ประกันชีวิต เพื่อการออมทรัพย์ Perfect Value 12/8

ธนาคารธนชาต แบงก์แอสชัวรันส์ - ​​​​​​​​​​​​​​ประกันชีวิต

คุ้มค่าผลตอบแทน กับการสะสมทรัพย์ระยะสั้น

 • เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 8 ปี
 • รับเงินคืนเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์สูงสุดที่ 615 % ของทุนประกันภัย
 • โอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบสัญญา
 • สมัครง่ายไม่ตรวจและตอบคำถามสุขภาพ
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร)

รายละเอียด


Perfect Value 12/8 by Prudential เป็นประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ที่ให้ผลตอบประโยชน์คุ้มค่า ด้วยระยะเวลาชำระเบี้ยฯ เพียง 8 ปี แต่ให้ความคุ้มครองชีวิตยาวนานถึง 12 ปี รับเงินคืนเป็นประจำทุกปี และยังได้รับเงินคืนก้อนใหญ่เมื่อครบกำหนดสัญญา นอกจากนี้อุ่นใจด้วยความคุ้มครองชีวิต สูงสุดถึง 864% พร้อมรับสิทธิประโยชน์การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

 • ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 8 ปี ให้ความคุ้มครองชีวิต 12 ปี
 • รับผลประโยชน์รวมตลอดสัญญาสูงถึง 819% ของทุนประกันภัย
 • อุ่นใจด้วยความคุ้มครองชีวิตที่เพิ่มขึ้น สูงสุด 864 % ของทุนประกันภัย
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • ผลตอบแทนที่ได้รับจากกรมธรรม์ ไม่ต้องเสียภาษี

การจ่ายผลประโยชน์

ด้านความคุ้มครองชีวิต

 • ปีกรมธรรม์ที่ 1 รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่า 105% ของทุนประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 2 รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่า 210% ของทุนประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 3 รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่า 324% ของทุนประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 4 รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่า 432% ของทุนประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 5 รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่า 540% ของทุนประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 6 รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่า 648% ของทุนประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 7 รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่า 756% ของทุนประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 8 เป็นต้นไป รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่า 864% ของทุนประกันภัย

ด้านการออมทรัพย์

 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 – 8 รับเงินคืนปีละ 3% ของทุนประกันภัย
 • ปีที่ 9 – 11 รับเงินคืนปีละ 60% ของทุนประกันภัย
 • ครบสัญญาสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 12 รับเงินคืน 615% ของทุนประกันภัย
 • รวมตลอดสัญญารับผลประโยชน์ 819% ของทุนประกันภัย
 • พร้อมโอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบสัญญา บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้ผู้เอาประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญา โดยเงินปันผลนี้จะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุน และผลประกอบการที่บริษัทฯ พิจารณาจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนดและวิธีการคำนวณที่บริษัทฯ พิจารณา โดยเงินปันผลนี้เป็นผลประโยชน์ที่ไม่รับรองการจ่าย

ด้านภาษี

 • ผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ไม่ต้องเสียภาษีใดๆ สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระจริงในแต่ละปีไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาทต่อปี ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

เงื่อนไขการรับประกันภัย


 • อายุ 1 เดือน – 65 ปี
 • ทุนประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
 • ลูกค้าต้องยื่นใบคำขอเอาประกันภัยชนิดไม่มีคำถามสุขภาพ
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามข้อกำหนดการพิจารณารับประกันของบริษัทฯ

วิธีการสมัคร – คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร


 1. อายุ 1 เดือน – 65 ปี
 2. ทุนประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
 3. ลูกค้าต้องยื่นใบคำขอเอาประกันภัยชนิดไม่มีคำถามสุขภาพ
 4. การตรวจสุขภาพเป็นไปตามข้อกำหนดการพิจารณารับประกันของบริษัทฯ

ขั้นตอนการสมัคร


 1. แจ้งความจำนงในการซื้อประกันภัยกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
 2. เจ้าหน้าที่ธนาคารพิมพ์ใบคำขอเอาประกันภัยจาก SOS และผู้ขอเอาประกันภัยตรวจทานพร้อมลงนามใน ใบคำขอเอาประกันภัย
 3. ผู้ขอเอาประกันภัยเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการพิจารณา และส่งคืนเจ้าหน้าที่ธนาคาร

เอกสารประกอบการพิจารณา


 1. ใบคำขอเอาประกันภัย (ชนิดไม่มีคำถามสุขภาพ) ที่กรอกข้อมูลผู้ขอเอาประกันอย่างสมบูรณ์
 2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. กรณีผู้ขอเอาประกันเป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 17 ปี) ต้องใช้สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาบัตรประชาชนทั้งของผู้เยาว์ และผู้ชำระเบี้ยประกันภัย
 4. กรณีชาวต่างชาติ ใช้สำเนาพาสปอร์ต, วีซ่า และสำเนาใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย (Work permit) ที่มีข้อมูลจนถึงปัจจุบัน และตอบคำถามในถ้อยแถลงสำหรับชาวต่างชาติ
 5. แบบฟอร์มการพิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้า (ในกรณีที่ลูกค้าประกอบอาชีพเสี่ยงสูง หรือมีสถานภาพทางการเมือง หรือมีสัญชาติ หรือถิ่นอาศัยในประเทศที่มีความเสี่ยงสูง หรือค่าเบี้ยฯ ต่อปีตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป)

ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ


 1. ถาม : แผนนี้แตกต่างจากแผนการประกันชีวิตอื่นอย่างไร
  ตอบ : แผนประกันชีวิตอื่น ๆ ในตลาดส่วนใหญ่ต้องตรวจ/แถลงประวัติสุขภาพก่อนการสมัครขอทำประกันภัย ซึ่งแตกต่างไปจาก Perfect Value 12/8 by Prudential ไม่ต้องตรวจ/แถลงประวัติสุขภาพก่อนการสมัคร ขอทำประกันภัย ให้ความคุ้มครองทันทีที่สมัคร ตามเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัทฯ
 2. ถาม : เบี้ยประกันภัยที่ชำระสำหรับ Perfect Value 12/8 by Prudential จะสามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้หรือ ไม่
  ตอบ : ได้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต
 3. ถาม : เบี้ยประกันภัยที่ชำระสำหรับ Perfect Value 12/8 by Prudential จะสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีได้หรือไม่
  ตอบ : ผู้เอาประกันภัยที่ซื้อความคุ้มครอง Perfect Value 12/8 by Prudential สามารถนำเบี้ยประกันภัยที่ ชำระจริงไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายกำหนด )
 4. ถาม : กรณีลูกค้าเป็นช่าวต่างชาติต้องมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
  ตอบ : ใบคำขอฯ , สำเนา passport/visa , Work permit , ตอบแบบฟอร์ม ถ้อยแถลงสำหรับชาวต่างชาติ

หมายเหตุ


 • ธนาคารธนชาต ในฐานะนายหน้าประกันภัย เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์ประกันภัย มิใช่ผลิตภัณฑ์เงินฝาก จึงอาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับเงินต้นคืนไม่เต็มจำนวน และไม่ได้รับความคุ้มครองเงินต้น นอกจากนี้ลูกค้าควรชำระเบี้ยประกันภัยตรงตามระยะเวลาที่กำหนดและครบตามระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย รวมทั้งถือกรมธรรม์จนครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดในกรมธรรม์ หากมีการเวนคืนกรมธรรม์อาจทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับเงินน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
 • รับประกันชีวิตโดยบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง