ประกันชีวิต เพื่อการลงทุน PRU Happy Link

ธนาคารธนชาต แบงก์แอสชัวรันส์ - ​​​​​​​​​​​​​​ประกันชีวิต

PRUhappy link
สร้างความมั่นคงให้ชีวิต เพิ่มความมั่งคั่งให้อนาคต

เพิ่มทางเลือกเพื่อความมั่นคงของชีวิต ควบคู่การลงทุนที่เลือกได้ เพื่อโอกาสของการสร้างผลกำไรที่เพิ่มขึ้น

 • เลือกรับความคุ้มครองชีวิต ควบคู่การลงทุนที่คุณเลือกได้
 • เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีกว่า เพื่ออนาคตและความมั่งคั่งกำหนดได้ด้วยตัวเอง

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์


 • เป็นแบบประกันชีวิตควบการลงทุน ที่ให้ความคุ้มครองชีวิต ควบคู่ไปกับการลงทุนแบบยืดหยุ่นที่สามารถเลือกกองทุนได้ด้วยตนเอง
 • โปร่งใสด้วยการเปิดเผยค่าใช้จ่ายของการประกันชีวิตและการลงทุนแยกจากกันอย่างชัดเจน
 • ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนสัดส่วนในการลงทุน และประกันชีวิตได้ตามต้องการ
 • ชำระเบี้ยประกันภัยแบบ regular รายปีจนถึงอายุ 99 ปี
 • อุ่นใจด้วยความคุ้มครองชีวิตทุกกรณีตั้งแต่ 5-30 เท่าของเบี้ยประกันภัยยาวนานถึงอายุ 99 ปี
 • คุ้มค่าด้วยโบนัสพิเศษถึง 20% ของเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระเข้ามาในปีที่ 7 สำหรับผู้เอาประกันที่ชำระเบี้ยประกันภัยอย่างต่อเนืองจนครบ 7 ปี
 • รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด 100,000 บาท ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
 • ลงทุนอย่างมั่นใจด้วยกองทุนที่คัดสรรคุณภาพมาเป็นอย่างดี และมีให้เลือกหลากหลาย อีกทั้งยังสามารถสับเปลี่ยนได้ฟรีถึง 12 ครั้งต่อปี

การจ่ายผลประโยชน์


 • ผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา
  หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญาประกันภัย และกรมธรรม์ยังคงมีมูลค่าบัญชีกรมธรรม์และมีผลบังคับ บริษัทฯ จะจ่ายมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้กรมธรรม์ ณ วันประเมินราคาวันแรกถัดจากวันครบกำหนดสัญญา คืนให้แก่ผู้เอาประกันภัย
 • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
  บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์
  1. จำนวนเงินเอาประกันภัยของเบี้ยประกันภัยหลัก รวมกับ
  2. มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนภายใต้กรมธรรม์สำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก และ กองทุนภายใต้ กรมธรรม์สำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถ้ามี)

เงื่อนไขการรับประกันภัย


 • อายุรับประกันภัย : 1 เดือน – 70 ปี
 • มีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถรับประกันภัยได้*

ประเภทของเบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ

เบี้ยประกันภัยสูงสุด

เบี้ยประกัยภัยหลัก 24,000 บาท / ปี ไม่จำกัด
เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ 5,000 บาท / ครั้ง / ปี 5 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักรายปีในแต่ละปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร


 • ลูกค้าทั่วไปของสาขาอายุ 1 เดือน – 70 ปี*
 • ลูกค้าที่มีสุขภาพในเกณฑ์ที่สามารถรับประกันภัยได้

ขั้นตอนการสมัคร


 • เจ้าหน้าที่สาขาให้คำแนะนำข้อมูลและรายละเอียดของสินค้า ผลประโยชน์ เงื่อนไขความคุ้มครองของตัวสินค้าแก่ลูกค้า
 • เมื่อนำเสนอ sale illustration หรือเอกสารนำเสนอการขายโดยต้องให้ลุกค้าเซ็นต์ในเอกสารเพื่อยืนยันความเข้าใจ และอ่านรายละเอียดครบถ้วนในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนและกองทุนต่างๆ ที่นำเสนอและเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแล้ว ก่อนตัดสินใจ
 • ปิดการขาย และอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการช่วยตรวจทานใบคำขอเอาประกันชีวิตและเอกสารประกอบให้ครบถ้วน
 • นำส่งใบคำขอเอาประกันชีวิต เอกสารนำเสนอการขายที่มีลายเซ็นต์ลูกค้า และเอกสารประกอบการสมัคร มายัง บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
 • ประสานงานกับ Bancassurance Operations, DSSC และลูกค้าเมื่อมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสารประกอบการพิจารณา


