ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน Home

ธนาคารกสิกรไทย แบงก์แอสชัวรันส์ - ​​​​​​​​​​​​​​ประกันชีวิต

ให้บ้านอันเป็นที่รัก
อยู่กับครอบครัวที่คุณรักตลอดไป

คลายกังวลเรื่องบ้าน เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน

จุดเด่น

เลือกระยะเวลาคุ้มครองได้

5 – 30 ปี

ชำระเบี้ยครั้งเดียว

คุ้มครองการเสียชีวิตและทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร*
(กรณีใดกรณีหนึ่ง)

หักลดหย่อนภาษีได้**

สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

*สัญญาเพิ่มเติมการประกันอุบัติเหตุ แบบ ก และบันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครองจากการถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา การจลาจล ฯลฯ

**สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย (สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 20 – 59 ปี

รายละเอียดประกัน

เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารกสิกรไทย

ระยะเวลาเอาประกันภัย

5 – 30 ปี

การชำระเบี้ยประกันภัย

ครั้งเดียว

อายุที่รับประกันภัย

20 – 60 ปี

(รวมระยะเวลาความคุ้มครองแล้วอายุต้องไม่เกิน 65 ปี)

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ

200,000 บาท

หมายเหตุ

การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

ผลประโยชน์

หมายเหตุ: ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

ความคุ้มครอง
 • คุ้มครองการเสียชีวิตเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงของเดือนที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตตามตารางจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงในกรมธรรม์และสัญญาเป็นอันสิ้นสุด
 • คุ้มครองกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
  • กรณีตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร โดยพิสูจน์ได้ว่าเกิดการทุพพลภาพขึ้นก่อนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยจะมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ และการทุพพลภาพนั้นต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงของเดือนที่เริ่มต้นทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรตามตารางจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงในกรมธรรม์ และสัญญาเป็นอันสิ้นสุดลง
  • กรณีตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร เนื่องจากเกิดการสูญเสียที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนหรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงของเดือนที่เริ่มต้นทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรตามตารางจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงในกรมธรรม์ และสัญญาเป็นอันสิ้นสุดลง
ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย
ในกรณีที่ผู้ถือกรมธรรม์ และ / หรือ สมาชิกผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทให้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทอาจบอกล้างสัญญา และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์
กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง
 1. กรณีสมาชิกผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา
 2. กรณีสมาชิกผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 3. กรณีสมาชิกผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ
ข้อยกเว้นจ่ายผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร มีทั้งหมด 8 ข้อ เช่น
บริษัทจะไม่คุ้มครองการสูญเสียหรือทุพพลภาพใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อมทั้งหมดหรือแต่บางส่วน สืบเนื่องจากสาเหตุหรือเกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้

 1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 2. ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
 3. สงครามไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การจลาจล การก่อการร้าย เป็นต้น
ผู้ให้บริการประกัน

บริษัทรับประกันชีวิต

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

นายหน้าประกันชีวิต

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช00024/2546

หมายเหตุ

 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันชีวิตและอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์
 • เฉพาะเบี้ยประกันภัยความคุ้มครองชีวิตเท่านั้นที่สามารถนำไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51 ทั้งนี้ สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

คำถามที่พบบ่อย

ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน Home คืออะไร ?

เป็นการประกันสินเชื่อบ้านแบบกลุ่ม ชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องครอบครัวของผู้กู้จากภาระหนี้สินจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน โดยคุ้มครองการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงของเดือนที่เสียชีวิต

ระยะเวลาเอาประกันภัยมีตั้งแต่กี่ปี ?

สามารถเลือกระยะเวลาเอาประกันภัยให้สอดคล้องกับระยะเวลากู้ ตั้งแต่ 5 – 30 ปี

ค่าเบี้ยประกันคิดอย่างไร ?

ค่าเบี้ยประกันของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเพศ อายุ ระยะเวลาเอาประกันภัย และจำนวนเงินเอาประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงคืออะไร ?

คือจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ได้ระบุเอาไว้ในตารางแสดงจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงทุกปี ซึ่งจะสอดคล้องกับจำนวนหนี้ที่ผู้เอาประกันภัยค้างชำระ (ทั้งนี้ ระยะเวลาเอาประกันภัยจะต้องเท่ากับระยะเวลากู้ และมีประวัติชำระเงินเป็นปกติตามสัญญากู้กับธนาคาร)