ประกันชีวิต เพื่อความคุ้มครอง Smile Car

ธนาคารธนชาต แบงก์แอสชัวรันส์ - ​​​​​​​​​​​​​​ประกันชีวิต

ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ Smile Car by Prudential

 • ตัดปัญหาหนี้ค้างชำระ คุ้มครองสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 • ชำระเบี้ยฯ เพียงครั้งเดียว เลือกความคุ้มครองได้สูงสุด 8 ปี
 • คุ้มครองการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100 % ของทุนฯ
 • อุ่นใจด้วยความคุ้มครองการทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราวนานสูงสุด 3 เดือน
 • เบี้ยประกันชีวิตไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้ (ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

รายละเอียด


เพิ่มหลักประกันความมั่นใจกับ Smile Car by Prudential แบบประกันชีวิตพิเศษ สำหรับลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคารธนชาต เพื่อรับภาระจ่ายหนี้สินค้างชำระให้คุณหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เนื่องจากการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราว หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงระหว่างการผ่อนชำระ ตัดภาระหนี้สินของครอบครัว หรือปัญหาจากการถูกยึดรถยนต์ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่ากรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยังคงเป็นของครอบครัวที่คุณรัก

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

 • มอบวงเงินความคุ้มครองเท่ากับวงเงินสินเชื่อเช่าซื้อ และเงื่อนไขระยะเวลาระยะการผ่อนชำระค่างวดตามที่ธนาคารอนุมัติ
 • ความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี
 • ความคุ้มครองการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือการทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราวทุกกรณี
 • ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วโลก
 • ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว ให้ความคุ้มครองตลอดสัญญา
 • ตัดปัญหาหนี้สินคงค้างชำระสำหรับลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ พร้อมสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่ครอบครัว
 • ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 1 ปี จนถึง 8 ปี ตามระยะเวลาของสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารธนชาต

การจ่ายผลประโยชน์
บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัย (ผู้เช่าซื้อ ) เสียชีวิตหรือเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือ ทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราว ให้แก่ ธนาคารธนชาต (เจ้าหนี้) เป็นจำนวนเงินตามที่ระบุไว้ในตารางทุนประกันภัยที่ลดลงในแต่ละเดือนเพื่อปลดหนี้สินค้างชำระ และหากมีส่วนเหลือก็จะมอบให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ หรือทายาทตามที่ระบุไว้ในใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่มสินเชื่อ

กรณีที่ 1 เสียชีวิตทุกกรณี บริษัทฯ จ่ายตามตารางทุนประกันภัยที่ลดลงในแต่ละเดือน ณ วันที่เสียชีวิต (ยกเว้นการฆ่าตัวตายในปีแรกของการประกันภัย)

กรณีที่ 2 เป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องมาจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ติดต่อกันมาครบ 180 วันแล้ว บริษัทฯจ่ายตามตารางทุนประกันภัยที่ลดลงในแต่ละเดือน ณ วันที่ครบ 180 วันแล้ว ทั้งนี้การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง การทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆในอาชีพประจำและอาชีพอื่นๆได้โดยสิ้นเชิงตลอดไปเพื่อรับค่าจ้าง ค่าตอบแทนและการทุพพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นต้องเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วันและกรณีต่อไปนี้ถือว่าเป็นการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงด้วย

 1. สูญเสียมือ หรือ เท้า หรือสายตา สองข้าง
 2. สูญเสียมือหนึ่งข้างและเท้าหนึ่งข้าง
 3. สูญเสียมือหนึ่งข้างและสายตาหนึ่งข้าง
 4. สูญเสียเท้าหนึ่งข้างและสายตาหนึ่งข้าง

กรณีที่ 3 เป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราวเนื่องมาจากการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 1 เดือน บริษัทฯจะจ่ายผลประโยชน์ให้เป็นรายเดือนเท่ากับค่างวดรายเดือน (ค่างวดคำนวณจากทุนประกันภัย หารด้วยจำนวนเดือนที่คุ้มครอง) ตลอดระยะเวลาที่ยังคงทุพพลภาพอยู่ ทั้งนี้ความคุ้มครองทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราว จะสิ้นผลบังคับโดยอัตโนมัติในวันใดวันหนึ่งดังต่อไปนี้แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน

 1. วันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือ
 2. วันที่บริษัทฯจ่ายผลประโยชน์ทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราวครบตามจำนวนค่างวดรายเดือน รวม 3 งวดแล้ว

หมายเหตุ: การประสบเหตุจะต้องไม่เข้าข่ายข้อยกเว้น (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

ข้อยกเว้นทั่วไป

1. กรณีการเสียชีวิต ซึ่งเกิดมาจากสาเหตุต่อไปนี้
1.1.ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่สัญญามีผลบังคับ
1.2.ผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

2. กรณีการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงและการทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราว ซึ่งเกิดมาจากสาเหตุต่อไปนี้
2.1 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง

2.2 ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม

2.3 สงคราม ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การจลาจล การก่อการร้าย

2.4 การบาดเจ็บขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้น หรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์

2.5 ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ

2.6 ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม

2.7 ความบกพร่องทางร่างกาย การเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บ ที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยทราบอยู่แล้วในขณะที่สัญญาประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ แต่มิได้แจ้งให้บริษัททราบ เว้นแต่สมาชิกผู้นั้นได้เอาประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

2.8 การบาดเจ็บที่เกิดขึ้น จากการกระทำของสมาชิกผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

วิธีการสมัคร – คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร


 1. อายุ 15 – 64 ปี และอายุไม่เกิน 65 ปี เมื่อรวมระยะเวลาความคุ้มครอง
 2. เป็นบุคคลธรรมดา
 3. เป็นลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคารธนชาต
 4. ระยะเวลาความคุ้มครอง ตั้งแต่ 1 – 8 ปี
 5. ทุนประกันขั้นต่ำ 50,000 บาท
 6. ลูกค้าต้องยื่นใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม – สินเชื่อเช่าซื้อ
 7. การตรวจสุขภาพเป็นไปตามข้อกำหนดการพิจารณารับประกันของบริษัทฯ

เอกสารประกอบการพิจารณา


 1. ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม – สินเชื่อเช่าซื้อที่กรอกข้อมูลผู้ขอเอาประกันอย่างสมบูรณ์
 2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. กรณีชาวต่างชาติ ใช้สำเนาพาสปอร์ต, วีซ่า และสำเนาใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย (Work permit) ที่มีข้อมูลจนถึงปัจจุบัน และตอบคำถามในถ้อยแถลงสำหรับชาวต่างชาติ

กลุ่มลูกค้าที่ต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อแสดงตัวตน Customer Due Diligence (CDDQ ) “(เพิ่มเติม)”

 1. กลุ่มลูกค้าที่ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง และชำระเบี้ยประกันภัยต่อปี ตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป
 2. กลุ่มลูกค้า (ทุกอาชีพ) ที่จ่ายเบี้ยประกันภัยต่อปี ตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป
 3. กลุ่มลูกค้า (ทุกอาชีพ) ที่มีจำนวนเบี้ยประกันภัยของทุกกรมธรรม์ที่ยังมีผลคุ้มครองอยู่
  3.1 การชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายงวดตั้งแต่ 6,000,000 บาทขึ้นไป
  3.2 การชำระเบี้ยประกันภัยแบบครั้งเดียวตั้งแต่ 800,000 บาทขึ้นไป
  3.3 การชำระเบี้ยประกันภัยทั้งแบบรายงวดและแบบครั้งเดียว ตั้งแต่ 8,000,000 บาทขึ้นไป
 4. กลุ่มลูกค้าที่มีสถานภาพทางการเมือง
 5. กลุ่มลูกค้าที่มีสัญชาติหรือมีถิ่นอาศัยในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงด้านฟอกเงิน

ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ


 1. ถาม : Smile Car by Prudential มีจุดเด่นที่แตกต่างไปจากแบบประกันชีวิตทั่วไปอย่างไร
  ตอบ : Smile Car by Prudential เป็นแบบประกันชีวิตพิเศษที่ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีภาระสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์โดยเฉพาะ ดังนั้นผลประโยชน์ความคุ้มครองภาระหนี้ค้างชำระและระยะเวลาสัญญาของ Smile Car by Prudential จึงสอดคล้องตรงกับสัญญาสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และระยะเวลา การผ่อนชำระที่ธนาคารอนุมัติ เพื่อตัดปัญหาภาระหนี้ค้างชำระ (ค่างวดเช่าซื้อค้างชำระที่เหลือ) ได้อย่างสมบูรณ์แบบและคุ้มค่าที่สุด หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันก่อนเวลาอันควร ซึ่งสามารถนำเสนอขายได้อย่างตรงความต้องการของลูกค้า
 2. ถาม : ทำไมจึงควรทำประกัน Smile Car by Prudential เมื่อทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์
  ตอบ : เพราะเป็นการเสริมสร้างหลักประกันความมั่นใจได้ว่ากรรมสิทธิ์ในรถยนต์จะเป็นของท่านและครอบครัวตลอดไป เพราะ Smile Car by Prudential จะตัดปัญหาหนี้สินค้างชำระ (ค่างวดเช่าซื้อที่เหลือ) ที่มีอยู่กับธนาคารให้กับท่านเพื่อไม่ให้ผู้ที่อยู่ข้างหลังต้องเดือดร้อนแบกรับภาระหนี้ หากเกิดเหตุที่ทำให้ผู้เอาประกันภัย (ผู้เช่าซื้อ) เสียชีวิต หรือเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราว ทั้งนี้ถือเป็นการเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับครอบครัวได้อีกด้วย
 3. ถาม : Smile Car by Prudential ให้ความคุ้มครองชีวิตที่แตกต่างกันอย่างไรกับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
  ตอบ : Smile Car by Prudential ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย (ผู้เช่าซื้อ) ทุกที่ทั่วโลก 24 ชั่วโมง
  – การเสียชีวิตทุกกรณี รวมถึงอุบัติเหตุ หรือ
  – การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ
  – การทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราวจากการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ
  ส่วนการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจะคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก แต่ไม่รวมถึงผู้ขับขี่รถยนต์ (ผู้เอาประกันภัย)
 4. ถาม : การสมัครเข้าร่วมโครงการ Smile Car by Prudential ยุ่งยากหรือไม่
  ตอบ : ง่ายๆ เพียงแค่กรอกใบสมัครโครงการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ให้สมบูรณ์ แนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครและผู้รับผลประโยชน์เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยกัน ส่วนการชำระเบี้ยประกันภัยก็สะดวกด้วยการชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว คุ้มครองไปตลอดสัญญาไม่เป็นภาระระยะยาว โดยให้ยื่นใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่มโครงการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ พร้อมเอกสารประกอบการสมัครไปพร้อมกับการขอสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์กับธนาคาร
 5. ถาม : ผู้สมัครสามารถซื้อทุนประกันชีวิตได้เท่าใด
  ตอบ : สำหรับโครงการ Smile Car by Prudential ที่มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (ค่างวดเช่าซื้อค้างชำระ) ให้กับผู้เช่าซื้อ ดังนั้นทุนประกันชีวิตที่ผู้สมัครจะสามารถซื้อได้ จึงควรเป็นจำนวนที่เท่ากับวงเงินสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (ยอดจัด+ดอกเบี้ย) ที่ธนาคารธนชาตอนุมัติ
 6. ถาม : ความคุ้มครองของโครงการ Smile Car by Prudential เริ่มขึ้นเมื่อใด
  ตอบ : ความคุ้มครองเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ธนาคารธนชาตอนุมัติสัญญาสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์แล้ว และผ่านการพิจารณารับประกันจากบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิตพร้อมทั้งได้ชำระค่าเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนเรียบร้อยแล้ว
 7. ถาม : ผู้สมัครจะได้รับเอกสารยืนยันการรับประกันภัยอย่างไรบ้าง จากบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ตอบ : ผู้สมัครจะได้รับหนังสือรับรองการประกันชีวิต เพื่อยืนยันการรับประกันจากบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมใบเสร็จรับเงินฉบับจริงโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังลูกค้า
 8. ถาม : เบี้ยประกันภัยที่ชำระสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่
  ตอบ : ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ เนื่องจากกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีจะต้องมีระยะเวลาความคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไปทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

หมายเหตุ


 • ธนาคารธนชาต ในฐานะนายหน้าประกันภัย เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์ประกันภัย มิใช่ผลิตภัณฑ์เงินฝาก จึงอาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับเงินต้นคืนไม่เต็มจำนวน และไม่ได้รับความคุ้มครองเงินต้น นอกจากนี้ลูกค้าควรชำระเบี้ยประกันภัยตรงตามระยะเวลาที่กำหนดและครบตามระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย รวมทั้งถือกรมธรรม์จนครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดในกรมธรรม์ หากมีการเวนคืนกรมธรรม์อาจทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับเงินน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
 • รับประกันชีวิตโดยบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง