สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ : สินเชื่อธุรกิจ “สโตร์บิสเนสพาร์ทเนอร์ เซเว่น อีเลฟเว่น”

ธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

สานฝันให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจร้านเซเว่น อีเลฟเว่น แม้ไม่มีประสบการณ์

จุดเด่นสินเชื่อ

วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน

สูงสุดตามที่บริษัท ซีพี ออลล์ กำหนด

ผ่อนสบาย ชำระคืนตามต้องการ

ผ่อนชำระคงที่ตลอดอายุสัญญา ช่วยกิจการบริหารการเงินได้สะดวกยิ่งขึ้น ชำระคืนสะดวก ง่ายดายด้วยบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

ธุรกิจรูปแบบใดก็ขอกู้ได้

สำหรับผู้ประกอบการนิติบุคคล

รายละเอียดสินเชื่อ

ลักษณะบริการ

ประเภทสินเชื่อ

เงินกู้ระยะยาว เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนเปิดร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

วงเงินสินเชื่อ

สูงสุดไม่เกินเงินลงทุนที่ต้องใช้ตามที่บริษัท ซีพี ออลล์ กำหนด

ระยะเวลา

สูงสุดไม่เกินอายุสัญญาประเภทร้านตามที่บริษัท ซีพี ออลล์ กำหนด

หลักประกัน

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เพียงให้กรรมการผู้มีอำนาจเป็นผู้ค้ำประกัน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

  • เป็นนิติบุคคล มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาทขึ้นไป
  • ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่บริษัท ซีพี ออลล์ กำหนด
  • ไม่มีประวัติอาชญากรรมและปัจจุบันไม่อยู่ระหว่างถูกฟ้องร้องดำเนินคดี
  • ยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร

วิธีการขอสินเชื่อ

  • ยื่นคำขอสินเชื่อออนไลน์ คลิกที่นี่
  • ยื่นคำขอสินเชื่อ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพที่คุณสะดวก

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

กรณีบุคคลธรรมดา กรณีนิติบุคคล
เอกสารที่ต้องใช้ ผู้กู้/ผู้กู้ร่วม ผู้ค้ำประกัน/คู่สมรส นิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้ถือหุ้นเกินกว่า 20%
เอกสารแสดงตน
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
สำเนาใบสำคัญการสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์, วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท (ไม่เกิน 1 เดือน)
หนังสือบริคณห์สนธิ (ไม่เกิน 3 เดือน)
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
หนังสือรับรองตราประทับของนิติบุคคล
เอกสารทางการเงิน
สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน
สำเนางบการเงินย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน
เอกสารด้านหลักประกัน
สำเนาเอกสารสิทธิในสินทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน, เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง (กรณีมีสิ่งปลูกสร้าง) สำเนาสมุดเงินฝาก (กรณีเงินฝากค้ำประกัน) เป็นต้น
หมายเหตุ: ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

ลงทะเบียนยื่นคำขอสินเชื่อออนไลน์

สมัครสินเชื่อออนไลน์

สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก เพียงกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ให้คุณต่อยอดธุรกิจได้ทันใจ

สมัครออนไลน์