ประกันชีวิต เพื่อการออมทรัพย์ แฮปปี้ เซฟเวอร์ 11/6 (มีเงินปันผล)

ธนาคารธนชาต แบงก์แอสชัวรันส์ - ​​​​​​​​​​​​​​ประกันชีวิต

รายละเอียดผลิตภัณฑ์


ชีวิตแฮปปี้ เพราะมีตัวช่วยเก็บเงิน กับประกันชีวิต แฮปปี้ เซฟเวอร์ 11/6 (มีเงินปันผล) เก็บเงินก้อนพร้อมวางแผนภาษีได้ง่ายๆ จ่ายสั้น พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนจากเงินปันผล

“แฮปปี้ เซฟเวอร์ 11/6 (มีเงินปันผล)” ประกันชีวิตที่เหมาะกับบุคคลที่ต้องการสะสมทรัพย์ในระยะสั้น ด้วยแผนการชำระเบี้ยประกันภัยในระยะเวลาเพียง 6 ปี รับเงินคืนทุกปี ตลอดอายุสัญญา พร้อมโอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบสัญญา

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์


 • เก็บเงินก้อนอย่างมีความสุข รับเงินก้อน 604% ของทุนประกันภัย เมื่อครบสัญญา พร้อมโอกาสรับเงินปันผลเพิ่มเติม
 • ออมง่าย สบายใจ  จ่ายเบี้ยฯ เพียง 6 ปี ไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ
 • มีเงินคืนอุ่นใจ ได้เงินคืนทุกปี ปีละ 2% ของทุนประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-10
 • เงินออมงอกเงย รับผลตอบแทนเพิ่ม เมื่อเลือกคงเงินคืนรายปีกับบริษัทฯ
 • ช่วยลดหย่อนภาษี เพราะเบี้ยประกันภัยใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามที่กฎหมายกำหนด

การจ่ายผลประโยชน์


1. ด้านความคุ้มครองชีวิต

 • ปีกรมธรรม์ที่ 1-11 รับเงินชดเชย 120% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

2. ผลประโยชน์ในรูปแบบเงินคืนจากกรมธรรม์

 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-10 รับเงินคืน ปีละ 2% ของทุนประกันภัย
 • ครบสัญญาสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 11 รับเงินคืน 604% ของทุนประกันภัย พร้อมโอกาสรับเงินปันผล (เงินปันผลจากกรมธรรม์เป็นส่วนที่ไม่รับรองการจ่าย)
 • รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา ไม่น้อยกว่า 624% ของทุนประกันภัย

<

ข้อยกเว้น – ความคุ้มครองชีวิต


กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

 1. กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทฯจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มทุนประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
 2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มทุนประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตาย

หมายเหตุ โปรดอ้างอิงรายละเอียดข้อยกเว้นความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต

ผลประโยชน์ด้านภาษี


เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยโดยย่อ


 1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 65 ปี
 2. ทุนประกันภัยเริ่มต้น 25,000 บาท
  2.1 อายุ 1 เดือน – 55 ปี ทุนประกันภัยสูงสุด 4,000,000 บาท
  2.2 อายุ 56 – 65 ปี ทุนประกันภัยสูงสุด 2,000,000 บาท
 3. ระยะเวลาเอาประกันภัย 11 ปี
 4. ระยะเวลาชำระเบี้ยฯ 6 ปี
 5. อัตราเบี้ยประกันภัยเท่ากันทุกเพศและอายุ
 6. งวดการชำระเบี้ยประกันภัย รายปี

วิธีการสมัคร – คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร


 1. อายุ 1 เดือน – 65 ปี
 2. ทุนประกันภัยเริ่มต้น 25,000 บาท
  • อายุ 1 เดือน – 55 ปี ทุนประกันภัยสูงสุด 4,000,000 บาท
  • อายุ 56 – 65 ปี ทุนประกันภัยสูงสุด 2,000,000 บาท
 3. ใช้ใบคำขอเอาประกันชีวิต ชนิดไม่มีคำถามสุขภาพ