 • ใบคำขอเอาประกันภัยประเภทสามัญ ที่กรอกข้อมูลผู้ขอเอาประกันอย่างสมบูรณ์
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • กรณีชาวต่างชาติ ใช้สำเนาพาสปอร์ต, วีซ่า และสำเนาใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย (Work permit) ที่มีข้อมูลจนถึงปัจจุบันและตอบคำถามในถ้อยแถลงสำหรับชาวต่างชาติ
 • แบบฟอร์มการพิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้า (ในกรณีที่ลูกค้าจัดอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูง)
 • ขอข้อมูลเพิ่มเติมในการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการทำธุรกรรม สำหรับลูกค้าที่จ่ายเบี้ยประกันต่อปี ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป หรือ ลูกค้าที่ฝ่ายกำกับดูแลพิจารณาเห็นสมควรร้องขอ

ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ


 • แผนนี้แตกต่างจากแผนการประกันชีวิตอื่นอย่างไร
  แผนประกัน PRUhappy Link เป็นรูปแบบการประกันชีวิตควบการลงทุนแบบใหม่ที่ให้ความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 5-30 เท่าของเบี้ยประกันภัยยาวนานไปจนถึงอายุ 99 ปี ทั้งยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุนที่ยืดหยุ่นและให้ผลตอบแทนมากกว่าการประกันชีวิตทั่วๆไป และสามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการลงทุนให้เหมาะสมกับทุกช่วงจังหวะของชีวิต ซึ่งมาพร้อมกับกองทุนชั้นนำที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี เพื่อตอบสนองต่อการลงทุนเพื่อชีวิตแบบใหม่ในอนาคต เพื่อการลงทุนที่มากกว่า บริษัทฯยังมอบสิทธิพิเศษให้กับผู้เอาประกันภัยที่ชำระเบี้ยประกันภัยอย่างต่อเนื่องด้วยโบนัสพิเศษถึง 20% ของเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระเข้ามาในปีที่ 7 อีกด้วย*** ผู้สมัครขอรับประกันภัยต้องทำการแถลงข้อมูลสุขภาพตามที่บริษัทฯกำหนด ทั้งนี้การเรียกตรวจสุขภาพสำหรับการสมัครขอทำประกันภัยจะเป็นไปตามทุนประกันที่เลือกไว้
 • เบี้ยประกันภัยที่ชำระสำหรับ พรูแฮปปี้ ลิงค์ (PRUhappy link by Prudential) จะสามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้หรือไม่ และใครเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต
  ได้ โดยทางบริษัทฯ จะเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตให้ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้
 • เบี้ยประกันภัยที่ชำระสำหรับ พรูแฮปปี้ ลิงค์ (PRUhappy link by Prudential) จะสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีได้หรือไม่
  ผู้เอาประกันภัยที่ซื้อความคุ้มครอง พรูแฮปปี้ ลิงค์ (PRUhappy link by Prudential) สามารถนำเบี้ยประกันภัยที่ชำระจริงไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ไม่เกิน 100,0000 บาท ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดไว้
 • กรณีลูกค้าเป็นช่าวต่างชาติ ค้องมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
  1. ใบคำขอฯ
  2. สำเนา passport/visa
  3. Work permit
  4. ตอบแบบฟอร์ม ถ้อยแถลงสำหรับชาวต่างชาติ

คำเตือน


 • ผู้เอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขาย
 • กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง – กรณีปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ ที่มีผลต่อการรับประกันภัย – ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยความสมัครใจภายใน 1 ปี นับจากวันทำสัญญา หรือ วันต่ออายุกรมธรรม์ หรือ วันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย – ผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 • ประกันชีวิตประเภทนี้เปรียบเสมือนการลงทุนระยะยาว เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดผู้เอาประกันภัยควรตรวจสอบมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนที่ท่านเลือกลงทุนอย่างสม่ำเสมอและถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา
 • ผลการดำเนินงานของกองทุนในอดีต มิได้เป็นเครื่องบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคต
 • แบบประกันภัยนี้เป็นแบบประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยรายงวดระยะยาว การปรับลดหรือหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยหรือการถอนเงินจากกรมธรรม์บางส่วนเร็วเกินไปหรืออย่างสม่ำเสมอหรือการเวนคืนกรมธรรม์
 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ซื้อต้องทำความเข้าใจในลักษณะของสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน คู่มือภาษีและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนรวม โดยหากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมมีกำไร ผู้เอาประกันภัยก็จะได้ผลตอบแทนสูง แต่หากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมขาดทุน ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับผลตอบแทนต่ำ หรือบางกรณีอาจขาดทุน กล่าวคืออาจไม่ได้รับเงินส่วนลงทุนคืนเต็มจำนวน ทั้งนี้กรมธรรม์นี้ไม่มีการรับประกันเงินส่วนลงทุน

หมายเหตุ


 • ธนาคารธนชาต ในฐานะนายหน้าประกันภัย เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์ประกันภัย มิใช่ผลิตภัณฑ์เงินฝาก จึงอาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับเงินต้นคืนไม่เต็มจำนวน และไม่ได้รับความคุ้มครองเงินต้น นอกจากนี้ลูกค้าควรชำระเบี้ยประกันภัยตรงตามระยะเวลาที่กำหนดและครบตามระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย รวมทั้งถือกรมธรรม์จนครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดในกรมธรรม์ หากมีการเวนคืนกรมธรรม์อาจทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับเงินน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
 • รับประกันชีวิตโดยบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง