ประกันชีวิต เพื่อความคุ้มครอง แฮปปี้ ไลฟ์ โพรเทค

ธนาคารธนชาต แบงก์แอสชัวรันส์ - ​​​​​​​​​​​​​​ประกันชีวิต

รายละเอียดผลิตภัณฑ์


อนาคตที่คุณวางแผนได้ในแบบที่ต้องการ กับประกันชีวิต “แฮปปี้ ไลฟ์ โพรเทค” คุ้มครองตลอดชีวิต ครอบคลุม 5 โรคร้ายแรง จ่ายเบี้ยฯ คงที่ สั้นเพียง 10 ปี พร้อมโอกาสรับเงินปันผล

“แฮปปี้ ไลฟ์ โพรเทค” เป็นประกันชีวิตที่ตอบโจทย์การวางแผน ช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น ด้วยการจ่ายเบี้ยประกันภัยคงที่เพียง 10 ปี คุ้มครองชีวิต และโรคร้ายแรง ยาวจนถึงอายุ 99 ปี พร้อมโอกาสรับเงินปันผล

 • ไม่ต้องกังวล ครอบคลุมครบทั้งความคุ้มครองชีวิต และ 5 โรคร้ายแรง
 • เงินเพิ่มพูน มีโอกาสได้รับเงินปันผล ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 11 (ถ้ามี)
 • อุ่นใจหลังเกษียณ ถอนเงินปันผลสะสมเพื่อใช้หลังเกษียณ (ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่อายุ 60 ปีเป็นต้นไป)
 • จ่ายสั้น คุ้มครองนาน ชำระเบี้ยฯ คงที่ สั้นเพียง 10 ปี แต่คุ้มครองยาวถึงอายุ 99 ปี
 • ช่วยลดหย่อนภาษี สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร

การจ่ายผลประโยชน์


 1. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
  (ตามร้อยละของทุนประกันภัยหลัก หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือจำนวนเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า)

  ปีที่ 1 – อายุ 74 ปี ไม่น้อยกว่า 100% ของทุนประกันภัยหลัก
  อายุ 75 – 94 ปี ไม่น้อยกว่า 120% ของทุนประกันภัยหลัก
  อายุ 95 – 99 ปี ไม่น้อยกว่า 150% ของทุนประกันภัยหลัก
 2. ผลประโยชน์กรณีเป็นโรคร้ายแรง
  รับเงินชดเชย 100% ของความคุ้มครองโรคร้ายแรง เมื่อได้รับวินิจฉัยและหรือยืนยันจากแพทย์เป็นครั้งแรก ขณะยังมีชีวิตอยู่ว่าป่วยเป็น 5 โรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครอง ดังต่อไปนี้

  • กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
  • โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
  • ไตวายเรื้อรัง
  • โรคมะเร็งระยะลุกลาม
  • ภาวะโคม่า
 3. ผลประโยชน์กรณีครบกำหนดสัญญา
  รับเงินคืน 150% ของทุนประกันภัยหลัก ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุ 99 ปี
 4. ผลประโยชน์ระหว่างสัญญา
  พร้อมโอกาสรับเงินปันผล (ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่ไม่รับรองการจ่าย) ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 11 เป็นต้นไป ตามนโยบายการจัดสรรเงินปันผลของบริษัทฯ
  โดยตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปีเป็นต้นไป สามารถถอนเงินปันผลสะสม ต่อปี ได้สูงสุด 40% ของเงินปันผลสะสมงวดล่าสุด โดยให้เงินปันผลสะสมคงเหลือไม่น้อยกว่า 1% ของทุนประกันภัยหลัก ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
  ข้อยกเว้นสำหรับความคุ้มครองชีวิต


  กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง :

  1. กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มทุนประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
  2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มทุนประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตาย

  หมายเหตุ โปรดอ้างอิงรายละเอียดข้อยกเว้นความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต

  ข้อยกเว้นสำหรับความคุ้มครอง 5 โรคร้ายแรง


  กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง :

  1. ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรง หรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือก่อนวันที่ให้มีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) หรือก่อนวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัทฯ ทราบ และบริษัทฯ ยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว
  2. ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะนำ หรือ ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์

  หมายเหตุ โปรดอ้างอิงรายละเอียดข้อยกเว้นความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต

  ผลประโยชน์ด้านภาษี


  เบี้ยฯ ความคุ้มครอง 5 โรคร้ายแรง สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาทต่อปี เมื่อรวมกับเบี้ยฯ ความคุ้มครองชีวิต สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้รวมสูงสุด 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

  เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยโดยย่อ


  1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 50 ปี
  2. ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุ 99 ปี
  3. ระยะเวลาชำระเบี้ยฯ 10 ปี (เบี้ยฯ คงที่)
  4. ทุนประกันภัยหลัก (ความคุ้มครองชีวิต) เริ่มต้น 200,000 บาท
  5. ความคุ้มครองโรคร้ายแรงเท่ากับ 100% ของทุนประกันภัยหลัก
   • อายุ 1 เดือน – 5 ปี : สูงสุด 5,000,000 บาท
   • อายุ 6 – 50 ปี : สูงสุด 15,000,000 บาท*
    (*อาชีพนักเรียน พ่อบ้าน แม่บ้าน พระ : สูงสุด 10,000,000 บาท)
  6. งวดการชำระเบี้ยฯ รายปี / ราย 6 เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร


 • อายุ 1 เดือน – 50 ปี
 • ทุนประกันภัยหลัก (ความคุ้มครองชีวิต) เริ่มต้น 200,000 บาท
 • ความคุ้มครองโรคร้ายแรงเท่ากับ 100% ของทุนประกันภัยหลัก
  • อายุ 1 เดือน – 5 ปี        : สูงสุด 5,000,000 บาท
  • อายุ 6 – 50 ปี                : สูงสุด 15,000,000 บาท

(ยกเว้นอาชีพนักเรียน พ่อบ้าน แม่บ้าน พระ : สูงสุด 10,000,000 บาท)

 • ใช้ใบคำขอเอาประกันภัยประเภทสามัญ
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามข้อกำหนดการพิจารณารับประกันของบริษัทฯ

ขั้นตอนการสมัคร


 1. แจ้งความจำนงในการซื้อประกันกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
 2. เจ้าหน้าที่ธนาคารจัดทำใบเสนอขาย และผู้ขอเอาประกันภัยตรวจทานพร้อมลงนาม
 3. เจ้าหน้าที่ธนาคารจัดทำใบสมัคร และผู้ขอเอาประกันภัยตรวจทานพร้อมลงนามในใบคำขอเอาประกันภัย
 4. ผู้ขอเอาประกันภัยเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการพิจารณา และส่งคืนเจ้าหน้าที่ธนาคาร

เอกสารประกอบการพิจารณา


 • ใบคำขอเอาประกันภัยประเภทสามัญ ที่กรอกข้อมูลผู้ขอเอาประกันภัยอย่างสมบูรณ์ พร้อมลงนามในเอกสารใบคำขอทั้งผู้เอาประกันและผู้ขาย
 • ใบเสนอขาย ลงนามในเอกสารทั้งผู้เอาประกันและผู้ขาย
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • กรณีที่เป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 17 ปี) และยังไม่ได้ทำบัตรประชาชน สามารถใช้สูติบัตรแทนได้
 • กรณีชาวต่างชาติ ใช้สำเนาพาสปอร์ต, วีซ่า และสำเนาใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย (Work permit) ที่มีข้อมูลจนถึงปัจจุบัน และตอบคำถามในถ้อยแถลงสำหรับชาวต่างชาติ
 • กรณีผู้ขอเอาประกันวัยเป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 17 ปี) ขอเพิ่มสำเนาบัตรประชาชนของผู้ชำระเบี้ยฯ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • กรณีที่ลูกค้าประกอบอาชีพเสี่ยง และ/หรือ ค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ขอเพิ่มแบบฟอร์มการพิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารธนชาตทุกสาขา หรือโทร.1770

ถาม-ตอบ

 


1.ถามในกรณีผู้เอาประกันภัยมีความประสงค์จะซื้อกรมธรรม์ โดยมีทุนประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ความคุ้มครองโรคร้ายแรง) มากกว่าทุนประกันภัยหลัก สามารถทำได้หรือไม่อย่างไร?
ตอบไม่สามารถทำได้ ทุนประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ความคุ้มครองโรคร้ายแรง) สามารถซื้อได้เท่ากับ 100% ของทุนประกันภัยหลัก

2.ถามผู้เอาประกันภัย อายุ 35 ปี เจ้าของธุรกิจขายคอมพิวเตอร์ มีความประสงค์จะซื้อกรมธรรม์ที่ทุนประกันภัยหลัก 20 ล้านบาท และทุนประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ความคุ้มครองโรคร้ายแรง) 20 ล้านบาท สามารถทำได้หรือไม่อย่างไร?
ตอบสามารถซื้อทุนประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ความคุ้มครองโรคร้ายแรง) ได้สูงสุด 15 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันภัยของบริษัทฯ กล่าวคือ อายุ 6 – 50 ปี สามารถซื้อได้สูงสุด 15 ล้านบาท

3.ถามในกรณีผู้เอาประกันภัยมีความประสงค์จะเวนคืนกรมธรรม์ เฉพาะสัญญาเพิ่มเติม สามารถทำได้หรือไม่อย่างไร?
ตอบสามารถแยกการเวนคืนกรมธรรม์ระหว่างสัญญาหลัก และ สัญญาเพิ่มเติมออกจากกันได้

4.ถามสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล กรณีใดที่ลูกค้าจะได้รับเงินปันผล?
ตอบในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ยังมีผลบังคับ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผล ดังนี้ จ่ายเมื่อครบกำหนดสัญญา หรือ ขอเวนคืนกรมธรรม์ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 11 เป็นต้นไป หรือ เสียชีวิต ตั้งแต่ ปีกรมธรรม์ที่ 11 เป็นต้นไป และหากผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนประกันชีวิตแบบมีส่วนร่วมฯ ติดลบ ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินปันผล

5.ถามจำนวนเงินปันผลสะสม ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่แสดงในเอกสารประกอบการเสนอขายหมายถึงอะไร ?
ตอบจำนวนเงินปันผลสะสมที่แสดงนี้เป็นการแสดงตัวอย่างการคำนวณ ณ สิ้นปีกรมธรรม์ เท่านั้น อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินปันผลสะสมนี้เป็นผลประโยชน์ที่ไม่รับรองการจ่าย และบริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้ผู้เอาประกันภัยในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ยังมีผลบังคับ เมื่อครบกำหนดสัญญา หรือ ขอเวนคืนกรมธรรม์ตั้งแต่ ปีกรมธรรม์ที่ 11 เป็นต้นไป หรือเสียชีวิตตั้งแต่ ปีกรมธรรม์ที่ 11 เป็นต้นไป

6.ถามเงินปันผลที่ได้รับในแต่ละปีมีโอกาสได้รับน้อยกว่าหรือมากกว่าปีที่ผ่านมาหรือไม่?
ตอบจำนวนเงินปันผลสะสม ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุนประกันชีวิตแบบมีส่วนร่วมฯ หากสภาวะทางการตลาดดี จะมีผลกระทบเชิงบวกต่อผลตอบแทนจากการลงทุน ดังนั้น เงินปันผลที่ลูกค้าจะได้รับจึงมีโอกาสสูงกว่าปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกัน หากสภาวะทางการตลาดแย่ลง จะมีผลกระทบเชิงลบต่อผลตอบแทนจากการลงทุน ดังนั้น เงินปันผลที่ลูกค้าจะได้รับจึงมีโอกาสต่ำกว่าปีที่ผ่านมา