ลูกค้าธุรกิจ เอสเอ็มอี สินเชื่อเพื่อธุรกิจ ยูโอบี เทรด พลัส

ธนาคารยูโอบี สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

ยูโอบี เทรด พลัส

สินเชื่อเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการที่มีธุรกิจประเภทนำเข้า-ส่งออก

สินเชื่อและบริการ
เพื่อธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท
สำหรับวงเงินขออนุมัติส่วนที่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ใช้เพียงบุคคลค้ำประกัน

 • วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท สำหรับสินเชื่อประเภทต่างๆ  ได้แก่
  วงเงินหลัก : สินเชื่อและบริการเพื่อธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance) ได้แก่

  • วงเงินสินเชื่อเพื่อการนำเข้า เช่น Letter of Credit (L/C), Trust Receipt (T/R)
  • วงเงินสินเชื่อเพื่อการส่งออก เช่น สินเชื่อ Packing Credit
  • วงเงินป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

  วงเงินเสริม : สินเชื่อหมุนเวียนทั่วไป ได้แก่ วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D), ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N), บริการการค้ำประกันกรมศุลกากร (L/G Custom) เป็นต้น

 • วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท สำหรับวงเงินขออนุมัติส่วนที่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ใช้เพียงบุคคลค้ำประกัน
 • ทั้งนี้ ผลการพิจารณาและเงื่อนไขของวงเงินสินเชื่อเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของธนาคาร
 • นิติบุคคล
 • ดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
 • ดำเนินธุรกิจที่มีการนำเข้า – ส่งออก
 • มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ขอสินเชื่ออย่างน้อย 3 ปี
 

นิติบุคคล

ผู้ค้ำประกัน

ผู้ถือกรรมสิทธิ์หลักประกัน

หนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์จากกระทรวงพาณิชย์ / ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น / หนังสือบริคณฑ์สนธิ / ข้อบังคับของบริษัท

สำเนาทะเบียนการค้า / สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

งบการเงินฉบับตรวจสอบ / สำเนาใบแสดงภาษีเงินได้ ย้อนหลัง 3 ปี

Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) / เอกสารการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ย้อนหลัง 6 เดือน

สำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม

สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขี้นไป

สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน

ตัวอย่างเอกสารในการดำเนินธุรกรรมระหว่างประเทศ อาทิเช่น ตั๋วสัญญาใช้เงิน,ใบเสร็จรับเงน,เอกสารโอนเงิน ฯลฯ

ช่องทางการติดต่อขอสินเชื่อ SME / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs 26 แห่งทั่วประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
Biz Call Center โทร. 0-2343-3555
ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555

 

หมายเหตุ

* ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อและระยะเวลาการผ่อนชำระตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของธนาคาร