ประกันชีวิต เพื่อความคุ้มครอง Smile Car for CYB

ธนาคารธนชาต แบงก์แอสชัวรันส์ - ​​​​​​​​​​​​​​ประกันชีวิต

ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สไมล์คาร์สำหรับสินเชื่อธนชาตเล่มแลกเงิน


 • ตัดปัญหาหนี้ค้างชำระ คุ้มครองสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 • ชำระเบี้ยฯ เพียงครั้งเดียว เลือกความคุ้มครองได้สูงสุด 8 ปี
 • คุ้มครองการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100 % ของทุนฯ
 • อุ่นใจด้วยความคุ้มครองการทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราวนานสูงสุด 3 เดือน
 • เบี้ยประกันชีวิตไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้ (ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

รายละเอียด


เพิ่มหลักประกันความมั่นใจกับ สไมล์คาร์สำหรับสินเชื่อธนชาตเล่มแลกเงิน แบบประกันชีวิตพิเศษ สำหรับลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคารธนชาต เพื่อรับภาระจ่ายหนี้สินค้างชำระให้คุณหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เนื่องจากการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราว หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงระหว่างการผ่อนชำระ ตัดภาระหนี้สินของครอบครัว หรือปัญหาจากการถูกยึดรถยนต์ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่ากรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยังคงเป็นของครอบครัวที่คุณรัก

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

 • มอบวงเงินความคุ้มครองเท่ากับวงเงินสินเชื่อเช่าซื้อ และเงื่อนไขระยะเวลาระยะการผ่อนชำระค่างวดตามที่ธนาคารอนุมัติ
 • ความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี
 • ความคุ้มครองการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือการทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราวทุกกรณี
 • ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วโลก
 • ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว ให้ความคุ้มครองตลอดสัญญา
 • ตัดปัญหาหนี้สินคงค้างชำระสำหรับลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ พร้อมสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่ครอบครัว
 • ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 1 ปี จนถึง 8 ปี ตามระยะเวลาของสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารธนชาต

การจ่ายผลประโยชน์
บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัย (ผู้เช่าซื้อ ) เสียชีวิตหรือเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือ ทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราว ให้แก่ ธนาคารธนชาต (เจ้าหนี้) เป็นจำนวนเงินตามที่ระบุไว้ในตารางทุนประกันภัยที่ลดลงในแต่ละเดือนเพื่อปลดหนี้สินค้างชำระ และหากมีส่วนเหลือก็จะมอบให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ หรือทายาทตามที่ระบุไว้ในใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่มสินเชื่อ

กรณีที่ 1 เสียชีวิตทุกกรณี บริษัทฯ จ่ายตามตารางทุนประกันภัยที่ลดลงในแต่ละเดือน ณ วันที่เสียชีวิต (ยกเว้นการฆ่าตัวตายในปีแรกของการประกันภัย)

กรณีที่ 2 เป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องมาจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ติดต่อกันมาครบ 180 วันแล้ว บริษัทฯจ่ายตามตารางทุนประกันภัยที่ลดลงในแต่ละเดือน ณ วันที่ครบ 180 วันแล้ว ทั้งนี้การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง การทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆในอาชีพประจำและอาชีพอื่นๆได้โดยสิ้นเชิงตลอดไปเพื่อรับค่าจ้าง ค่าตอบแทนและการทุพพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นต้องเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วันและกรณีต่อไปนี้ถือว่าเป็นการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงด้วย

 • สูญเสียมือ หรือ เท้า หรือสายตา สองข้าง
 • สูญเสียมือหนึ่งข้างและเท้าหนึ่งข้าง
 • สูญเสียมือหนึ่งข้างและสายตาหนึ่งข้าง
 • สูญเสียเท้าหนึ่งข้างและสายตาหนึ่งข้าง

กรณีที่ 3 เป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราวเนื่องมาจากการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 1 เดือน บริษัทฯจะจ่ายผลประโยชน์ให้เป็นรายเดือนเท่ากับค่างวดรายเดือน (ค่างวดคำนวณจากทุนประกันภัย หารด้วยจำนวนเดือนที่คุ้มครอง) ตลอดระยะเวลาที่ยังคงทุพพลภาพอยู่ ทั้งนี้ความคุ้มครองทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราว จะสิ้นผลบังคับโดยอัตโนมัติในวันใดวันหนึ่งดังต่อไปนี้แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน

 • วันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือ
 • วันที่บริษัทฯจ่ายผลประโยชน์ทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราวครบตามจำนวนค่างวดรายเดือน รวม 3 งวดแล้ว

หมายเหตุ: การประสบเหตุจะต้องไม่เข้าข่ายข้อยกเว้น (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

ข้อยกเว้นทั่วไป

1. กรณีการเสียชีวิต ซึ่งเกิดมาจากสาเหตุต่อไปนี้
1.1.ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่สัญญามีผลบังคับ
1.2.ผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

2. กรณีการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงและการทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราว ซึ่งเกิดมาจากสาเหตุต่อไปนี้
2.1 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
2.2 ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
2.3 สงคราม ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การจลาจล การก่อการร้าย
2.4 การบาดเจ็บขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้น หรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
2.5 ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
2.6 ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม
2.7 ความบกพร่องทางร่างกาย การเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บ ที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยทราบอยู่แล้วในขณะที่สัญญาประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ แต่มิได้แจ้งให้บริษัททราบ เว้นแต่สมาชิกผู้นั้นได้เอาประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
2.8 การบาดเจ็บที่เกิดขึ้น จากการกระทำของสมาชิกผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร

วิธีสมัคร


คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุ 15 – 64 ปี และอายุไม่เกิน 65 ปีเมื่อรวมระยะเวลาความคุ้มครอง
 2. เป็นบุคคลธรรมดา
 3. เป็นลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคล
 4. ระยะเวลาความคุ้มครอง ตั้งแต่ 1 – 8 ปี
 5. ทุนประกันขั้นต่ำ 10,000 บาท
 6. ลูกค้าต้องยื่นใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม – สินเชื่อเช่าซื้อ
 7. การตรวจสุขภาพเป็นไปตามข้อกำหนดการพิจารณารับประกันของบริษัทฯ

เอกสารประกอบการพิจารณา


 1. ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม – สินเชื่อเช่าซื้อที่กรอกข้อมูลผู้ขอเอาประกันอย่างสมบูรณ์
 2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. กรณีชาวต่างชาติ ใช้สำเนาพาสปอร์ต, วีซ่า และสำเนาใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย (Work permit) ที่มีข้อมูลจนถึงปัจจุบัน และตอบคำถามในถ้อยแถลงสำหรับชาวต่างชาติ
 4. แบบฟอร์มการพิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้า (ในกรณีที่ลูกค้าประกอบอาชีพเสี่ยงและค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป)

กลุ่มลูกค้าที่ต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อแสดงตัวตน Customer Due Diligence (CDDQ ) “(เพิ่มเติม)”

 1. กลุ่มลูกค้าที่ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง และชำระเบี้ยประกันภัยต่อปี ตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป
 2. กลุ่มลูกค้า (ทุกอาชีพ) ที่จ่ายเบี้ยประกันภัยต่อปี ตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป
 3. กลุ่มลูกค้า (ทุกอาชีพ) ที่มีจำนวนเบี้ยประกันภัยของทุกกรมธรรม์ที่ยังมีผลคุ้มครองอยู่
  3.1 การชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายงวดตั้งแต่ 6,000,000 บาทขึ้นไป
  3.2 การชำระเบี้ยประกันภัยแบบครั้งเดียวตั้งแต่ 800,000 บาทขึ้นไป
  3.3 การชำระเบี้ยประกันภัยทั้งแบบรายงวดและแบบครั้งเดียว ตั้งแต่ 8,000,000 บาทขึ้นไป
 4. กลุ่มลูกค้าที่มีสถานภาพทางการเมือง
 5. กลุ่มลูกค้าที่มีสัญชาติหรือมีถิ่นอาศัยในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงด้านฟอกเงิน

ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ


 1. ถาม : สไมล์คาร์สำหรับสินเชื่อธนชาตเล่มแลกเงิน มีจุดเด่นที่แตกต่างไปจากแบบประกันชีวิตทั่วไปอย่างไรตอบ : สไมล์คาร์สำหรับสินเชื่อธนชาตเล่มแลกเงิน เป็นแบบประกันชีวิตพิเศษที่ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่ภาระสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์โดยเฉพาะ ดังนั้นผลประโยชน์ความคุ้มครองภาระหนี้ค้างชำระและระยะเวลาสัญญาของ สไมล์คาร์สำหรับสินเชื่อธนชาตเล่มแลกเงิน จึงสอดคล้องตรงกับสัญญาสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และระยะเวลาการผ่อนชำระที่ธนาคารอนุมัติ เพื่อตัดปัญหาภาระหนี้ค้างชำระ(ค่างวดเช่าซื้อค้างชำระที่เหลือ)ได้อย่างสมบูรณ์แบบและคุ้มค่าที่สุดหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันก่อนเวลาอันควร ซึ่งสามารถนำเสนอขายได้อย่างตรงความต้องการของลูกค้า และที่สำคัญ ลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองเพิ่มหากเกิดการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอีก 50%ของทุนประกันภัยหลักตลอดระยะเวลาความคุ้มครอง
 2. ถาม : ทำไมจึงควรทำประกัน สไมล์คาร์สำหรับสินเชื่อธนชาตเล่มแลกเงิน เมื่อทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ตอบ : เพราะเป็นการเสริมสร้างหลักประกันความมั่นใจได้ว่ากรรมสิทธิ์ในรถยนต์จะเป็นของท่านและครอบครัวตลอดไป เพราะ สไมล์คาร์สำหรับสินเชื่อธนชาตเล่มแลกเงิน จะตัดปัญหาหนี้สินค้างชำระ(ค่างวดเช่าซื้อที่เหลือ)ที่มีอยู่กับธนาคารให้กับท่าน เพื่อไม่ให้ผู้ที่อยู่ข้างหลังต้องเดือดร้อนแบกรับภาระหนี้ หากเกิดเหตุที่ทำให้ผู้เอาประกันภัย(ผู้เช่าซื้อ)เสียชีวิต หรือ เป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือ ทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราว ทั้งนี้ถือเป็นการเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับครอบครัวได้อีกด้วย
 3. ถาม : สไมล์คาร์สำหรับสินเชื่อธนชาตเล่มแลกเงิน ให้ความคุ้มครองชีวิตที่แตกต่างกันอย่างไรกับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจตอบ : สไมล์คาร์สำหรับสินเชื่อธนชาตเล่มแลกเงิน ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย(ผู้เช่าซื้อ)ทุกที่ทั่วโลก 24 ชั่วโมง
  – การเสียชีวิตทุกกรณี รวมถึงอุบัติเหตุ หรือ
  – การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ
  – การทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราวจากการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ
  ส่วนการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจะคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก แต่ไม่รวมถึงผู้ขับขี่รถยนต์ (ผู้เอาประกันภัย)
 4. ถาม : การสมัครเข้าร่วมโครงการ สไมล์คาร์สำหรับสินเชื่อธนชาตเล่มแลกเงิน ยุ่งยากหรือเปล่าตอบ : ง่ายๆ เพียงแค่กรอกใบสมัครโครงการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ให้สมบูรณ์ แนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครและผู้รับผลประโยชน์ เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยกัน ส่วนการชำระเบี้ยประกันภัยก็สะดวกด้วยการชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว คุ้มครองไปตลอดสัญญาไม่เป็นภาระระยะยาว โดยให้ยื่นใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่มโครงการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ พร้อมเอกสารประกอบการสมัครไปพร้อมกับการขอสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์กับธนาคาร
 5. ถาม : ผู้สมัครสามารถซื้อทุนประกันชีวิตได้เท่าไหร่ตอบ : สำหรับโครงการ สไมล์คาร์สำหรับสินเชื่อธนชาตเล่มแลกเงิน ที่มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (ค่างวดเช่าซื้อค้างชำระ) ให้กับผู้เช่าซื้อ ดังนั้นทุนประกันชีวิตที่ผู้สมัครจะสามารถซื้อได้ จึงควรเป็นจำนวนที่เท่ากับวงเงินสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์(ยอดจัด+ดอกเบี้ย)ที่ธนาคารธนชาตอนุมัติ
 6. ถาม : ความคุ้มครองของโครงการ สไมล์คาร์สำหรับสินเชื่อธนชาตเล่มแลกเงิน เริ่มขึ้นเมื่อใดตอบ : ความคุ้มครองเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ธนาคารธนชาตอนุมัติสัญญาสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์แล้ว และผ่านการพิจารณารับประกันจากบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต พร้อมทั้งได้ชำระค่าเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนเรียบร้อยแล้ว
 7. ถาม : ผู้สมัครจะได้รับเอกสารยืนยันการรับประกันภัยอย่างไรบ้าง จากบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิตตอบ : ผู้สมัครจะได้รับหนังสือรับรองการประกันชีวิต เพื่อยืนยันการรับประกันจากบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต พร้อมใบเสร็จรับเงินฉบับจริง โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังลูกค้า
 8. ถาม : เบี้ยประกันภัยที่ชำระสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ตอบ : ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ เนื่องจากกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีจะต้องมีระยะเวลาความคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไปทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 9. ถาม : เหตุใดเบี้ยประกันภัยของเพศชายจึงสูงกว่าของเพศหญิงตอบ : เนื่องจากเพศชายมีอัตราความเสี่ยงภัย และอัตรามรณะสูงกว่าเพศหญิง จึงทำให้เบี้ยประกันภัยของเพศชายสูงกว่าของเพศหญิง
 10. ถาม : กรณีลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ ต้องมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง และต้องใช้เอกสารอะไรบ้างตอบ : เงื่อนไขการรับประกัน คือ ต้องเป็นชาวต่างชาติที่ทำงานและพักอาศัยในประเทศไทยที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางชนิดท่องเที่ยว (Tourist Visa) โดยต้องนำส่งเอกสารดังนี้
  • ใบคำขอเอาประกันภัย
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
  • สำเนาหลักฐานการเดินทางเข้าประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (VISA)
  • สำเนาหลักฐานการอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย (work permit) จนถึงปัจจุบัน หรือสำเนาการเป็นเจ้าของกิจการ
  • ตอบคำถามเกี่ยวกับการสมัครขอทำประกันชีวิต (Foreigner Questionnaire)
  • แบบฟอร์มการพิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้า (ในกรณีที่ลูกค้าประกอบอาชีพเสี่ยง หรือค่าเบี้ยประกันภัยต่อปีตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป)
 11. ถาม : กรณีต้องมีการตรวจสุขภาพ จะมีความยุ่งยาก และเสียค่าตรวจสุขภาพหรือไม่ตอบ : กรณีที่ต้องมีการตรวจสุขภาพลูกค้าจะได้รับความสะดวกสบายไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดแต่อย่างใด  เพราะบริษัทฯ จะออกจดหมายแจ้งรายละเอียดรายการตรวจสุขภาพ ตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อไปยังโรงพยาบาลเพื่อทำการนัดหมาย และพาลูกค้าไปตรวจสุขภาพ เมื่อทำการตรวจเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถกลับบ้านได้เลย และหากทำการตรวจที่โรงพยาบาลคู่สัญญา ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ส่วนผลการตรวจ  ตัวแทน จะเป็นผู้นำส่งกลับมายังบริษัทฯ เอง
 12. ถาม : หากลูกค้าต้องตรวจสุขภาพ ต้องสำรองเงินจ่ายหรือไม่ มีโรงพยาบาลใดบ้างที่เป็น Contactตอบ :

  – กรณีที่ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลคู่สัญญา ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 192 รพ. ทั่วประเทศ ลูกค้าจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตรวสุขภาพเพื่อทำประกัน ยกเว้น ผู้ขอเอาประกันภัยทำการตรวจนอกเหนือจากรายการที่กำหนด

  – กรณีทำการตรวจ ณ รพ. สถานพยาบาล หรือ คลินิกอื่นที่มีแพทย์แต่งตั้ง แต่ไม่ใช่โรงพยาบาลคู่สัญญา เจ้าหน้าที่หรือตัวแทนต้องสำรองค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพไปก่อน และนำใบเสร็จรับเงินส่งมายังบริษัทฯ พร้อมผลการตรวจสุขภาพ บริษัทฯ จะจ่ายเงินค่าตรวจสุขภาพคืนให้ตามราคาที่ระบุในใบเสร็จ แต่ไม่เกินราคากลางของบริษัทฯ ลูกค้าสามารถเลือกชำระเบี้ยฯ เป็นรายงวดได้หรือไม่ ลูกค้าไม่สามารถเลือกชำระเบี้ยฯ รายงวดได้

หมายเหตุ


 • ธนาคารธนชาต ในฐานะนายหน้าประกันภัย เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์ประกันภัย มิใช่ผลิตภัณฑ์เงินฝาก จึงอาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับเงินต้นคืนไม่เต็มจำนวน และไม่ได้รับความคุ้มครองเงินต้น นอกจากนี้ลูกค้าควรชำระเบี้ยประกันภัยตรงตามระยะเวลาที่กำหนดและครบตามระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย รวมทั้งถือกรมธรรม์จนครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดในกรมธรรม์ หากมีการเวนคืนกรมธรรม์อาจทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับเงินน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
 • รับประกันชีวิตโดยบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง