ประกันชีวิต เพื่อความคุ้มครอง Smile SME & Smile SME Plus by Prudential

ธนาคารธนชาต แบงก์แอสชัวรันส์ - ​​​​​​​​​​​​​​ประกันชีวิต

ประกันชีวิตคุ้มครองภาระสินเชื่อเพื่อธุรกิจ (Smile SME & Smile SME Plus by Prudential)

 • คุ้มครองสินเชื่อเพื่อธุรกิจ
 • ชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว เลือกความคุ้มครองได้สูงสุด 10 ปี
 • คุ้มครองการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100%  ของทุนประกันภัยที่ลดลง ณ วันที่เสียชีวิต
 • รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ 100% ของทุนประกันภัยหลัก ในกรณีที่สมัครทำประกันชีวิตแบบ Smile SME Plus by Prudential
 • เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต กรณีที่ซื้อความคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป สามารถนำมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
 • เบี้ยประกันภัยคุ้มครองทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สามารถนำมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกันเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต ต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

รายละเอียด


เพิ่มหลักประกันความมั่นใจกับ Smile SME และ Smile SME Plus by Prudential ซึ่งเป็นแบบประกันชีวิต เพื่อมอบความคุ้มครองให้กับลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจของธนาคารธนชาต เพื่อลดปัญหาภาระหนี้ค้างชำระ ป้องกันไม่ให้ครอบครัวผู้อยู่ข้างหลังเป็นกังวลหากผู้กู้ต้องจากไปก่อนหมดภาระการผ่อนชำระหนี้ สร้างความมั่นใจว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น จะยังคงอยู่กับครอบครัวต่อไปอย่างสมบูรณ์หากผู้กู้ต้องพบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้อีกต่อไป (กรณีทำทุนประกันภัยเท่ากับวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ)

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

 • มอบความคุ้มครองชีวิตเท่ากับวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจ และมีระยะเวลาความคุ้มครองที่ตรงกับระยะเวลาการผ่อนชำระสินเชื่อตามที่ธนาคารธนชาตอนุมัติ
 • มอบความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี
 • มอบความคุ้มครองการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทุกกรณี
 • รับความคุ้มครองเพิ่ม 100% ของทุนประกันภัยหลักกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ในกรณีที่สมัครทำประกันชีวิตแบบ Smile SME Plus by Prudential
 • มอบความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วโลก
 • ชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว
 • ช่วยลดปัญหาหนี้สินคงค้างชำระได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในอัตราเบี้ยประกันภัยต่ำ

รายละเอียดความคุ้มครอง

 • มีระยะเวลาความคุ้มครองตั้งแต่ 1 ปีจนถึง 10 ปี ตามระยะเวลาของสัญญาสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารธนชาต
 • ทุนประกันภัยเท่ากับวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติและระบุในสัญญา
 • ทุนประกันภัยกรณีคุ้มครองการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ของ Smile SME และ Smile SME Plus by Prudential จะลดลงในแต่ละเดือนซึ่งสอดคล้องกับยอดหนี้ค้างชำระกับธนาคาร
 • ทุนประกันภัยกรณีคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ของ Smile SME Plus by Prudential คงที่ตลอดสัญญา

การจ่ายผลประโยชน์
บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีสมาชิกผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตหรือเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ให้แก่ ธนาคารธนชาต (เจ้าหนี้) เป็นจำนวนเงินตามที่ระบุไว้ในตารางทุนประกันภัยที่ลดลงในแต่ละเดือนเพื่อปลดหนี้ค้างชำระ และหากมีส่วนเหลือก็จะมอบให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ หรือทายาทตามที่ระบุไว้ในใบคำขอเอาประกันชีวิต

กรณีที่ 1 เสียชีวิตทุกกรณี บริษัทฯ จ่ายตามตารางทุนประกันภัยที่ลดลงในแต่ละเดือน ณ วันที่เสียชีวิต

กรณีที่ 2 เป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องมาจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ติดต่อกันมาครบ 180 วันแล้ว บริษัทฯจ่ายตามตารางทุนประกันภัยที่ลดลงในแต่ละเดือน ณ วันที่ครบ 180 วันแล้ว ทั้งนี้ การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง การทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจำและอาชีพอื่นๆได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป เพื่อรับค่าจ้างค่าตอบแทน และการทุพพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นต้องเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน และกรณีต่อไปนี้ถือว่าเป็นการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงด้วย

 1. สูญเสียมือ หรือ เท้า หรือสายตา สองข้าง
 2. สูญเสียมือหนึ่งข้างและเท้าหนึ่งข้าง
 3. สูญเสียมือหนึ่งข้างและสายตาหนึ่งข้าง
 4. สูญเสียเท้าหนึ่งข้างและสายตาหนึ่งข้าง

กรณีที่ 3 สำหรับ Smile SME Plus by Prudential กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ บริษัทฯ จะจ่ายเงินชดเชยฯ เพิ่มอีก 100% ของทุนประกันภัยหลัก

หมายเหตุ: การสูญเสียชีวิต การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และ การทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราว รวมทั้งการประสบเหตุจะต้องไม่เข้าข่ายข้อยกเว้น (ตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย)

ตัวอย่างข้อยกเว้นทั่วไป

 1. กรณีการเสียชีวิต ซึ่งเกิดมาจากสาเหตุต่อไปนี้:
  1. สมาชิกผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่สัญญามีผลบังคับ
  2. สมาชิกผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 2. กรณีการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงและการทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราว ซึ่งเกิดมาจากสาเหตุต่อไปนี้:
  1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
  2. ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
  3. สงคราม ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การจลาจล การก่อการร้าย
  4. การบาดเจ็บขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
  5. ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
  6. ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม
  7. ความบกพร่องทางร่างกาย การเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บ ที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยทราบอยู่แล้วในขณะที่สัญญาประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ แต่มิได้แจ้งให้บริษัททราบ เว้นแต่สมาชิกผู้นั้นได้เอาประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
  8. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทำของสมาชิกผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มี การตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
 3. กรณีการเสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุ
  1. การถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
  2. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย
  3. ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยล่าสัตว์ป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่นหรือแข่งสกีทุกชติด แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ปีนหรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศ และเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ
  4.  ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์
  5.  ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
  6.  การกระทำของสมาชิกผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้คำว่า “ขณะอยู่ใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
  7. การฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้นขณะที่รู้สึกผิดชอบหรือวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม
  8.  ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
  9.  การได้รับเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดขึ้นจากบาดแผลที่ได้รับอุบัติเหตุ
  10. การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จำเป็นจะต้องกระทำเนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ และได้กระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้
  11. การแท้งลูก
  12. ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และปฏิบัติการในสงคราม หรือเยี่ยงสงคราม ในกรณีเช่นนี้ ถ้าสมาชิกผู้เอาประกันภัยได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุให้ตามส่วนสำหรับระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้
  13. ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
  14. ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
  15. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลงนิวเคลียร์และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินการติดต่อกันไปโดยตัวเอง
  16. อาการปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเลื่อน (Spondylolisthesis) กระดูกสันหลังเสื่อม (Degeneration) หรือ (Spondylosis) กระดูกสันหลังอักเสบ (Spondylitis) และภาวะ Spondylolysis เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร


 1. อายุ 20 – 65 ปี
 2. เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล
 3. เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจของธนาคารธนชาต
 4. ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 – 10 ปี แต่เมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้ว ไม่เกิน 70 ปี
 5. ทุนประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
 6. ลูกค้าต้องยื่นใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม
 7. การตรวจสุขภาพเป็นไปตามข้อกำหนดการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ

เอกสารประกอบการพิจารณา


กรณีบุคคลธรรมดา

 1. ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่มที่กรอกข้อมูลผู้ขอเอาประกันภัยอย่างสมบูรณ์
 2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. กรณีชาวต่างชาติ ใช้สำเนาพาสปอร์ต, วีซ่า และสำเนาใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย (Work permit) ที่มีข้อมูลจนถึงปัจจุบันและตอบคำถามในถ้อยแถลงสำหรับชาวต่างชาติ
 4. หนังสือยืนยันการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร

กลุ่มลูกค้าที่ต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อแสดงตัวตน Customer Due Diligence (CDDQ ) “(เพิ่มเติม)”

 1. กลุ่มลูกค้าที่ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง และชำระเบี้ยประกันภัยต่อปี ตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป
 2. กลุ่มลูกค้า (ทุกอาชีพ) ที่จ่ายเบี้ยประกันภัยต่อปี ตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป
 3. กลุ่มลูกค้า (ทุกอาชีพ) ที่มีจำนวนเบี้ยประกันภัยของทุกสัญญาประกันภัยที่ยังมีผลคุ้มครองอยู่
  3.1 การชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายงวดตั้งแต่ 6,000,000 บาทขึ้นไป
  3.2 การชำระเบี้ยประกันภัยแบบครั้งเดียวตั้งแต่ 800,000 บาทขึ้นไป
  3.3 การชำระเบี้ยประกันภัยทั้งแบบรายงวดและแบบครั้งเดียว ตั้งแต่ 8,000,000 บาทขึ้นไป
 4. กลุ่มลูกค้าที่มีสถานภาพทางการเมือง
 5. กลุ่มลูกค้าที่มีสัญชาติหรือมีถิ่นอาศัยในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงด้านฟอกเงิน

กรณีนิติบุคคล ส่งเอกสารเพิ่มเติม คือ

 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท
 2. หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารธนชาตทุกสาขา หรือโทร.1621

ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ


  1. ถาม: แผนการประกันชีวิตมีความจำเป็นอย่างไร
   คำตอบ :ในปัจจุบันถือว่ามีความจำเป็นมาก เพราะทุกวินาทีมีความเสี่ยงอยู่เสมอ ซึ่งแผนประกันชีวิตนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็น หลักประกันความมั่นใจกับสมาชิกผู้เอาประกันภัย(ผู้กู้) และครอบครัวได้ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น จะยังคงอยู่กับครอบครัวต่อไปอย่างสมบูรณ์ หากผู้กู้ต้องพบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด (กรณีที่ทุนประกันภัยเท่ากับวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ)

 

  1. ถาม: แผนการประกันชีวิตนี้จะเป็นหลักประกันอย่างไร
   คำตอบ :ผลประโยชน์ความคุ้มครองจาก Smile SME และ Smile SME Plus by Prudential เป็นแบบประกันคุ้มครองสินเชื่อธุรกิจ กับธนาคารธนชาต จะช่วยปลดภาระ หนี้สินค้างชำระ ที่เหลืออยู่กับธนาคารในกรณีที่สมาชิกผู้เอาประกันภัย (ผู้กู้) เสียชีวิตหรือตกเป็นบุคคลทุพพลภาพฯ ก่อนเวลาอันสมควร   ดังนั้นหากผู้กู้ต้องการหลักประกันแก่ครอบครัวว่าทุกๆ อย่าง จะไม่เป็นภาระอีกต่อไป สมาชิกผู้เอาประกันภัยต้องทำประกันด้วยทุนประกันภัย 100% ของวงเงินสินเชื่อ เพื่อลดปัญหาภาระหนี้ค้างชำระโดยไม่ให้ครอบครัวผู้อยู่ข้างหลังต้องเดือดร้อน และสร้างความมั่นใจว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น จะยังคงอยู่กับครอบครัวต่อไปอย่างสมบูรณ์ หากผู้กู้ต้องพบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

 

  1. ถาม :ผมรู้จักกับตัวแทนขายประกันชีวิต ไม่ทราบว่าแผนประกันชีวิตนี้ต่างจากแผนประกันที่ทางตัวแทนเสนอขายอย่างไร
   คำตอบ :ส่วนใหญ่แล้วตัวแทนขายประกันชีวิต จะเสนอการประกันชีวิตในรูปแบบการออมทรัพย์ หรือความคุ้มครองที่แตกต่างไปจากแบบประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อธุรกิจนี้ เพราะแบบประกัน Smile SME และ Smile SME Plus by Prudential เป็นแบบประกันชีวิตที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อมอบความคุ้มครองให้กับผู้กู้ของธนาคารธนชาตโดยเฉพาะ ซึ่งตัวแทนจะไม่สามารถเสนอการประกันชีวิตประเภทนี้ได้

 

  1. ถาม: แผนนี้แตกต่างจากแผนการประกันชีวิตอื่นอย่างไร
   คำตอบ :แผนประกันชีวิตอื่น ๆ ในตลาดขณะนี้ มุ่งเน้นการให้ความคุ้มครองชีวิตที่เท่ากันตลอดสัญญาเป็นหลัก ซึ่งอาจจะเท่าหรือไม่เท่ากับวงเงินสินเชื่อก็ได้ ซึ่งแตกต่างไปจาก Smile SME และ Smile SME Plus by Prudential ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อโดยเฉพาะ โดยมีผลประโยชน์ลดลง เท่ากับจำนวนหนี้สินค้างชำระที่มีอยู่กับธนาคาร และหากผู้กู้เลือกสมัครเอาประกันภัย Smile SME Plus by Prudential ยังได้ความคุ้มครองเพิ่มเติม ในกรณีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเท่ากับ 100% ของทุนประกันภัยหลัก

 

  1. ถาม :จำเป็นต้องทำประกันประเภทนี้ด้วยหรือ
   คำตอบ :สามารถเลือกทำประกันประเภทนี้ได้โดยสมัครใจ เนื่องจากทางโครงการประสงค์จะให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับภาระหนี้ค้างชำระ เพื่อไม่ให้ครอบครัวผู้อยู่ข้างหลังต้องเดือดร้อน ในภายหน้า หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับผู้กู้ในระหว่างการผ่อนชำระ

 

  1. ถาม :มีการประกันชีวิตอยู่เพียงพอแล้ว
   คำตอบ :เป็นการวางแผนสร้างหลักประกันความมั่นคงที่ดีครับ/คะ แต่การประกันชีวิตที่ท่านมีอยู่แล้วอาจเพียงพอสำหรับปัจจุบัน
   แต่ขณะนี้ ท่านก็กำลังจะมีภาระใหม่เพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจทำให้ความคุ้มครองเดิมที่มีอยู่ต้องถูกแบ่ง มารับภาระเงินกู้เพื่อธุรกิจนี้  อันทำให้จุดประสงค์ของการทำประกันชีวิตซึ่งเดิมทำไว้อาจไม่เพียงพอ เราจึง อยากเรียนเสนอการประกันชีวิตประเภทนี้ เพื่อท่านจะได้สำเร็จ ตามเป้าประสงค์เดิมของการประกันชีวิต ซึ่งท่านมีอยู่แล้วได้ดังเดิม แต่ได้รับความคุ้มครองภาระหนี้ในครั้งนี้ด้วย

 

  1. ถาม :จะได้รับการชดเชยอย่างไร
   คำตอบ :เมื่อได้รับผลพิสูจน์การเรียกร้องชดเชยการเสียชีวิตหรือการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  ตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย หนี้สินค้างชำระจะได้รับการชำระจากพรูเด็นเชียลประกันชีวิต ในจำนวนเงินตามตารางทุนประกัน ที่กำหนดไว้ กรณีผลประโยชน์ส่วนที่เกินจากมูลค่าหนี้นั้นจะถูกจ่ายไปยังผู้รับผลประโยชน์

 

  1. ถาม :เบี้ยประกันภัยที่ชำระสำหรับ Smile SME และ Smile SME Plus by Prudential จะสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีได้หรือไม่
   คำตอบ :สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ในส่วนของ
    เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต กรณีที่ซื้อความคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป สามารถนำมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
   – เบี้ยประกันภัยคุ้มครองทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สามารถนำมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกันเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

 

  1. ถาม :ผลประโยชน์ความคุ้มครองของแบบประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (P.A.) จะให้ความคุ้มครองกับผู้กู้เหมือนกับ Smile SME Plus by Prudential หรือไม่
   คำตอบ :ให้ความคุ้มครองที่ไม่เหมือนกัน เพราะแบบประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (P.A.) เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้ม ครองการสูญเสีย ซึ่งเกิดจากการประสบอุบัติเหตุเท่านั้นให้คุ้มครองระยะสั้นแบบปีต่อปี จำนวนทุนประกันภัย เป็นแบบคงที่ตลอดระยะเวลาความคุ้มครอง ไม่สอดคล้องกับยอดหนี้ที่ผู้กู้คงค้างชำระกับธนาคาร ดังนั้นแบบประกัน Smile SME Plus by Prudential ที่ถูกออกแบบมาเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อโดยเฉพาะ  ที่ไม่เพียงแต่ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุม การสูญเสียจากทุกกรณี ยังมีผลประโยชน์ความคุ้มครองที่สอดคล้องอย่างลงตัวกับสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร ชำระเบี้ยครั้งเดียว

 

 1. ถาม :กรณีต้องมีการตรวจสุขภาพ จะมีความยุ่งยาก และเสียค่าตรวจสุขภาพหรือไม่
  คำตอบ :กรณีที่ต้องมีการตรวจสุขภาพลูกค้าจะได้รับความสะดวกสบายไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดแต่อย่างใด  เพราะบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการ ติดต่อโรงพยาบาลในเครือข่ายที่ใกล้ และสะดวกต่อผู้ขอเอาประกันภัย (ผู้กู้) พร้อมจัดทำจดหมาย ส่งตัวที่แจกแจงรายละเอียดที่ต้องตรวจทุกอย่างให้กับผู้กู้เพื่อนำไปยื่นให้กับโรงพยาบาลเวลาติดต่อขอตรวจสุขภาพ และเมื่อเสร็จสิ้นกับการตรวจสุขภาพแล้ว สามารถกลับบ้านได้ทันทีไม่ต้องรอผลการตรวจ และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด แต่ในกรณีที่ผู้กู้เป็นผู้ปฎิเสธการทำประกันภัย ผู้กู้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการตรวจสุขภาพเองทั้งหมด

หมายเหตุ


  • ธนาคารธนชาต ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย
  • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต  มิใช่การฝากเงิน ผู้ซื้อต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • สมาชิกผู้เอาประกันภัย (สำหรับนิติบุคคล) มีสิทธิ์ยกเลิกการประกันภัยภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับสัญญาประกันภัยจากบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือหลังจากหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ฉบับละ 500 บาท
  • แบบประกันชีวิตคุ้มครองภาระสินเชื่อเพื่อธุรกิจ Smile SME by Prudential เป็นชื่อทางการตลาดของ การประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองสินเชื่อแบบนิติบุคคล สำหรับคุ้มครองชีวิต และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 3
  • แบบประกันชีวิตคุ้มครองภาระสินเชื่อเพื่อธุรกิจ Smile SME Plus by Prudential เป็นชื่อทางการตลาดของ การประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองสินเชื่อแบบนิติบุคคล สำหรับคุ้มครองชีวิต และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 3 และ สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยกลุ่มสินเชื่อ คุ้มครองอุบัติเหตุ กรณีมรณกรรม
  • สมาชิกผู้เอาประกันภัย ควรทำประกันให้มีทุนประกันภัยเท่ากับ 100% ของวงเงินสินเชื่อ เพื่อให้สอดคล้องกับความคุ้มครองที่คงเหลืออยู่ โดยความคุ้มครองจะลดลงเรื่อยๆ ตามยอดหนี้สินที่ลดลง
  • สมาชิกผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ขอเวนคืนกรมธรรม์ โดยสมาชิกผู้เอาประกันภัยจะได้รับมูลค่าเวนคืนตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัยหักด้วยจำนวนหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี)
  • กรณีที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 1 ปี นับจากวันทำสัญญา
  • รับประกันชีวิตโดย บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 9/9 อาคารแอทสาทร ชั้น 20-27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2352 8000
ศูนย์บริการลูกค้า : 1621
โทรสาร : 0 2353 4888 อีเมล : [email protected]

 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)