ลูกค้าธุรกิจ เอสเอ็มอี สินเชื่อเพื่อธุรกิจ ยูโอบี บิสโซลูชั่น

ธนาคารยูโอบี สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

ยูโอบี บิสโซลูชั่น

สินเชื่อเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ และการหมุนเวียนในกิจการ รวมถึงสินเชื่อเพื่อการนำเข้าและส่งออก

วงเงินสูงสุด 5 เท่า
ของมูลค่าหลักประกัน

ผ่อนชำระยาวนานสูงสุด
30 ปี*

บริการสินเชื่อครบวงจร

 • วงเงินสูงสุด 5 เท่าของมูลค่าหลักประกัน รวมสูงสุด 40 ล้านบาท
 • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี*
 • บริการสินเชื่อครบวงจรไม่ว่าจะเป็น
  • วงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft)
  • ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)
  • วงเงินกู้ระยะยาว (Commercial Loan)
  • หนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee)
  • สินเชื่อธุรกิจนำเข้าส่งออก (Trade Finance)
 • บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
 • ดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ขอสินเชื่ออย่างน้อย 3 ปี
 • งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วไม่มีผลขาดทุนติดต่อกันในช่วง 3 ปีล่าสุด หรือ ไม่มีส่วนทุนติดลบ (สำหรับกรณีนิติบุคคล)

นิติบุคคล

บุคคลธรรมดา

ผู้ค้ำประกัน

สำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน และสำเนาใบ เปลี่ยนชื่อ-สกุล / ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

หนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์จากกระทรวงพาณิชย์ / ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น / หนังสือบริคณฑ์สนธิ / ข้อบังคับของบริษัท

สำเนาทะเบียนการค้า / สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

งบการเงินฉบับตรวจสอบ / สำเนาใบแสดง ภาษีเงินได้ ย้อนหลัง 3 ปี

สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) / เอกสารการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ย้อนหลัง 6 เดือน

Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

ตัวอย่างใบส่งสินค้า 3 รายการ จากผู้ขายสินค้าหลักให้กับกิจการ

สำเนาเงินกู้เดิม และใบเสร็จการผ่อนชำระ ย้อนหลัง 6 เดือน ในกรณี Refinance

สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน

* ระยะเวลาการผ่อนชำระ และการอนุมัติวงเงินขึ้นอยู่กับดุลพินิจของธนาคารฯ

ช่องทางการติดต่อขอสินเชื่อ SME / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs 26 แห่งทั่วประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
Biz Call Center โทร. 0-2343-3555
ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555

 

หมายเหตุ

* ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อและระยะเวลาการผ่อนชำระตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของธนาคาร