)
ชำระโดยเงินสด, เงินโอน, เช็ค หรือยินยอมให้ตัดบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
(ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา)
ค่าจดจำนอง
(เรียกเก็บ ณ วันจดจำนองที่กรมที่ดิน)
คิด 1% ของทุนจำนอง
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด
(เมื่อลูกค้ารีไฟแนนซ์ไปสถาบันการเงินอื่นภายใน 3 ปีแรก นับจากวันทำสัญญา)
คิด 3% ของยอดหนี้คงเหลือ

 

คำถาม-คำตอบ

1. ระยะเวลาการกู้สูงสุดเป็นเท่าไร

 • ระยะเวลาการกู้  : สูงสุด 30 ปี (อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 65 ปี)

2. สามารถมีผู้กู้ร่วมได้กี่คน และใครสามารถเป็นผู้กู้ร่วมได้

 • สามารถมีผู้กู้ร่วมได้สูงสุด 3 คน (รวมผู้กู้หลักเป็น 4 คน) ซึ่งผู้ที่จะมาเป็นผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์กับผู้กู้หลัก เช่น เป็นสามี ภรรยา พี่น้องท้องเดียวกัน หรือบิดามารดากู้ร่วมกับบุตร เป็นต้น

3. ลูกค้าต้องเสียค่าธรรมเนียมอะไรบ้างในการขอสินเชื่อบ้านกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 • ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ลูกค้าต้องชำระมีดังนี้
– ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน (เรียกเก็บก่อน หรือ ณ วันทำนิติกรรมสัญญา) รายละ 3,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
– ค่าอากรแสตมป์ (เรียกเก็บก่อน หรือ ณ วันทำนิติกรรมสัญญา) คิด 0.05 % ของวงเงินกู้
– เบี้ยประกันอัคคีภัย ตามอัตราของบริษัทประกัน (เรียกเก็บก่อน หรือ ณ วันทำนิติกรรมสัญญา)

4. ลูกค้าต้องเตรียมเอกสารอะไรในการสมัครบ้าง

 • เอกสารประกอบการสมัครที่ใช้ในการสมัคร มี 3 ส่วนหลัก ได้แก่
–      เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน)
–      เอกสารแสดงรายได้ (เช่น สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองการทำงาน)
–      เอกสารทางด้านหลักประกัน (เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน หนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย) สามารถตรวจสอบได้ตามประเภทของการขอสินเชื่อนั้น ๆ

5. มีช่องทางในการชำระค่างวดใดบ้าง

 • ลูกค้าสามารถชำระค่างวดผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร ได้แก่ ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ชำระโดยหักผ่านบัญชีอัตโนมัติ ผ่านบัญชีเงินฝากของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชำระผ่าน ตู้  ATM   ชำระผ่านบริการ Internet Banking และ ชำระผ่าน บริการ Krungsri Phone ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1572 นอกจากนี้ ทางธนาคารยังเพิ่มช่องทางการชำระอื่นๆ เพิ่มเติม ได้แก่ ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส และชำระผ่านที่ทำการไปรษณีย์ อีกด้วย

6. หากสนใจขอสินเชื่อบ้านของธนาคารกรุงศรีอยุธยา สามารถติดต่อเพื่อยื่นกู้ได้ที่ใด

 • สามารถยื่นกู้ได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ

7. ถ้าปัจจุบันมีสินเชื่อบ้านกับทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะสามารถขอกู้สินเชื่อบ้านได้อีกหรือไม่

 • ได้

8. หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ใด

 • สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่  Krungsri Call Center 1572  ตลอด 24 ชั่วโมง