ประกันชีวิตคุ้มครองเครดิต เครดิตเฟิสต์

ธนาคารกรุงเทพ แบงก์แอสชัวรันส์ - ​​​​​​​​​​​​​​ประกันชีวิต

จุดเด่นบริการ

รักษากรรมสิทธิ์

ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด จนถึงขั้นเสียชีวิตหรืทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

คุ้มครองอุ่นใจ

กับ 2 แผนความคุ้มครองที่คุณเลือกได้ รับความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงถึง 200% สำหรับบริการประกันชีวิตคุ้มครองเครดิต เครดิตเฟิสต์ พลัส แผน B

สามารถขอกู้เพิ่ม

เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้

รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี*

ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

*เบี้ยประกันชีวิตสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) และเป็นเบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไข สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท โดยเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 315)

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

คุ้มครองกรณีเสียชีวิต (ยกเว้น อัตวินิบาตกรรมภายในปีแรก หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย) หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ดังนี้

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
ประกันชีวิต
คุ้มครองเครดิต
เครดิตเฟิสต์
แผน 
A
ประกันชีวิต
คุ้มครองเครดิต
เครดิตเฟิสต์
แผน 
B
ประกันชีวิต
คุ้มครองเครดิต
เครดิตเฟิสต์ พลัส
แผน 
A
ประกันชีวิต
คุ้มครองเครดิต
เครดิตเฟิสต์ พลัส
แผน 
B
1. กรณีเสียชีวิตโดย
ธรรมชาติ หรือ
เจ็บป่วย
รับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงทุกเดือน ตามเดือนที่เสียชีวิต รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงทุกเดือน ตามเดือนที่เสียชีวิต รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2. กรณีเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุ
รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย* รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงทุกเดือน ตามเดือนที่เสียชีวิต และ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รับ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3. กรณีทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง**
รับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงทุกเดือน ตามเดือนที่เริ่มต้นทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงทุกเดือน ตามเดือนที่เริ่มต้นทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

*เฉพาะกรณีรับประกันภัยในอัตราเบี้ยประกันภัยปกติ โดยมิได้มีการเพิ่มเบี้ยประกันภัยเท่านั้น กรณีรับประกันภัยที่มีเบี้ยประกันเพิ่มพิเศษ จะรับเงินทดแทนเท่ากับข้อ 1 คือ จำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงทุกเดือน ตามเดือนที่เสียชีวิต

**ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพประจำ หรืออาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป และการทุพพลภาพนั้นเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน

เงื่อนไข

 • เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจของธนาคารกรุงเทพ ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
  • กรณีกู้ในนามบุคคล: ผู้เอาประกันภัย คือ ผู้กู้
  • กรณีกู้ในนามนิติบุคคล: ผู้เอาประกันภัย คือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือกรรมการบริษัท หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาระหนี้ของนิติบุคคลนั้น
 • อายุที่รับประกันภัย 20-65 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย
  • เครดิตเฟิสต์ แผน A/เครดิตเฟิสต์ พลัส แผน A (ชำระเบี้ยครั้งเดียว): 2-30 ปี
  • เครดิตเฟิสต์ แผน B/เครดิตเฟิสต์ พลัส แผน B (ชำระเบี้ยครั้งเดียว): 1-30 ปี
  • เครดิตเฟิสต์ แผน B (ชำระเบี้ยรายปี): 2-10 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท

ค่าเบี้ยประกันภัย

 • ค่าเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับอายุ เพศ จำนวนเงินเอาประกันภัย และระยะเวลาเอาประกันภัย
 • การคำนวณอายุผู้ขอเอาประกันภัย เศษตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี
สมัครบริการ

สมัครใช้บริการได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา เพียงกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในใบคำขอเอาประกันชีวิตและชำระเบี้ยประกันภัย พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่บริษัทกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2777 8888 หรือ www.bangkoklife.com

รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย