ประกันชีวิต เพื่อความคุ้มครอง Smile Quick Protect

ธนาคารธนชาต แบงก์แอสชัวรันส์ - ​​​​​​​​​​​​​​ประกันชีวิต

ประกันชีวิตคุ้มครอง วงเงินเบิกเกินบัญชี
– Smile Quick Protect for Business by Prudential
– Smile Quick Protect for Personal by Prudential

 • ตัดปัญหาหนี้ค้างชำระ
 • คุ้มครองทุกที่ทั่วโลก 24 ชั่วโมง
 • คุ้มครองการเสียชีวิต และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทุกกรณีรวม 100% ของทุนประกันภัยตลอดสัญญา
 • เบี้ยประกันภัยแผนนี้ไม่สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ (ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

รายละเอียด


“Smile Quick Protect by Prudential” เป็นรูปแบบการประกันชีวิต ที่ระยะเวลาคุ้มครองและชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี ต่ออายุอัตโนมัติ ตลอดระยะเวลาที่ลูกค้ายังคงใช้วงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารธนชาต แต่ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

 • มอบวงเงินความคุ้มครองเท่ากับวงเงินเบิกเกินบัญชีตามที่ธนาคารอนุมัติ แต่ต้องอยู่ระหว่าง 100,000 – 10,000,000 บาท
 • รับความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี
 • รับความคุ้มครองการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทุกกรณี
 • ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทุกที่ทั่วโลก
 • ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี (ต่ออายุอัตโนมัติ) ที่ลูกค้ายังคงใช้บริการวงเงินเบิกเกินบัญชี
 • สร้างหลักประกันที่มั่นใจให้แก่ลูกค้าและครอบครัว ตัดปัญหาการค้างชำระวงเงินเบิกเกินบัญชี

 

การจ่ายผลประโยชน์
บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัย (ผู้มีวงเงินเบิกเกินบัญชี) เสียชีวิตหรือเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ให้แก่ ธนาคารธนชาต (เจ้าหนี้) เป็นจำนวนเงินตามทุนประกันภัยที่ระบุไว้เพื่อปลดภาระที่คงค้างชำระ และหากมีส่วนเหลือก็จะมอบให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ หรือทายาทตามที่ระบุไว้ในใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม

กรณีที่ 1 เสียชีวิตทุกกรณี บริษัทฯ จ่ายตามตารางทุนประกันภัยที่ลดลงในแต่ละเดือน ณ วันที่เสียชีวิต (ยกเว้นการฆ่าตัวตายในปีแรกของการประกันภัย)

กรณีที่ 2 เป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องมาจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ติดต่อกันมาครบ 180 วันแล้ว บริษัทฯ จ่ายตามตารางทุนประกันภัยที่ลดลงในแต่ละเดือน ณ วันที่ครบ 180 วันแล้ว ทั้งนี้ การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง การทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆในอาชีพประจำและอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป เพื่อรับค่าจ้างค่าตอบแทนและการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นต้องเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วันและกรณีต่อไปนี้ถือว่าเป็นการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงด้วย

 1. สูญเสียมือ หรือ เท้า หรือสายตา สองข้าง
 2. สูญเสียมือหนึ่งข้างและเท้าหนึ่งข้าง
 3. สูญเสียมือหนึ่งข้างและสายตาหนึ่งข้าง
 4. สูญเสียเท้าหนึ่งข้างและสายตาหนึ่งข้าง

หมายเหตุ: การประสบเหตุจะต้องไม่เข้าข่ายข้อยกเว้น (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตราเบี้ยประกันภัย
อัตราเบี้ยประกันภัย (เป็น %ของทุนประกันภัย) เบี้ยประกันภัยอัตราเดียวกันทุกเพศ ทุกอายุ 7 บาท ต่อทุนประกันภัย 1,000 บาท โดยมีงวดการชำระเบี้ยประกันภัยรายปี และต่ออายุอัตโนมัติ

ข้อยกเว้นทั่วไป

1. กรณีการเสียชีวิต ซึ่งเกิดมาจากสาเหตุต่อไปนี้
1.1.ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่สัญญามีผลบังคับ
1.2.ผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

2. กรณีการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงและการทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราว ซึ่งเกิดมาจากสาเหตุต่อไปนี้
2.1 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง

2.2 ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม

2.3 สงคราม ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การจลาจล การก่อการร้าย

2.4 การบาดเจ็บขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้น หรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์

2.5 ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ

2.6 ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม

2.7 ความบกพร่องทางร่างกาย การเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บ ที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยทราบอยู่แล้วในขณะที่สัญญาประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ แต่มิได้แจ้งให้บริษัททราบ เว้นแต่สมาชิกผู้นั้นได้เอาประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

2.8 การบาดเจ็บที่เกิดขึ้น จากการกระทำของสมาชิกผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร


 1. อายุ 17 – 59 ปี และต่ออายุจนถึงอายุ 60 ปี
 2. เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล
 3. เป็นลูกค้าสินเชื่อวงเงินเบิกเกินบัญชีของธนาคารธนชาต
 4. ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี และต่ออายุโดยอัตโนมัติ
 5. ทุนประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท
 6. ลูกค้าต้องยื่นใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม
 7. การตรวจสุขภาพเป็นไปตามข้อกำหนดการพิจารณารับประกันของบริษัทฯ

เอกสารประกอบการพิจารณา


กรณีบุคคลธรรมดา

 1. ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่มที่กรอกข้อมูลผู้ขอเอาประกันภัยอย่างสมบูรณ์
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. กรณีชาวต่างชาติ ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า และสำเนาใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย (Work permit) ที่มีข้อมูลจนถึงปัจจุบันและตอบคำถามในถ้อยแถลงสำหรับชาวต่างชาติ
 4. หนังสือยืนยันการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร

กลุ่มลูกค้าที่ต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อแสดงตัวตน Customer Due Diligence (CDDQ ) “(เพิ่มเติม)”

 1. กลุ่มลูกค้าที่ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง และชำระเบี้ยประกันภัยต่อปี ตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป
 2. กลุ่มลูกค้า (ทุกอาชีพ) ที่จ่ายเบี้ยประกันภัยต่อปี ตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป
 3. กลุ่มลูกค้า (ทุกอาชีพ) ที่มีจำนวนเบี้ยประกันภัยของทุกกรมธรรม์ที่ยังมีผลคุ้มครองอยู่
  3.1 การชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายงวดตั้งแต่ 6,000,000 บาทขึ้นไป
  3.2 การชำระเบี้ยประกันภัยแบบครั้งเดียวตั้งแต่ 800,000 บาทขึ้นไป
  3.3 การชำระเบี้ยประกันภัยทั้งแบบรายงวดและแบบครั้งเดียว ตั้งแต่ 8,000,000 บาทขึ้นไป
 4. กลุ่มลูกค้าที่มีสถานภาพทางการเมือง
 5. กลุ่มลูกค้าที่มีสัญชาติหรือมีถิ่นอาศัยในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงด้านฟอกเงิน

กรณีนิติบุคคล ส่งเอกสารเพิ่มเติม คือ
6. หนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท
7. หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นกรรมการผู้มีอานาจ
8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการผู้มีอำนาจ

ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ


 1. ถาม : แผนการประกันชีวิตมีความจำเป็นอย่างไร
  ตอบ : ในปัจจุบันถือว่ามีความจำเป็นมากเพราะทุกวินาทีมีความเสี่ยงอยู่เสมอ ซึ่งแผนประกันนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็น หลักประกันความมั่นใจกับผู้เอาประกันภัย (ผู้กู้) และครอบครัวได้ว่า กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น จะยังคงอยู่กับครอบครัวต่อไปอย่างสมบูรณ์ หากผู้กู้ต้องพบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
 2. ถาม : แผนการประกันชีวิตนี้จะเป็นหลักประกันอย่างไร
  ตอบ : ผลประโยชน์ความคุ้มครองจาก Smile Quick Protect by Prudential เป็นแบบประกันคุ้มครองวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารธนชาต จะช่วยปลดภาระหนี้สินค้างชำระ ที่เหลืออยู่กับธนาคารในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย (ผู้กู้) เสียชีวิตหรือตกเป็นบุคคลทุพพลภาพฯ ก่อนเวลาอันสมควร ดังนั้นผู้กู้จะสามารถให้หลักประกันแก่ครอบครัวได้ว่าทุกๆ อย่างจะไม่เป็นภาระอีกต่อไป และต้องการตัดปัญหาภาระหนี้ค้างชำระเพื่อไม่ให้ครอบครัวผู้อยู่ข้างหลังต้องเดือดร้อน และสร้างความมั่นใจว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น จะยังคงอยู่กับครอบครัวต่อไปอย่างสมบูรณ์ หากผู้กู้ต้องพบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
 3. ถาม : แผนประกันชีวิตนี้ต่างจากแผนประกันที่ตัวแทนเสนอขายอย่างไร
  ตอบ : ส่วนใหญ่แล้วตัวแทนขายประกันชีวิต จะเสนอการประกันชีวิตในรูปแบบการออมทรัพย์ หรือความคุ้มครองที่แตกต่างไปจากแบบประกันคุ้มครองวงเงินเบิกเกินบัญชีนี้ เพราะแบบประกัน Smile Quick by Prudential เป็นแบบประกันพิเศษที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อมอบความคุ้มครองให้กับผู้กู้ของธนาคารธนชาตโดยเฉพาะ ซึ่งตัวแทนจะไม่สามารถเสนอการประกันชีวิตประเภทนี้ได้
 4. ถาม : จะได้รับการชดเชยอย่างไร
  ตอบ : เมื่อได้รับผลพิสูจน์การเรียกร้องชดเชยการเสียชีวิตหรือการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ หนี้สินค้างชำระจะได้รับการชำระโดยอัตโนมัติ จากบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในจำนวนเงินตามตารางทุนประกัน ที่กำหนดไว้
 5. ถาม : เบี้ยประกันภัยที่ชำระสำหรับ Smile Quick protect by Prudential จะสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีได้หรือไม่
  ตอบ : ไม่ได้
 6. ถาม : ผลประโยชน์ความคุ้มครองของแบบประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (P.A.) จะให้ความคุ้มครองกับผู้กู้เหมือนกับ Smile Quick protect by Prudential หรือไม่
  ตอบ : ให้ความคุ้มครองที่ไม่เหมือนกัน เพราะแบบประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (P.A.) เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองการสูญเสียซึ่งเกิดจากการประสบอุบัติเหตุเท่านั้น ให้คุ้มครองระยะสั้นแบบปีต่อปี จำนวนทุนประกันภัยเป็นแบบคงที่ตลอดระยะเวลาความคุ้มครอง ไม่สอดคล้องกับยอดหนี้ที่ผู้กู้คงค้างชำระกับธนาคาร ดังนั้นแบบประกัน Smile Quick protect by Prudential ที่ถูกออกแบบมาเพื่อคุ้มครองวงเงินเบิกเกินบัญชีโดยเฉพาะ ที่ไม่เพียงแต่ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมการสูญเสียจากทุกกรณี ยังมีผลประโยชน์ความคุ้มครองที่สอดคล้องอย่างลงตัวกับสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร ชำระเบี้ยประกันแบบ ปีต่อปี
 7. ถาม : กรณีต้องมีการตรวจสุขภาพมีความยุ่งยาก และเสียค่าตรวจสุขภาพหรือไม่
  ตอบ : กรณีที่ต้องมีการตรวจสุขภาพลูกค้าจะได้รับความสะดวกสบายไม่ยุ่งยากแต่อย่างใด เพราะบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการ ติดต่อโรงพยาบาลในเครือข่ายที่ใกล้และสะดวกต่อผู้เอาประกันภัย (ผู้กู้) พร้อมจัดทำหนังสือส่งตัวที่แจกแจงรายละเอียดที่ต้องตรวจทุกอย่างให้แก่ผู้กู้เพื่อนำไปยื่นกับโรงพยาบาลเวลาติดต่อขอตรวจสุขภาพและเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสุขภาพแล้ว สามารถกลับบ้านได้ทันทีไม่ต้องรอผลการตรวจ และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด แต่ในกรณีที่ผู้กู้เป็นผู้ปฏิเสธการทำประกันภัย ผู้กู้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการตรวจสุขภาพเองทั้งหมด

หมายเหตุ


 • ธนาคารธนชาต ในฐานะนายหน้าประกันภัย เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์ประกันภัย มิใช่ผลิตภัณฑ์เงินฝาก จึงอาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับเงินต้นคืนไม่เต็มจำนวน และไม่ได้รับความคุ้มครองเงินต้น นอกจากนี้ลูกค้าควรชำระเบี้ยประกันภัยตรงตามระยะเวลาที่กำหนดและครบตามระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย รวมทั้งถือกรมธรรม์จนครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดในกรมธรรม์ หากมีการเวนคืนกรมธรรม์อาจทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับเงินน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
 • รับประกันชีวิตโดยบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง