Visa payWave

บัตรเครดิตเคเวฟกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย บัตรเครดิต

จ่ายง่าย ไม่ต้องรูด ไม่ต้องเซ็น

สะดวกสบายเหนือใคร จ่ายง่าย แค่แตะบัตร

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ไร้กังวล

เมื่อใช้บัตร ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์Visa payWave

ไม่ต้องรูด ไม่ต้องเซ็น

จึงทำให้ใช้จ่ายได้รวดเร็วกว่าเดิม

แตะจ่ายเองได้

ปลอดภัยกว่า ไม่ต้องให้บัตรแก่ร้านค้า

กำหนดวงเงินได้เอง

สำหรับการซื้อออนไลน์หรือหน้าร้านด้วยการแตะบัตร วงเงินขั้นต่ำ 5,000 บาท และไม่เกินวงเงินรวมที่ธนาคารอนุมัติ

การชำระด้วยวิธีการแตะบัตร
– สำหรับยอดใช้จ่ายที่ไม่เกิน 1,500 บาท / รายการ
– กรณียอดใช้จ่ายเกิน 1,500 บาท / รายการ ผู้ถือบัตรสามารถใช้บัตรชำระโดยอ่านข้อมูลจากชิป หรือแถบแม่เหล็กพร้อมลงลายมือชื่อในเซลส์สลิปได้ตามปกติ

คุณสมบัติตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต

ผู้มีรายได้ประจำ

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) คนไทย

 • รายได้ 15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) ต่างชาติ

 • รายได้ 50,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

อายุบัตรหลัก

 • 20-80 ปี

อายุบัตรเสริม

 • 15 ปี

อายุงาน/อายุกิจการ (บัตรหลัก)

 • 6 เดือน

เจ้าของกิจการ / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) คนไทย

 • รายได้ 15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) ต่างชาติ

 • รายได้ 50,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

อายุบัตรหลัก

 • 20-80 ปี

อายุบัตรเสริม

 • 15 ปี

อายุงาน/อายุกิจการ (บัตรหลัก)

 • 1 ปี

ผู้มีเงินออม

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) คนไทย

 • เงินฝากออมทรัพย์และหรือเงินฝากประจำ 1,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) ต่างชาติ

 • เงินฝากประจำและหรือเงินฝากออมทรัพย์ 2,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 12 เดือน

อายุบัตรหลัก

 • 20-80 ปี

อายุบัตรเสริม

 • 15 ปี

ผู้ใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) คนไทย

 • เงินฝากออมทรัพย์และหรือเงินฝากประจำค้ำประกัน 15,000 บาท

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) ต่างชาติ

 • เงินฝากออมทรัพย์และหรือเงินฝากประจำค้ำประกัน 15,000 บาท

อายุบัตรหลัก

 • 20-80 ปี

อายุบัตรเสริม

 • 15 ปี
เอกสาร

ผู้มีรายได้ประจำ

เอกสารแสดงตัวตน
 

 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 
เอกสารแสดงรายได้

หมายเหตุ: กรณีมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

 

 

•สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
•สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
•สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

 

เจ้าของกิจการ

กรณีไม่จดทะเบียน/จดทะเบียนบุคคลธรรมดา
เอกสารแสดงตัวตน/กิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
เอกสารแสดงรายได้
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

หมายเหตุ: กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล

เอกสารแสดงตัวตน/กิจการ

 

 • สำเนาบัตรประชาชน

 

เอกสารแสดงรายได้

 

 

หมายเหตุ: กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

กรณีจดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ/คณะบุคคล
เอกสารแสดงตัวตน/กิจการ

 

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบคำขอจดทะเบียน/หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล

 

เอกสารแสดงรายได้

 

 

หมายเหตุ: กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

เอกสารแสดงตัวตน
 

 

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
 
เอกสารแสดงรายได้

ผู้มีเงินออม

เอกสารแสดงตัวตน
 

 

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
 
เอกสารแสดงรายได้

หมายเหตุ: กรณีมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำกับธนาคารกสิกรไทยอย่างน้อย 6 เดือนไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

ผู้ใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน

เอกสารแสดงตัวตน
 

 

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
 
เอกสารแสดงรายได้

 

 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำ/ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ที่จะนำมาเป็นหลักประกัน
 • สัญญาจำนำสิทธิ์บัญชีเงินฝาก

ผู้สมัครชาวต่างชาติ

เอกสารแสดงตัวตน
 

 

 • สำเนา Passport และ Visa ที่ยังไม่หมดอายุ