ขั้นตอนการสมัคร


 1. แจ้งความจำนงในการซื้อประกันกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
 2. เจ้าหน้าที่ธนาคารจัดทำใบเสนอขาย และผู้ขอเอาประกันภัยตรวจทานพร้อมลงนาม
 3. เจ้าหน้าที่ธนาคารจัดทำใบสมัคร และผู้ขอเอาประกันภัยตรวจทานพร้อมลงนามในใบคำขอเอาประกันภัย
 4. ผู้ขอเอาประกันภัยเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการพิจารณา และส่งคืนเจ้าหน้าที่ธนาคาร

เอกสารประกอบการพิจารณา


 1. ใบคำขอเอาประกันภัยชนิดไม่มีคำถามสุขภาพ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมลงนามในเอกสารใบคำขอทั้งผู้ขอเอาประกันภัยและผู้ขาย
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. ใบเสนอขาย ลงนามในเอกสารทั้งผู้ขอเอาประกันภัยและผู้ขาย
 4. กรณีผู้ขอเอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 17 ปี) ต้องใช้สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาบัตรประชาชนทั้งของผู้เยาว์และผู้ชำระเบี้ยฯ
 5. กรณีชาวต่างชาติ ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) วีซ่า (VISA) และสำเนาใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย (Work permit) ที่มีข้อมูลจนถึงปัจจุบัน และตอบคำถามในถ้อยแถลงสำหรับชาวต่างชาติ
 6. แบบฟอร์มการพิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้า (ในกรณีที่ลูกค้าประกอบอาชีพเสี่ยงและค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป)

ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ


1. ถาม การพิจารณารับประกันภัยของแบบประกันภัยนี้ เป็นแบบใด และผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อทุนประกันภัยสูงสุดโดยที่ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพได้เท่าใด?
ตอบ เป็นการรับประกันภัยแบบ GIO ที่ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ ทุนประกันภัย เริ่มต้นและสูงสุดตามอายุ ดังนี้

 • ทุนประกันภัย 25,000 – 4,000,000 บาท สำหรับอายุ 1 เดือน – 55 ปี และ
 • ทุนประกันภัย 25,000 – 2,000,000 บาท สำหรับอายุ 56 – 65 ปี
2. ถาม ในกรณีผู้เอาประกันภัยมีความประสงค์จะซื้อทุนประกันภัยมากกว่า 4 ล้านบาท สามารถทำได้หรือไม่อย่างไร?
ตอบ ไม่สามารถ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณารับประกันภัย ในกรณีเกินเกณฑ์การรับประกันภัยที่กำหนด
3. ถาม แบบประกันภัยนี้สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้หรือไม่?
ตอบ ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
4. ถาม ในกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทฯ จะจ่ายสินไหมมรณกรรมให้ผู้รับประโยชน์เท่าใด?
ตอบ บริษัทฯ จ่ายชดเชยค่าสินไหมฯ 120% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า
5. ถาม เบี้ยฯ ของแบบประกันภัยนี้ มีความแตกต่างกันในแต่ละอายุหรือเพศ หรือไม่ ?
ตอบ เบี้ยประกันภัยเท่ากันทุกเพศ ทุกอายุ โดยอัตราเบี้ยประกันภัย เท่ากับ ทุนประกันภัย

หมายเหตุ


 • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้เอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินคืนเท่ากับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ หรือจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิตเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
 • ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือหลังจากหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ฉบับละ 500 บาท
 • ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ขอเวนคืนกรมธรรม์ โดยจะได้รับค่าเงินเวนคืนกรมธรรม์ ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์กับผลประโยชน์อื่นๆ อันพึงจะได้รับ (ถ้ามี) หักด้วยจำนวนหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี)
 • แบบประกันชีวิต แฮปปี้ เซฟเวอร์ 11/6 (มีเงินปันผล) เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ “พรูออมทรัพย์เพิ่มค่า 11/6” (ชนิดมีเงินปันผล)
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง