ประกันชีวิต เพื่อความคุ้มครอง ธนชาต คุ้มจ่าย ได้คืน

ธนาคารธนชาต แบงก์แอสชัวรันส์ - ​​​​​​​​​​​​​​ประกันชีวิต

กลุ่มเป้าหมายลูกค้า


อาชีพ

รายละเอียด

พนักงานประจำ (รายวัน)

มีเงินมาชดเชยกับรายได้ที่ขาดหายไป ไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายประจำวันที่ยังคงอยู่

พนักงานประจำ (รายเดือน)

ไม่ต้องใช้เงินตัวเองจ่ายค่ารักษาพยาบาล เงินเดือนที่ได้ในแต่ละเดือนก็ควรจะเป็นเงินที่เราได้เก็บ ได้ใช้ ตามใจเรา

ข้าราชการ

อยากมีทางเลือกการรับการรักษาเวลาป่วย ถ้าเป็นไปได้ก็อยากเข้าโรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานการบริการดี ไม่ต้องรอคิวนานๆ

เจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ

ไม่อยากเสียโอกาสทำรายได้กรณีต้องนอน รพ. หรือถ้าต้องนอนโรงพยาบาลแล้วมีเงินช่วยค่ารักษาเหมือนพนักงานบริษัทก็คงดี

รายละเอียด


ธนชาต คุ้มจ่าย ได้คืน เป็นประกันชีวิตและสุขภาพ ที่มาพร้อมกับความคุ้มครองค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วย มีแผนความคุ้มครองให้เลือก 2 แผน

 

 

ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง

 รายละเอียด

แผน 1 แผน 2

 ความคุ้มครองชีวิต

100,000 บาท

 ค่าชดเชยรายวัน
กรณีเป็นคนไข้ใน สูงสุด 365 วัน
(ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย 1 ครั้ง)*

1,000 บาท

2,000 บาท

 ครบกำหนดสัญญา

105% ของเบี้ยฯมาตรฐานของสัญญาหลัก

ธนชาต คุ้มจ่าย ได้คืน เป็นชื่อทางการตลาดของ “แบบพรูคุ้มครองชีวิต คืนเบี้ยประกันภัย 2 (ชนิดไม่มีเงินปันผล)” และ สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (ในฐานะคนไข้ใน)

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์


 • รับความคุ้มครองชีวิต 100,000 บาท ตลอดระยะเวลา 15 ปี
 • รับค่าชดเชยรายวัน สูงสุดวันละ 2,000 บาท เมื่อเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล
 • รับเงินคืน 105% ของเบี้ยฯ มาตรฐานของสัญญาหลัก เมื่อครบกำหนดสัญญา
 • จ่ายเบี้ยฯ เบาๆ เริ่มต้นเพียงวันละ 14 บาท (เบี้ยฯมาตรฐานแผน 1 สำหรับเพศหญิงอายุ 16 ปี)

การจ่ายผลประโยชน์


การจ่ายผลประโยชน์สัญญาหลัก

ในขณะที่กรมธรรม์นี้มีผลใช้บังคับ บริษัทฯ จะจ่ายเงิน ดังนี้

 1. ในกรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ในวันครบกำหนดสัญญา บริษัทฯ จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยเท่ากับ 105% ของเบี้ยประกันภัยมาตรฐาน (ตามชั้นอาชีพที่ 1) รายปี ของกรมธรรม์หลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด
 2. ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทฯ จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เป็นจำนวนหนึ่งจำนวนใดที่มากกว่าระหว่างเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือ เบี้ยประกันภัยมาตรฐานรายปีของกรมธรรม์หลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หรือ จำนวนเงินเอาประกันภัย
  ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่ตามกรมธรรม์ (ถ้ามี) บริษัทฯ มีสิทธิหักหนี้สินดังกล่าวออกจากผลประโยชน์ข้างต้นได้

การจ่ายผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (HI)

ถ้าผู้เอาประกันภัยได้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน เป็นเวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมง บริษัทฯ จะจ่ายเงินค่าชดเชยเป็นรายวัน (ตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย) ให้แก่ผู้เอาประกันภัยตลอดระยะเวลาที่รักษาตัวในอยู่ในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน เป็นเวลาไม่เกิน 365 วัน ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย 1 ครั้ง

 

สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)

บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ สำหรับโรคเรื้อรัง การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) หรือการบาดเจ็บ ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญา หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด เว้นแต่

 1. ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยิมรับความเสี่ยงภัยโดยไม่มีเงื่อนไข
  ยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ
 2. สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์ และไม่ได้พบหรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปีก่อนวันทำสัญญาเพิ่มเติม เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง

30 วัน

สำหรับการเจ็บป่วยใดๆ

120 วัน

สำหรับการเจ็บป่วยเป็นผู้ป่วยใน จากโรคดังต่อไปนี้

 1. เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
 2. ไส้เลื่อนทุกชนิด
 3. การตัดทอนซิล หรือออดีนอยด์
 4. เส้นเลือดขอดที่ขา
 5. ริดสีดวงทวาร
 6. ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
 7. นิ่วทุกชนิด
 8. เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

ู่

*จากวันเริ่มมีผลคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติการต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด

ตัวอย่างข้อยกเว้นทั่วไป


ข้อยกเว้นสัญญาหลัก

 1. กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
 2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆาตกรรมโดยเจตนา

ข้อยกเว้นสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (HI)

การประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครอง ค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือ เจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความปกติที่เกิดจาก

 1. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
 2. การรักษาเพื่อเป็นการเสริมสวย ตกแต่ง, การรักษาอันมีลักษณะเลือกได้, การทำหมัน, การแก้หมัน, การรักษาเพื่อแก้ไขสิ่งผิดปกติอันเนื่องมาแต่กำเนิด หรือที่เป็นอยู่ก่อน, การรักษาสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง การซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยให้มองเห็นหรือช่วยฟัง, การรักษาโรคเกี่ยวกับเหงือกหรือฟัน ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ
 3. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหา การมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด
 4. โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 5. การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์

หมายเหตุ: ข้อยกเว้นข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โปรดศึกษาข้อยกเว้นเพิ่มเติมในกรมธรรม์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร


 1. อายุระหว่าง 16 – 50 ปี
 2. ระยะเวลาความคุ้มครอง 15 ปี (คุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 65 ปี)
 3. ลูกค้าต้องยื่นใบคำขอเอาประกันภัย (ชนิดแถลงคำถามสุขภาพ 24 โรค)
 4. การตรวจสุขภาพเป็นไปตามข้อกำหนดการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ

ขั้นตอนการสมัคร


 1. แจ้งความจำนงในการซื้อประกันกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
 2. เจ้าหน้าที่ธนาคารพิมพ์ใบแบบสอบถามความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคารจาก Intranet
 3. เจ้าหน้าที่ธนาคารบันทึกข้อมูลสมัครเอาประกันชีวิตใน SOS พิมพ์ใบสมัคร จากนั้นให้ผู้ขอเอาประกันตรวจทานพร้อมลงนามในใบคำขอเอาประกันภัย
 4. ผู้ขอเอาประกันภัยเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการพิจารณา และส่งคืนเจ้าหน้าที่ธนาคาร
 5. ชำระเบี้ยประกันภัย

เอกสารประกอบการพิจารณา


 1. ใบคำขอเอาประกันภัย (ชนิดแถลงคำถามสุขภาพ 24 โรค)
 2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (ของผู้ขอเอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์)
 3. กรณีชาวต่างชาติ ใช้สำเนาพาสปอร์ต, วีซ่า และสำเนาใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย (Work permit) ที่มีข้อมูลจนถึงปัจจุบันและตอบคำถามในถ้อยแถลงสำหรับชาวต่างชาติ
 4. แบบฟอร์มการพิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้า (ในกรณีที่ลูกค้าประกอบอาชีพเสี่ยงและค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป)

ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ


  1. ถาม :
   ในกรณีผู้เอาประกันภัยยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (ในฐานะคนไข้ใน) (HI) และต้องการกลับมาซื้ออีกครั้งโดยให้มีผลบังคับในกรมธรรม์เดิม สามารถทำได้หรือไม่
   ตอบ : ไม่สามารถทำได้ ผู้เอาประกันภัยจะต้องซื้อคู่กับกรมธรรม์ฉบับใหม่เท่านั้น

 

  1. ถาม : ในกรณีผู้เอาประกันภัยไม่จ่ายเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมเข้ามา และไม่มีการแจ้งยกเลิกสัญญาเพิ่มเติม บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างไร
   ตอบ :
   ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเลือกชำระเฉพาะเบี้ยฯ บางส่วนได้ ในกรณีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาผ่อนผัน บริษัทฯ จะดำเนินการ ดังนี้

   1. กรณีไม่จ่ายเบี้ย ในปีกรมธรรม์ที่ 1-10: บริษัทฯ ดำเนินการกู้กรมธรรม์อัตโนมัติตามมูลค่าเงินสด (CV) ที่มีอยู่มาชำระเบี้ยฯ จนกว่ามูลค่าเงินสดจะหมดและกรมธรรม์จะสิ้นสุดความคุ้มครองฯ ลง
   2. กรณีไม่จ่ายเบี้ยฯ ในปีกรมธรรม์ที่ 11 เป็นต้นไป: สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันฯ จะสิ้นสุดความคุ้มครองในปีถัดไป แต่สัญญาประกันชีวิตหลักยังคงมีผลบังคับต่อ
  2. ถาม :
   ในกรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย หลังจากถือกรมธรรม์มา 3 ปี ผู้รับประโยชน์จะได้รับผลประโยชน์อย่างไร ?
   ตอบ :
   เนื่องจากการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นหลังจาก 1 ปี ดังนั้น ผู้รับประโยชน์จะได้รับเฉพาะจำนวนเงินเอาประกันภัยหลักเท่านั้น ส่วนสัญญาเพิ่มเติม HI จะไม่ได้รับผลประโยชน์ดังกล่าว เนื่องจากการฆ่าตัวตายเป็นข้อยกเว้นความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม

 

  1. ถาม :
   ในกรณีผู้เอาประกันภัยเกิดทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง กรมธรรม์นี้จะมีผลอย่างไร?
   ตอบ :
   ผู้เอาประกันภัยยังคงชำระเบี้ยฯ เพื่อให้กรมธรรม์ยังคงมีผลบังคับ

ตัวอย่าง

   1. เกิดทุพพลภาพฯ ในปี กธ ที่ 7 ผู้เอาประกันภัยยังคงต้องชำระเบี้ยฯ ทั้งในส่วนสัญญาประกันชีวิต และสัญญาเพิ่มเติม
   2. เกิดทุพพลภาพฯ ในปี กธ ที่ 11 ผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยฯ เฉพาะในส่วนสัญญาเพิ่มเติม

หมายเหตุ:สัญญาประกันชีวิต ชำระเบี้ยฯ 10 ปี, สัญญาเพิ่มเติม ชำระเบี้ยฯ 15 ปี

 

  1. ถาม :
   ในกรณีผู้เอาประกันภัยมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพกับทางบริษัทพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) (เช่น ธนชาตเบี้ยเบาเหมาจ่าย, Perfect Saver 20/20 Package) เมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล(ในเครือข่าย) ในฐานะผู้ป่วยใน เมื่อออกจาก รพ. แล้ว ต้องดำเนินการเบิกเคลม HI อย่างไร?
   ตอบ :
   ทางบริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายให้โดยอัตโนมัติภายหลังจากที่ผู้เอาประกันภัยออกจากโรงพยาบาลแล้ว โดยไม่ต้องยื่นเอกสารและแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมชดเชยของบริษัทฯ อีก (ยกเว้นในกรณีที่จำเป็น บริษัทฯจะมีเอกสารเพิ่มเติมให้ทราบ)  โดยบริษัทฯ จะส่งเช็คเงินสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ เท่านั้น
   ในกรณีที่ต้องการให้โอนเงิน ผู้เอาประกันภัยแจ้งโอนเงินในครั้งแรก โดยแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีพร้อมรับรองสำเนาเข้ามายังบริษัทฯ
   เพิ่มเติม: กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนอกเครือข่าย ผู้เอาประกันภัยต้องดำเนินการส่งเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 

  1. ถาม :
   ในกรณีผู้เอาประกันภัยมีสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันฯ ทั้งกับบริษัทพรูเด็นเชียลฯ และบริษัทประกันภัยอื่น ผู้เอาประกันภัยจะเบิกเคลม HI อย่างไร?
   ตอบ :
   ผู้เอาประกันภัยสามารถเบิกเคลมได้ในทุกบริษัทที่มีสัญญาดังกล่าว ดังนี้

