สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ : สินเชื่อบัวหลวงเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์

ธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

เป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ได้ง่ายๆ ไม่มีประสบการณ์ธุรกิจก็กู้ได้

จุดเด่นสินเชื่อ

วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน

วงเงินกู้สูงสุดถึง 70% ของเงินลงทุน ผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 7 ปี พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

ผ่อนสบาย ชำระคืนตามต้องการ

ผ่อนชำระคงที่ตลอดอายุสัญญา ช่วยกิจการบริหารการเงินได้สะดวกยิ่งขึ้น ชำระคืนสะดวก ง่ายดายด้วยบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

ธุรกิจรูปแบบใดก็ขอกู้ได้

สำหรับผู้ประกอบการทุกรูปแบบทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

รายละเอียดสินเชื่อ

วิธีการขอสินเชื่อ

 • ยื่นคำขอสินเชื่อออนไลน์ คลิกที่นี่
 • ยื่นคำขอสินเชื่อ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพที่คุณสะดวก

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

กรณีบุคคลธรรมดา กรณีนิติบุคคล
เอกสารที่ต้องใช้ ผู้กู้/ผู้กู้ร่วม ผู้ค้ำประกัน/คู่สมรส นิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้ถือหุ้นเกินกว่า 20%
เอกสารแสดงตน
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
สำเนาใบสำคัญการสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์, วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท (ไม่เกิน 1 เดือน)
หนังสือบริคณห์สนธิ (ไม่เกิน 3 เดือน)
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
หนังสือรับรองตราประทับของนิติบุคคล
เอกสารทางการเงิน
สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน
สำเนางบการเงินย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน
เอกสารด้านหลักประกัน
สำเนาเอกสารสิทธิในสินทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน, เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง (กรณีมีสิ่งปลูกสร้าง) สำเนาสมุดเงินฝาก (กรณีเงินฝากค้ำประกัน) เป็นต้น
หมายเหตุ: ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

ลักษณะบริการ

ประเภทสินเชื่อ

เงินกู้ระยะยาว เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์

 วงเงินสินเชื่อ

สูงสุด 5 ล้านบาท

 ระยะเวลา

สูงสุด 7 ปี

 หลักประกัน

อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

ผู้รับสิทธิ์แฟรนไชส์

 • จดหมายรับรองจาก Franchisor ว่าได้ผ่านการคัดเลือกเป็น Franchisee พร้อมระบุเงินที่ใช้ในการ ลงทุน และระยะเวลาการอบรม
 • ไม่มีประวัติและปัจจุบันไม่ถูกฟ้องดำเนินคดี
 • ยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
 • อื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

ผู้ให้สิทธิ์แฟรนไชส์ (เพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อสำหรับผู้รับสิทธิ์แฟรนไชส์)

 • เปิดดำเนินการธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และให้สิทธิ์แฟรนไชส์มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 แห่ง
 • งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี (งบส่งกรมสรรพากร)
 • มีข้อมูลประวัติกิจการ โครงสร้างองค์กร รายละเอียดสินค้าและบริการ
 • มีระบบการบริหารจัดการและควบคุมที่ชัดเจน
 • มีแผนการตลาด และประมาณการรายได้-รายจ่าย-ผลตอบแทนที่ Franchisee จะได้รับที่ชัดเจน

ลงทะเบียนยื่นคำขอสินเชื่อออนไลน์

สมัครสินเชื่อออนไลน์

สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก เพียงกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ให้คุณต่อยอดธุรกิจได้ทันใจ

สมัครออนไลน์