ลูกค้าธุรกิจ เอสเอ็มอี สินเชื่อเพื่อธุรกิจ ยูโอบี บิสมันนี่

ธนาคารยูโอบี สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

ยูโอบี บิสมันนี่

สินเชื่อเพื่อขยายกิจการ หรือเสริมสภาพคล่อง โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ช่วยให้ธุรกิจไม่สะดุด ประสบความสำเร็จได้ตรงใจคุณ

วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท

ไม่ต้องใช้
หลักทรัพย์ ค้ำประกัน*

ผ่อนชำระยาวนานถึง
4 ปี*

  • วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท
  • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (ค้ำประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.))
  • ประเภทวงเงินกู้ระยะยาว (Commercial Loan)
  • ผ่อนชำระยาวนานถึง 4 ปี
  • บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
  • ดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
  • มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ขอสินเชื่ออย่างน้อย 3 ปี

นิติบุคคล

บุคคลธรรมดา

ผู้ค้ำประกัน

สำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน และสำเนาใบ เปลี่ยนชื่อ-สกุล / ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

หนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์จากกระทรวงพาณิชย์ / ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น / หนังสือบริคณฑ์สนธิ / ข้อบังคับของบริษัท

สำเนาทะเบียนการค้า / สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

* ค้ำประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

ช่องทางการติดต่อขอสินเชื่อ SME / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs 26 แห่งทั่วประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
Biz Call Center โทร. 0-2343-3555
ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555

 

หมายเหตุ

* ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อและระยะเวลาการผ่อนชำระตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของธนาคาร