บี ทูเกตเทอร์ อินฟินิท เฮลธ์

ธนาคารกรุงเทพ แบงก์แอสชัวรันส์ - ​​​​​​​​​​​​​​ประกันชีวิต

ยกระดับการรักษา ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 120 ล้านบาทต่อปี ท้ังผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และแบบฉุกเฉิน โดยให้ความคุ้มครองทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ทั่วโลก)

จุดเด่นบริการ

รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั่วโลก1

ทั้งผู้ป่วยใน (IPD) ผู้ป่วยนอก (OPD) และแบบฉุกเฉิน

เลือกความคุ้มครองได้

สูงสุด 120 ล้านบาท (ต่อรอบ
ปีกรมธรรม์)

รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยเพิ่ม2

เมื่อเลือกแผนความคุ้มครองแบบมีความรับผิดส่วนแรก รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยสูงสุด 50% (เฉพาะเบี้ยสัญญาเพิ่มเติม)

ลดหย่อนภาษี3

เบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันภัยสุขภาพ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

หมายเหตุ

Be Together Infinite Health (บี ทูเกตเทอร์ อินฟินิท เฮลธ์) เป็นชื่อทางการตลาดของแบบ เอไอเอ กำหนดระยะเวลา 85 (ไม่มีเงินปันผล) คู่กับสัญญาเพิ่มเติม AIA Infinite Care (เอไอเอ อินฟินิท แคร์)

1เฉพาะแผนคุ้มครองทั่วโลก

2กรณีเลือกแผนความคุ้มครองแบบมีความรับผิดส่วนแรก 300,000 บาท ต่อรอบปีกรมธรรม์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเพศและอายุของผู้เอาประกันภัย

3เบี้ยประกันชีวิตสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) และเบี้ยประกันสุขภาพสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่จ่ายจริง โดยเบี้ยประกันสุขภาพที่จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเพิ่มเป็นสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท โดยเมื่อรวมกับสิทธิลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิตแล้ว ต้องไม่เกิน 100,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ตารางผลประโยชน์ บริการประกันชีวิต

บี ทูเกตเทอร์ อินฟินิท เฮลธ์

แผน 1 แผน 2
แบบเอไอเอ กำหนดระยะเวลา 85 (ไม่มีเงินปันผล)
– ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต 200,000 บาท 200,000 บาท
สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ อินฟินิท แคร์
ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ (รวมผลประโยชน์ข้อ 1, 2, 3 และ 4) 60,000,000 บาท 120,000,000 บาท
1. ผลประโยชน์กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้าพักรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง    
1.1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) 12,000 บาทต่อวัน 25,000 บาทต่อวัน
1.1.2 ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤต (ไอซียูหรือซีซียู) (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) โดยเมื่อรวมกับผลประโยชน์ในข้อ 1.1.1 แล้วไม่เกิน 365 วัน จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
1.2 ค่าบริการวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา Physician Servicesประจำวันต่อวัน และค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
1.3 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดและหัตถการ รวมถึงการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
1.4 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
1.5 เครื่องพยุงกระดูกและกล้ามเนื้อ หรือเครื่องมือทางการแพทย์ประเภทคงทน ซึ่งจำเป็นต้องใช้งานในขณะที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเท่านั้น หรืออวัยวะภายนอกเทียม 100,000 บาท
ต่อรอบปีกรมธรรม์
200,000 บาท
ต่อรอบปีกรมธรรม์
1.6 ค่ายากลับบ้านไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน
2.1 ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
2.2 ค่ารักษาทางทันตกรรมเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
2.3 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ) ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการรักษาต่อเนื่องติดต่อกันภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
3. ผลประโยชน์กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
3.1 ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก ข้อ 3.1 และ 3.2 รวมกันสูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท ต่อรอบปีกรมธรรม์ ข้อ 3.1 และ 3.2 รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ต่อรอบปีกรมธรรม์
3.2 ค่ารักษาสำหรับกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด (สูงสุด 15 ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์)
3.3 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนหรือหลังการเข้าพักรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลครั้งนั้น จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
3.4 ค่ารักษาพยาบาลกรณีการผ่าตัดผู้ป่วยนอก จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
3.5 ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกสำหรับ การล้างไตผ่านทางเส้นเลือด การรักษาด้วยเคมีบำบัด รวมถึงการรักษาแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy) และ/หรือการรักษาด้วยรังสีบำบัด จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
4. ผลประโยชน์พิเศษ
4.1 ค่าตรวจสุขภาพทั่วไป ต่อรอบปีกรมธรรม์ ไม่คุ้มครอง 10,000 บาท
ต่อรอบปีกรมธรรม์
4.2 ค่าฉีดวัคซีน ต่อรอบปีกรมธรรม์ ไม่คุ้มครอง 6,000 บาท
ต่อรอบปีกรมธรรม์
4.3 ค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม ต่อรอบปีกรมธรรม์ ไม่คุ้มครอง 15,000 บาท
ต่อรอบปีกรมธรรม์
5. ผลประโยชน์เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต 10,000 บาท 10,000 บาท
สามารถเลือกแผนความคุ้มครอง ดังนี้
– แบบ ไม่มีความรับผิดส่วนแรก ต่อรอบปีกรมธรรม์
– แบบ มีความรับผิดส่วนแรก ต่อรอบปีกรมธรรม์ 100,000 บาท 100,000 บาท
– แบบ มีความรับผิดส่วนแรก ต่อรอบปีกรมธรรม์ 300,000 บาท 300,000 บาท
พื้นที่ความคุ้มครอง

 

ทั่วโลก, ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา
และเกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ

 • ความรับผิดส่วนแรกต่อรอบปีกรมธรรม์ หมายถึง จำนวนค่ารักษาพยาบาลต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายด้วยตนเองก่อน ซึ่งให้รวมถึงการได้รับผลประโยชน์จากสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากรัฐบาล (ถ้ามี) และ/หรือจากสัญญาประกันภัยอื่นๆ (ถ้ามี) นอกเหนือจากสัญญาเพิ่มเติมนี้ด้วย ทั้งนี้ ความรับผิดส่วนแรกจะนับเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนที่ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้หรือบันทึกสลักหลัง (ถ้ามี) เท่านั้น
 • สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ อินฟินิท แคร์ (AIA Infinite Care) มีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี โดยที่ผู้เอาประกันภัยสามารถต่ออายุได้ไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่ การพิจารณารับประกันภัยรวมถึงการต่ออายุสัญญาเมื่อครบรอบปีกรมธรรม์เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

ผลประโยชน์แบบ เอไอเอ กำหนดระยะเวลา 85 (ไม่มีเงินปันผล)

ในขณะที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ และยังมิได้แปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลาตามข้อกำหนดว่าด้วยการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ดังกำหนดไว้ในกรมธรรม์ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตดังนี้ แล้วแต่จำนวนในข้อใดข้อหนึ่งจะมากกว่า

 1. จำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ หรือบันทึกสลักหลัง (ถ้ามี)
 2. เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์
 3. จำนวนเบี้ยประกันภัยหลักที่บริษัทได้รับชำระมาแล้วทั้งหมด

ในกรณีที่มีการลดจำนวนเงินเอาประกันภัยในระหว่างที่กรมธรรม์มีผลบังคับ จำนวนเบี้ยประกันภัยจะลดลงตามสัดส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์ บริษัทจะคำนวณเบี้ยประกันภัยดังกล่าวเต็มปีกรมธรรม์

ผลประโยชน์ Day Case สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีสัญญาเพิ่มเติม AIA Infinite Care

 1. การสลายนิ่ว (ESWL: Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy)
 2. การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี (Coronary Angiogram / Cardiac Catheterization)
 3. การผ่าตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens)
 4. การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด
 5. การตรวจโดยการส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด
 6. การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส (Sinus Operations)
 7. การรักษาริดสีดวงทวารโดยการฉีดยาหรือผูก (Injection or Rubber Band Ligation)
 8. การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม (Excision Breast Mass)
 9. การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก (Bone Biopsy)
 10. การตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยจากอวัยวะใดๆ (Tissue Biopsy)
 11. การตัด (Amputation) นิ้วมือหรือนิ้วเท้า
 12. การจัดกระดูกให้เข้าที่ (Manual Reduction)
 13. การเจาะตับ (Liver Puncture / Liver Aspiration)
 14. การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Aspiration)
 15. การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture)
 16. การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด (Thoracentesis / Pleuracentesis / Thoracic Aspiration / Thoracic Paracentesis)
 17. การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis / Abdominal Tapping)
 18. การขูดมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage)
 19. การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก (Colposcope, Loop Diathermy)
 20. การรักษา Bartholin’s Cyst (Marsupialization of Bartholin’s Cyst)
 21. การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า (Gamma Knife)

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ของสัญญาเพิ่มเติม AIA Infinite Care

  1. สำหรับการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือหากมีการต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุนั้น แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
  2. สำหรับการเจ็บป่วยดังนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือหากมีการต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุนั้น แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
   • ไส้เลื่อนทุกชนิด
   • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
   • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
   • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
   • เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
   • นิ่วทุกชนิด
   • เส้นเลือดขอดที่ขา
   • ริดสีดวงทวาร
  1. ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) สำหรับผลประโยชน์พิเศษ (แผน 120 ล้านบาท) มีเพิ่มเติมดังนี้
 1. สำหรับผลประโยชน์ค่าฉีดวัคซีน และค่าตรวจรักษาทางทันตกรรมในฐานะผู้ป่วยนอกที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 180 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือหากมีการต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุนั้น แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
 2. สำหรับผลประโยชน์ค่าตรวจสุขภาพทั่วไปที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือหากมีการต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุนั้น แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง

เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับสัญญาเพิ่มเติม AIA Infinite Care ที่มีพื้นที่ให้ความคุ้มครองทั่วโลก ยกเว้น สหรัฐอเมริกา และเกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา

สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพที่มีพื้นที่ให้ความคุ้มครองทั่วโลกยกเว้นสหรัฐอเมริกา และเกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา จะไม่ให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา และเกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ ในกรณีการรักษาพยาบาลเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา และเกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา บริษัทจะให้ความคุ้มครองตามที่ระบุในตารางผลประโยชน์เฉพาะกรณี ดังนี้

 1. การบาดเจ็บทางร่างกายจากอุบัติเหตุ
 2. การเจ็บป่วย สำหรับกรณีฉุกเฉินในสหรัฐอเมริกาและเกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา ตามคำนิยามที่ระบุไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้

ทั้งนี้ สำหรับกรณีฉุกเฉินข้างต้น วันที่เริ่มเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา และเกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา ต้องอยู่ภายใน 90 วันแรกของการเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกา และเกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกาแต่ละครั้ง โดยบริษัทจะคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ในสหรัฐอเมริกา และเกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา

กรณีฉุกเฉินในสหรัฐอเมริกา และเกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา หมายถึง

 1. การได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหันซึ่งมีภาวะคุกคามต่อชีวิต ซึ่งหากไม่ได้รับปฏิบัติทางการแพทย์ทันท่วงทีเพื่อแก้ไขระบบการหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด หรือระบบประสาท แล้วผู้ป่วยจะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูง หรือทำให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้น หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้อย่างฉับพลัน เช่น ภาวะ “หัวใจหยุดเต้น” (Cardiac arrest) ภาวะหยุดหายใจ ภาวะ “ช็อก” จากการเสียเลือดรุนแรง ชักตลอดเวลาหรือชักจนตัวเขียว อาการซึม หมดสติ ไม่รู้สึกตัว อาการเจ็บหน้าอกรุนแรงจากหลอดเลือดหัวใจตีบตันที่มีความจำเป็นต้องได้รับยาละลายลิ่มเลือด อาการทางสมองจากหลอดเลือดสมองตีบตันทันทีมีความจำเป็นต้องได้รับยาละลายลิ่มเลือด เลือดออกมากอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา เป็นต้น หรือ
 2. การได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยซึ่งมีภาวะเฉียบพลันมาก หรือเจ็บปวดรุนแรงอันอาจจำเป็นต้องได้รับปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างรีบด่วน มิฉะนั้นจะทำให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นเกิดภาวะรุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น ซึ่งส่งผลให้เสียชีวิต หรือพิการในระยะต่อมาได้ เช่น อุณหภูมิร่างกายต่ำกว่า 35 องศาเซลเซียส หรือสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส ชีพจรช้ากว่า 40 หรือเร็วกว่า 150 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิตตัวบนต่ำกว่า 90 มม.ปรอท หรือตัวล่างสูงกว่า 130 มม.ปรอท หายใจลำบากหรือหายใจเหนื่อยหอบ โดยเฉพาะถ้าร่วมกับลักษณะทางคลินิกอื่น เช่น ไม่รู้สึกตัว ชัก อัมพาต ตาบอด หูหนวกทันที ภาวะเสียเลือดมาก ซีดมากหรือเขียว เจ็บปวดมากหรือทุรนทุราย มือเท้าเย็นซีด และเหงื่อแตก เป็นต้น รวมถึงการได้รับอุบัติเหตุโดยเฉพาะบาดแผลที่ใหญ่มากและมีหลายแห่ง เช่น Major Multiple Fractures, Burns, Back Injury with or without Spinal Cord Damage เป็นต้น

ข้อจำกัดในการนับความรับผิดส่วนแรก

บริษัทจะนับความรับผิดส่วนแรกจากจำนวนค่ารักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายด้วยตนเองก่อน ซึ่งให้รวมถึงการได้รับผลประโยชน์จากสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากรัฐบาล (ถ้ามี) และ/หรือจากสัญญาประกันภัยอื่นๆ (ถ้ามี) โดยจะนับเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนที่ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยต้องนำหลักฐานการจ่ายผลประโยชน์ดังกล่าว พร้อมแจกแจงรายละเอียดมาแสดงต่อบริษัท

ข้อยกเว้นบางส่วนของสัญญาเพิ่มเติม AIA Infinite Care

 1. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
 2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
 3. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด
 4. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
 5. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทำร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามทำร้ายร่างกายตนเองไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยตนเอง หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผู้เอาประกันภัย กิน ดื่ม หรือฉีดยาหรือสารมีพิษเข้าร่างกาย การใช้ยาเกินกว่าที่แพทย์สั่ง

คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ขอเอาประกันภัย

 • อายุรับประกัน: 18-75 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย: ถึงอายุ 85 ปี หรือจนกระทั่งแบบประกันหลักสิ้นผลบังคับ
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย: ถึงอายุ 85 ปี หรือจนกระทั่งแบบประกันหลักสิ้นผลบังคับ
 • การรับประกันสัญญาเพิ่มเติม AIA Infinite Care จำกัด 1 กรมธรรม์ต่อรายชีวิต
 • งวดการชำระเบี้ย: รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน

อัตราเบี้ยประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัยมาตรฐานรายปี อายุ 18-75 ปี (ขึ้นอยู่กับเพศ อายุของผู้สมัครเอาประกันภัย งวดการชำระเบี้ยประกันภัย และแผนประกันที่เลือกซื้อ ซึ่งยังไม่รวมเบี้ยเพิ่มจากสุขภาพ)

อายุ (ปี) เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท) แบบ ไม่มีความรับผิดส่วนแรก ต่อรอบปีกรมธรรม์
แบบคุ้มครองทั่วโลก แบบคุ้มครองทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา
และเกาะเล็กรอบนอกสหรัฐอเมริกา
แผน 60 ล้าน แผน 120 ล้าน แผน 60 ล้าน แผน 120 ล้าน
เพศหญิง เพศชาย เพศหญิง เพศชาย เพศหญิง เพศชาย เพศหญิง เพศชาย
18-75 87,898-
563,822
76,468-
603,960
173,218-
1,074,362
145,348-
1,101,720
47,818-
328,802
44,428-
353,700
97,258-
577,082
82,048-
593,820
อายุ (ปี) เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท) แบบ มีความรับผิดส่วนแรก 100,000 บาท ต่อรอบปีกรมธรรม์
แบบคุ้มครองทั่วโลก แบบคุ้มครองทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา
และเกาะเล็กรอบนอกสหรัฐอเมริกา
แผน 60 ล้าน แผน 120 ล้าน แผน 60 ล้าน แผน 120 ล้าน
เพศหญิง เพศชาย เพศหญิง เพศชาย เพศหญิง เพศชาย เพศหญิง เพศชาย
18-75 61,918- 463,802 54,148- 503,940 121,678- 974,342 102,388- 1,001,700 33,898- 234,662 31,708- 253,680 68,518- 477,062 58,048- 493,800
อายุ (ปี) เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท) แบบ มีความรับผิดส่วนแรก 300,000 บาท ต่อรอบปีกรมธรรม์
แบบคุ้มครองทั่วโลก แบบคุ้มครองทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา
และเกาะเล็กรอบนอกสหรัฐอเมริกา
แผน 60 ล้าน แผน 120 ล้าน แผน 60 ล้าน แผน 120 ล้าน
เพศหญิง เพศชาย เพศหญิง เพศชาย เพศหญิง เพศชาย เพศหญิง เพศชาย
18-75 44,638- 289,442 39,268-
311,820
87,298-
774,362
73,708- 801,720 24,598- 171,932 23,248- 186,690 49,318- 296,072 42,058- 306,750

สัญญาเพิ่มเติมเป็นสัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ซึ่งอาจต่ออายุได้ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ ขั้นอาชีพ ประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนของบริษัท เป็นต้น สำหรับสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล อาจมีปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น อัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

สมัครบริการ

ปรึกษาและรับคำแนะนำเพื่อวางแผนทำประกันชีวิตได้ที่ ธนาคารกรุงเทพสาขาที่ให้บริการ หรือโทร.1333 เว็บไซต์ www.bangkokbank.com

บริษัท เอไอเอ จำกัด โทร. (66) 0 2353 8855 เว็บไซต์ www.aia.co.th

รับประกันชีวิตโดย บริษัท บริษัท เอไอเอ จำกัด

หมายเหตุ

 • Be Together Infinite Health (บี ทูเกตเทอร์ อินฟินิท เฮลธ์) เป็นชื่อทางการตลาดของแบบ เอไอเอ กำหนดระยะเวลา 85 (ไม่มีเงินปันผล) คู่กับสัญญาเพิ่มเติม AIA Infinite Care
 • กรณีชำระค่าเบี้ยประกันภัยรายเดือน ต้องชำระล่วงหน้า 2 เดือน ในครั้งแรก
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บริษัท เอไอเอ จำกัด
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่ บริษัท เอไอเอ จำกัด กำหนด
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อเท็จจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อเท็จจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์