ประกันภัยร้านค้าและธุรกิจรายย่อย

ธนาคารกรุงเทพ แบงก์แอสชัวรันส์ - ​​​​​​​​​​​​​​ประกันชีวิต

จุดเด่นบริการ

คุ้มครองอุ่นใจ

วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท

คุ้มครองแบบครบครัน

เช่น อัคคีภัย โจรกรรม การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการโจรกรรม ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ชดเชยรายได้

แบบรายวัน สูงสุด 30 วัน

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
การประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่ม
คุ้มครองอาคารที่เป็นคอนกรีตและทรัพย์สินในสถานประกอบการ กรณีเกิดไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด การถูกชนโดยยานพาหนะทางบก ภัยจากอากาศยาน การนัดหยุดงาน ภัยจากเจตนาร้าย การไหลหรือการแตกของแทงก์น้ำ
1,000,000/ปี 3,000,000/ปี 5,000,000/ปี 10,000,000/ปี
คุ้มครองอาคารและทรัพย์สินภายในอาคารสำหรับภัยธรรมชาติ ได้แก่ น้ำท่วม ลมพายุ แผ่นดินไหว และลูกเห็บ 100,000/ปี 100,000/ปี 200,000/ปี 200,000/ปี
การประกันภัยโจรกรรม
คุ้มครองภัยจากการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์
100,000/ปี 300,000/ปี 500,000/ปี 1,000,000/ปี
การประกันภัยกระจก
คุ้มครองการแตกของกระจกโดยอุบัติเหตุ
100,000/ปี 300,000/ปี 500,000/ปี 1,000,000/ปี
การประกันภัยสำหรับเงิน
คุ้มครองความสูญเสียของเงินอันเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และโจรกรรม
100,000/ปี 300,000/ปี 500,000/ปี 1,000,000/ปี
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
• คุ้มครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการปล้น ทั้งเจ้าของกิจการและลูกจ้างขณะอยู่ในสถานประกอบการ
• ค่ารักษาพยาบาลต่อครั้ง รวมกันไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุต่อปี
200,000/ปี

20,000/ครั้ง

600,000/ปี

60,000/ครั้ง

1,000,000/ปี

100,000/ครั้ง

2,000,000/ปี

200,000/ครั้ง

การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
จากการเกิดอุบัติเหตุของลูกค้า หรือผู้ที่มาติดต่อธุรกิจภายในสถานที่เอาประกันภัย
500,000/ปี 1,500,000/ปี 2,500,000/ปี 5,000,000/ปี
เงินทดแทนการสูญเสียรายได้
กรณีอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจเสียหายจากภัยที่คุ้มครองถึงขนาดไม่สามารถประกอบธุรกิจได้ (สูงสุด 30 วัน)
30,000
(1,000 บาท
x 30 วัน)
30,000
(1,000 บาท
x 30 วัน)
60,000
(2,000 บาท
x 30 วัน)
60,000
(2,000 บาท
x 30 วัน)
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และอากรแสตมป์ (บาท/ปี)
4,200 10,200 17,000 32,400

หมายเหตุ

  • บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกเอง 10% หรือขั้นต่ำ 10,000 บาท (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า) ของความเสียหายแต่ละครั้งจากภัยธรรมชาติ

เงื่อนไข

  • รับประกันภัยธุรกิจร้านค้าขนาดย่อมที่ไม่มีการผลิตในรูปแบบของอุตสาหกรรม
  • รับประกันภัยเฉพาะโครงสร้างอาคารที่เป็นคอนกรีต
  • ธุรกิจร้านค้าที่ไม่รับประกันภัย ได้แก่ ปั๊มน้ำมัน ร้านแก๊ส ร้านทอง ร้านอัญมณี โชว์รูมรถยนต์ เป็นต้น
  • บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยลูกค้าเป็นรายๆ ไป

สมัครบริการ

สมัครวันนี้ได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา เพียงกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในใบคำขอเอาประกันภัยและชำระเบี้ยประกันภัย พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่บริษัทกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2285 8199

รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

  • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยก่อนครบกำหนดลูกค้าอาจจะไม่ได้รับเบี้ยประกันภัยคืนเต็มจำนวน
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันภัยที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)