สินเชื่อธุรกิจ : อาวัลตั๋วสัญญาใช้เงิน/รับรองและจ่ายเงินตามตั๋วแลกเงิน

ธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

เสริมสร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้า รับรองการชำระเงินที่ระบุลงในตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตั๋วแลกเงินจากธนาคารกรุงเทพ

จุดเด่นสินเชื่อ

ให้ธุรกิจวางแผนได้

วางแผนธุรกิจง่ายขึ้น เป็นประโยชน์ในการขอขยายระยะเวลาการชำระเงินจากคู่ค้า

คู่ค้ามั่นใจ จ่ายตามกำหนด

เสริมความมั่นใจให้แก่คู่ค้าทั้งในประเทศและในระดับสากล ว่าจะได้รับเงินถูกต้อง ตรงเวลา

ธุรกิจรูปแบบใดก็ขอกู้ได้

สำหรับผู้ประกอบการทุกรูปแบบทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

รายละเอียดสินเชื่อ

วิธีการขอสินเชื่อ

 • ยื่นคำขอสินเชื่อออนไลน์ คลิกที่นี่
 • ยื่นคำขอสินเชื่อ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพที่คุณสะดวก

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • ต้นฉบับตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตั๋วแลกเงิน
 • ใบคำขอให้ธนาคารอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือรับรองตั๋วแลกเงิน
 • เอกสารแสดงตน เอกสารทางการเงินและเอกสารด้านหลักประกันผู้ขอใช้บริการ
 • เอกสารผู้ขอสินเชื่อเพิ่มเติม (ตารางด้านล่าง)
กรณีบุคคลธรรมดา กรณีนิติบุคคล
เอกสารที่ต้องใช้ ผู้กู้/ผู้กู้ร่วม ผู้ค้ำประกัน/คู่สมรส นิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้ถือหุ้นเกินกว่า 20%
เอกสารแสดงตน
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
สำเนาใบสำคัญการสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์, วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท (ไม่เกิน 1 เดือน)
หนังสือบริคณห์สนธิ (ไม่เกิน 3 เดือน)
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
หนังสือรับรองตราประทับของนิติบุคคล
เอกสารทางการเงิน
สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน
สำเนางบการเงินย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน
เอกสารด้านหลักประกัน
สำเนาเอกสารสิทธิในสินทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน, เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง (กรณีมีสิ่งปลูกสร้าง) สำเนาสมุดเงินฝาก (กรณีเงินฝากค้ำประกัน) เป็นต้น
หมายเหตุ: ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

ลักษณะบริการ

ประเภทสินเชื่อ

การอาวัล

บริการค้ำประกันการชำระเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) ที่คุณเป็นผู้ออกให้แก่บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ โดยสัญญาหรือตกลงว่าธนาคารจะชำระเงินให้แก่ผู้ทรงตั๋วตามจำนวนและ วันที่กำหนดแทนคุณ

การรับรอง

บริการรับรองการชำระเงินตามตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) ที่คุณสั่งให้ธนาคารเป็นผู้ชำระเงินให้แก่บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ แทนคุณตามจำนวนเงินและเวลาที่กำหนดไว้ในตั๋วแลกเงิน

วงเงินค้ำประกัน

พิจารณาตามความเหมาะสม

ระยะเวลาการค้ำประกัน

ตามข้อตกลงทางการค้า

หลักประกัน

เงินฝาก อสังหาริมทรัพย์ หรือตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • เป็นบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจหรือนิติบุคคล
 • มีอายุตั้งแต่ 20 – 65 ปี (กรณีบุคคลธรรมดา)
 • มีผลประกอบการและประวัติทางการเงินที่ดี
 • ยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิต
 • อื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

ลงทะเบียนยื่นคำขอสินเชื่อออนไลน์

สมัครสินเชื่อออนไลน์

สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก เพียงกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ให้คุณต่อยอดธุรกิจได้ทันใจ

สมัครออนไลน์

สินเชื่อเอสเอ็มอี

คำนวณสินเชื่อเอสเอ็มอี

คำนวณวงเงินสินเชื่อโดยประมาณ และทราบผลอนุมัติเบื้องต้นทันที

คำนวณวงเงิน