ประกันชีวิตและสุขภาพป่วยหายห่วง

ธนาคารกสิกรไทย แบงก์แอสชัวรันส์ - ​​​​​​​​​​​​​​ประกันชีวิต

ครอบคลุมโรคร้ายแรงโรคทั่วไป และ Covid – 19 สูงสุด 5 แสนบาท* เบี้ยเริ่มต้น

จุดเด่น

 สิทธิพิเศษ

รับ evoucher Lotus หรือ evoucher 7-11
มูลค่า 100 บาท

(เฉพาะสมัครผ่านช่องทางออนไลน์)

ดูเพิ่มเติม

Covid – 19

คุ้มครอง ครอบคลุมประกัน Covid – 19

ค่ารักษาและค่าห้องสูงสุด

ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 500,000 บาท/ ครั้ง*
ค่าห้อง 4,000 บาท
หมายเหตุ *สำหรับแผนมั่นใจ 1 และแผนมั่นใจ 2

เลือกได้

เลือกคุ้มครองตั้งแต่บาทแรก
หรือส่วนที่เกิน 20,000 บาทแรก

ค่าเบี้ยถูก

เริ่มต้นเพียงวันละ 13 บาท

ส่วนที่เบิกบริษัทประกัน

ไม่ต้องสำรองจ่าย แค่ยื่น Care Card

ความคุ้มครอง

เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD)

200,000/ 500,000 บาท/ ครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)

ค่าห้อง

2,000/ 4,000 บาท/ วัน

ความคุ้มครองชีวิต

50,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกัน

อายุรับประกัน
21 -60 ปี
ชำระเบี้ยประกัน
รายปี และรายเดือน
จำนวนเงินเอาประกันภัย
50,000 บาท (เพิ่ม/ ลดไม่ได้)
ลดหย่อนภาษี
ได้สูงสุด 25,000 บาท(*)
การชำระด้วยบัตรเครดิต
ได้

หมายเหตุ:

 • * ตามมาตรการเพิ่มวงเงินหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพ และเมื่อรวมกับการหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด

ตารางเบี้ย

ตัวอย่างตารางเบี้ยประกันรายเดือน สำหรับปีแรก

อายุ อุ่นใจ1 อุ่นใจ2 สบายใจ1 สบายใจ2 มั่นใจ1 มั่นใจ2
(ปี) ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
21 385 470 1,001 1,202 535 660 1,149 1,400 700 870 1,164 1,424
30 395 485 1,011 1,217 545 675 1,159 1,415 710 885 1,174 1,439
35 435 490 1,105 1,222 580 680 1,258 1,420 774 890 1,284 1,444
40 485 540 1,244 1,355 645 740 1,452 1,592 870 977 1,488 1,635
45 525 615 1,340 1,583 690 845 1,574 1,817 937 1,115 1,628 1,867
50 590 725 1,566 1,822 770 995 1,779 2,111 1,053 1,312 1,840 2,192
55 735 815 1,970 2,152 955 1,105 2,239 2,486 1,313 1,477 2,318 2,524
60 1,055 895 2,820 2,263 1,335 1,185 3,135 2,577 1,749 1,557 3,205 2,661

ตัวอย่างตารางเบี้ยประกันรายปี สำหรับปีแรก

อายุ อุ่นใจ1 อุ่นใจ2 สบายใจ1 สบายใจ2 มั่นใจ1 มั่นใจ2
(ปี) ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
21 4,302 5,247 11,142 13,375 5,968 7,358 12,790 15,575 7,799 9,686 12,947 15,840
30 4,382 5,382 11,222 13,510 6,048 7,493 12,870 15,710 7,879 9,821 13,027 15,975
35 4,826 5,437 12,265 13,565 6,437 7,548 13,965 15,765 8,583 9,876 14,250 16,030
40 5,391 6,002 13,820 15,047 7,168 8,224 16,130 17,680 9,668 10,851 16,530 18,165
45 5,854 6,854 14,905 17,606 7,688 9,410 17,505 20,205 10,427 12,403 18,105 20,763
50 6,561 8,050 17,400 20,242 8,561 11,061 19,764 23,460 11,704 14,577 20,449 24,350
55 8,169 9,064 21,890 23,911 10,604 12,287 24,881 27,625 14,585 16,420 25,755 28,044
60 11,752 9,924 31,360 25,122 14,865 13,147 34,865 28,612 19,460 17,280 35,640 29,538

หมายเหตุ:

 • เบี้ยประกันภัยข้างต้นเป็นเบี้ยประกันรวมทั้งโครงการ (เพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/ 99 + สัญญาเพิ่มเติม การประกันภัยสุขภาพ แบบ เอ็กซ์ตร้า แคร์)
 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม การประกันภัยสุขภาพ แบบ เอ็กซ์ตร้า แคร์ เปลี่ยนแปลงตามช่วงอายุ
 • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับกลุ่มอาชีพ 1 และ 2 เท่านั้น

เงื่อนไขความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) สูงถึง 500,000 บาท/ ครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)
 • ค่าห้องสูงสุด 4,000 บาท โดยได้เพิ่มจากวงเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD)
 • คุ้มครองตั้งแต่บาทแรก หรือส่วนที่เกิน 20,000 บาทแรก

ความสมบูรณ์ของประกันภัย

 • ในกรณีผู้เอาประกันรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้น ให้บริษัททราบในขณะที่ขอเอาประกันภัยซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือไม่ยอมทำสัญญา สํญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทอาจบอกล้างสัญญาและไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์

กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง

  • กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
  • กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
  • กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ
ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period)

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 30 วัน

• การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้เกิดจากการบาดเจ็บ

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 120 วัน

• เนื้องอก ถุงน้ำดี หรือมะเร็งทุกชนิด

• ริดสีดวงทวาร

• ไส้เลื่อนทุกชนิด

• ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก

• การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์

• นิ่วทุกชนิด

• เส้นเลือดขอดที่ขา

• เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period)

โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) หรือการบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันที่ทำสัญญา หรือวันที่ต่ออายุสัญญานี้ครั้งสุดท้าย

ยกเว้นกรณี

• ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัทฯ ทราบและบริษัทฯยินยอมรับความเสี่ยงภัยโดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว

• สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย(รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบหรือปรึกษาแพทย์ในระยะ 5 ปี ก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติม เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

ผู้ให้บริการประกัน

บริษัทรับประกันชีวิต

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

นายหน้าประกันชีวิต

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล
ใบอนุญาตเลขที่ ช00024/2546

หมายเหตุ

 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันเท่านั้น โดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

คำถามที่พบบ่อย

กรณีลูกค้าเลือกแผนประกันเริ่มคุ้มครองส่วนที่เกิน 20,000 บาทแรก เมื่อป่วยนอน รพ. ลูกค้าเบิกได้เท่าไร ?

เบิกได้ตามจริง ซึ่งบริษัทประกันจะให้ความคุ้มครองตามแผนความคุ้มครองที่เลือก โดย 20,000 บาทแรก ลูกค้าเบิกสวัสดิการ/ จ่ายเองก่อน

กรณีลูกค้าเลือกแผนประกันเริ่มคุ้มครองตั้งแต่บาทแรก เมื่อป่วยนอน รพ. ลูกค้าเบิกได้เท่าไร ?

เบิกได้ตามจริงตั้งแต่บาทแรก ซึ่งบริษัทประกันจะให้ความคุ้มครองตามแผนความคุ้มครองที่เลือก

ซื้อแล้วคุ้มครองเลยไหม ?

บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ สำหรับการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วันนับตั้งแต่ วันเริ่มมีผลคุ้มครองหรือตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด

บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ สำหรับการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต่ วันเริ่มมีผลคุ้มครองหรือตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด ที่เกิดจากโรคหรือภาวะผิดปกติ (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) ดังต่อไปนี้

 • เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
 • ริดสีดวงทวาร
 • ไส้เลื่อนทุกชนิด
 • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
 • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
 • นิ่วทุกชนิด
 • เส้นเลือดขอดที่ขา
 • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

คุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน สำหรับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ด้วยหรือไม่ ?

คุ้มครอง โดยผลประโยชน์ดังกล่าวจะจ่ายให้เป็นจำนวนสองเท่าของผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวันแล้วไม่เกิน 120 วัน)

เบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามอายุของผู้เอาประกันภัยหรือไม่ ?

เบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุของผู้เอาประกันภัย

รูดบัตรเครดิตได้หรือไม่ ?

สามารถชำระเบี้ยด้วยบัตรเครดิตได้

เบี้ยประกันภัยสุขภาพสามารถลดหย่อนภาษี ได้หรือไม่ ?

เบี้ยประกันภัยนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 315

สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปีได้หรือไม่ ?

สามารถเลือกชำระได้ทั้งรายปีและรายเดือน

ซื้อแนบกรมธรรม์เดิมได้หรือไม่ ?

ไม่สามารถแนบกรมธรรม์เดิมได้

คุ้มครองการเจ็บป่วยในต่างประเทศด้วยหรือไม่ ?

แบบประกันนี้คุ้มครองครอบคลุมถึงกรณีเจ็บป่วยในต่างประเทศด้วย

ชาวต่างชาติ สามารถสมัครแบบประกันชีวิต และสุขภาพป่วยหายห่วงได้หรือไม่ ?

สามารถสมัครได้

กรณีทำประกันแผนมั่นใจ 2 วงเงินค่ารักษาผู้ป่วยใน (IPD) 500,000 บาท/ ครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง) ดังนั้น กรณีป่วยเป็นไข้หวัด และนอน รพ. จะได้วงเงินครั้งละ 500,000 บาททุกครั้งใช่หรือไม่ ?

ใช่ ลูกค้าจะมีวงเงินค่ารักษาผู้ป่วยใน (IPD) 500,000 บาท/ ครั้ง ทั้งนี้ บริษัทจะนับรวมวงเงินค่ารักษาเดิม กรณีรักษาตัวด้วยโรคเดิมภายใน 90 วัน หากเกิน 90 วันจะนับเป็นวงเงินค่ารักษาใหม่