   1. ในกรณี Fax Claim ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องยื่นเอกสารและแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมชดเชยอีก บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายให้โดยอัตโนมัติภายหลังจากที่ผู้เอาประกันภัยออกจากโรงพยาบาล
   2. ในกรณีเบิกเคลมเอง ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้เอกสารสำเนาของ หนังสือเรียกร้องสินไหมด้านแพทย์ที่ประทับตราสถานพยาบาล และสำเนาใบแจ้งค่ารักษาพยาบาล/ใบเสร็จรับเงิน

   พร้อมแนบ หนังสือเรียกร้องสินไหมฯ และสำเนาบัตร ปชช. ที่ลงลายมือชื่อผู้เอาประกันภัย

 

  1. ถาม :
   ในกรณีผู้เอาประกันภัยเป็นนักเรียน นักศึกษา เยาวชน สามารถซื้อความคุ้มครองค่าชดเชยรายวันสูงสุดได้เท่าไหร่ ?
   ตอบ :
   สามารถซื้อค่าชดเชยรายวันสูงสุดได้ไม่เกิน 2,000 บาทต่อวัน โดยพิจารณารายได้ต่อวันของผู้ชำระเบี้ยฯ

 

  1. ถาม :
   ในกรณีผู้เอาประกันภัยมีอาชีพอยู่ในชั้นอาชีพที่ 2 หรือ ชั้นอาชีพที่ 3 เมื่อวันครบกำหนดสัญญาประกันภัย
   ในปีที่ 15 ผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลประโยชน์จากสัญญาประกันชีวิตหลักเท่าใด ?
   ตอบ :
   ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ในวันครบกาหนดสัญญา จะได้รับผลประโยชน์เท่ากับ 105% ของเบี้ยประกันภัยมาตรฐานรายปี (ตามชั้นอาชีพที่ 1) ของกรมธรรม์หลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด

 

  1. ถาม :
   ผู้สมัครสามารถซื้อทุนประกันชีวิตได้เท่าใด
   ตอบ :
   สำหรับ ธนชาต คุ้มจ่าย ได้คืน นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายเป็น Package ดังนั้น ทุนประกันภัยไม่สามารถเลือกได้ ซึ่งทั้ง 2 แผนให้ความคุ้มครองชีวิต 100,000 บาท

 

  1. ถาม :
   ในกรณีที่ลูกค้าไม่ทราบหรือไม่มีประวัติการรักษามาก่อนแล้วเกิดมีการเรียกร้องสินไหมทดแทน หลังจากระยะเวลารอคอยแล้วได้หรือไม่
   ตอบ :
   ลูกค้ามีสิทธิในการเรียกร้องสินไหมทดแทน แต่เนื่องจากกรมธรรม์อยู่ในระยะเวลาที่สามารถโต้แย้งความไม่สมบูรณ์ของสัญญาได้ (2 ปี) ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องทำการตรวจสอบก่อนการพิจารณาจ่ายสินไหมทดแทน

 

  1. ถาม :
   เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตที่ชำระ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่
   ตอบ :
   เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร สำหรับเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม ไม่สามารถนำมาใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

หมายเหตุ


 • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้เอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินคืนเท่ากับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ หรือจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิตเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
 • ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือหลังจากหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ฉบับละ 500 บาท
 • ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ขอเวนคืนกรมธรรม์ โดยจะได้รับค่าเงินเวนคืนกรมธรรม์ ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์กับผลประโยชน์อื่นๆ อันพึงจะได้รับ (ถ้ามี) หักด้วยจำนวนหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี)
 • เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร ผู้ขายมีหน้าที่แจ้งสิทธิประโยชน์ทางภาษีเท่านั้น ไม่สามารถการันตีหรือให้คำแนะนำอื่นๆ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี
 • สำหรับเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมไม่สามารถนำมาใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้
 • ธนชาต คุ้มจ่าย ได้คืน เป็นชื่อทางการตลาดของ แบบ “พรูคุ้มครองชีวิต คืนเบี้ยประกันภัย (2)” (ชนิดไม่มีเงินปันผล) และ สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (ในฐานะคนไข้ใน)