สินค้ากิฟเฟน

ศัพท์เศรษกิจ

ในทางเศรษฐศาสตร์ สินค้ากิฟเฟน (Giffen good) เป็นสินค้าที่ปริมาณความต้องการซื้อสูงขึ้นเมื่อราคาสินค้านั้นสูงขึ้นและปัจจัยอื่นคงที่

สินค้ากิฟเฟนมีลักษณะขัดกับกฎอุปสงค์ ที่ระบุว่า

เมื่อราคาสินค้าสูงขึ้น ความต้องการซื้อสินค้าชนิดนั้นจะลดลง

สินค้ากิฟเฟน เป็นสินค้าที่มีการเสนอซื้อไม่เป็นไปตามกฎของอุปสงค์ คือ ปริมาณการเสนอซื้อผันแปรไปในทิศทางเดียวกันกับราคาสินค้า นั่นคือสินค้าประเภทนี้ต้องมีราคาแพงจึงจะขายได้ ยิ่งแพงเท่าใด ยิ่งมีการซิื้อมากขึ้น หรือเรียกว่าสินค้าเชิดหน้าชูตา ถ้าราคาลดต่ำลง จะมีการซื้อน้อยลง เช่น เพชรนิลจินดา วัตถุโบราณ

ทั้งนี้เนื่องมาจากผลกระทบจากการทดแทน (substitution effect) มีค่าน้อยกว่า ผลกระทบจากรายได้ (income effect) ที่มีค่าเป็นลบ ซึ่งเซอร์รอเบิร์ต กิฟเฟน(Sir Robert Giffen) ได้เป็นผู้สังเกต เหตุการณ์ดังกล่าวและตั้งชื่อสินค้าลักษณะนี้ว่า “สินค้ากิฟเฟน”

Giffen Goodsก กับ Veblen Goods

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า Veblen Goods จะเป็นสินค้าที่เป็นข้อยกเว้นของ Law of Demand เหมือนกับ แต่ Veblen Goods จะมีลักษณะที่ต่างจาก Giffen Goods อย่างสิ้นเชิง

เนื่องจาก Veblen Goods คือสินค้าที่ไม่ต้องซื้อก็ได้ แต่ Giffen Goods จะเป็นสินค้าที่คนทั่วไปยังจำเป็นต้องซื้ออยู่

ข้อมูลอ้างอิง

https://th.wikipedia.org/wiki/สินค้ากิฟเฟน

https:// www.facebook.com/380010145432918/posts/548940158539915/